Педагогічний аналіз за 2018-2019 навчальний рік

Докорінні соціально-політичні зміни, актуалізація питань духовного відродження української нації, перехід до нових форм економічного життя висувають на чільне місце проблеми освіти, зокрема, проблеми підготовки вчителя до ефективної професійної діяльності в сучасних умовах. На якому б етапі свого шляху не знаходився вчитель, він ніколи не може вважати свої професійну концепцію остаточно завершеною. У цій принциповій відкритості відображається фундаментальна особливість розвитку особистості вчителя і його професійної свідомості.

Тому домінуючими принципами організації педагогічного процесу в гімназії є його природо-відповідність, індивідуалізація та непереривність. Дія цих принципів проявлятиметься, зокрема, у:

 • врахуванні вікових та індивідуальних особливостей учнів у побудові педагогічної комунікації з ними;
 • реорганізації навчального часу учнів, раціональному розподілі фізичних, психічних, розумових навантажень протягом дня, тижня, року;
 • запровадженні диференційованих навчальних програм відповідно до віку, нахилів, здібностей, обдарованості учнів під час організації гуртків за інтересами;
 • створенні разом з психологами, педагогами, батьками учня індивідуальної програми його саморозвитку в школі та забезпеченні оптимальних умов для її реалізації;
 • вивченні навчального матеріалу вищого рівня складності, що відбуватиметься в обумовлені терміни.

Перед гімназією постає завдання створити насичене і активне освітнє середовище, сприятливе для саморозвитку в ньому особистості учня. Насиченість освітнього середовища досягатиметься максимальною відкритістю, варіативністю навчального процесу, книг, спонтанністю педагогічного процесу в цілому, які зумовлять вільний пошук учням і вчителям оптимальних форм педагогічної взаємодії.

Активність освітнього середовища досягатиметься утриманням педагогами дослідницької позиції шляхом застосування вчителями теорії та практики розвивального, проблемного навчання, оптимізації навчально-виховного процесу, інтеграції навчальних предметів на засадах їх викладання гуманітарним способом – в аспекти культури. Педагог у такій освітній системі водночас є дослідник, здатний розуміти дитину і співчувати їй.

Ефективність педагогічного впливу на учня в школі підвищуватиметься завдяки тісній співпраці з батьками, їх залученню до процесу складання і втілення індивідуальної програми саморозвитку дитини в школі, керівництва гуртками, активної участі в органах громадського самоврядування школи. Оскільки сьогодні діти відчувають великий дефіцит спілкування з батьками, школа покликана подбати про підвищення ефективності родинного виховання. Виховання в гімназії і в родині мусять скласти цілісну взаємодоповнюючу систему.

Управління школою – відкритою соціальною системою – матиме на меті забезпечення спонтанної педагогічної активності усіх її підсистем. Таке управління мусить бути гнучким, поєднувати вертикальні зв’язки між щаблями її ієрархії з горизонтальними зв’язками між тимчасовими творчими колективами педагогів і науковців, методичними кафедрами, педагогічною і методичною радою школи. Домінуючим принципом організації процесу управління школою буде принцип самоуправління.

Зміна пріоритетів в освіті викликала необхідність підвищення фахової майстерності педагогів. Методична робота в гімназії у 2017-2018н.р. здійснювалася відповідно до:

 • Конституції України;
 • Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування»;
 • Указів і розпоряджень Президента України;
 • Постанов Кабінету Міністрів України;
 • інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади;
 • Положення про організацію методичної роботи ГНТН;
 • рекомендацій ЦМСПС;
 • інших нормативних документів.

Методична робота була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителя, підвищення фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь шляхом участі в міських та шкільних методичних заходах та завдяки самоосвіті, що сприяло приведенню знань, умінь і навичок педагогів до сучасних вимог.

Особливістю методичної роботи гімназії є те, що вся робота з педагогами була підпорядкована єдиній проблемі: «Впровадження відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього» і спланована на діагностичній основі з урахуванням проблем сьогодення та рівня сформованості дидактичних умінь педагогів.

Навчально-виховний процес направлений на здібності, схильності, потреби і життєві плани кожного з вихованців, прагнення до створення необхідних умов для реалізації варіативної освіти в межах одного навчального закладу.

По-перше, навчально-виховний процес перебудований так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації в умовах „словесно-сидячої" педагогіки, а активна, самостійна, дослідницька, науково-пошукова діяльність.

По-друге, індивідуальність освітнього закладу потребує й професійно-особистісної індивідуальності вчителя, необхідність у координації діяльності педагогів, які працюють у класах однієї паралелі, але викладають різні предмети.

Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі сприяє продуктивній праці кожного вчителя.

Методичне обґрунтування дозволяє працювати на рівні сучасних педагогічних технологій, ефективних методів викладання.

Гімназія як соціально-педагогічна система складається з багатьох підсистем, та центральну з них становить учнівський колектив, на який працюють адміністрація, педагоги, батьки. Так, в освітній процес міцно увійшла теорія, згідно з якою учень самостійно, під керівництвом викладача, займається конструюванням знань. Навчання шляхом діяльності в багато разів продуктивніше, ніж шляхом «слухання», тому вся система роботи вчителів спрямована на організацію творчої діяльності кожної особистості.

У 2017-2018 навчальному році значного поширення набули в закладі нетрадиційні форми методичної роботи: самопрезентації, аукціон педагогічних ідей, майстер-клас, педагогічні консультації та тренінги.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту» (ст.27), «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН, з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів, стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Встановлена та підтверджена кваліфікаційна категорія та педагогічне звання:

 • «спеціаліст вищої категорії» – 4 учителі;
 • «спеціаліст І категорії» – 7 учителів;
 • «спеціаліст ІІ категорії» – -;
 • «старший учитель» – 1 учитель;
 • «учитель-методист» – 1 учитель.

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи гімназії.

Однією з форм підвищення кваліфікації вчителя є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. При цьому обов’язковим є ознайомлення педагогів із можливостями, які надають підвищення кваліфікації. У 2017–2018 навчальному році підвищили кваліфікаційну категорію 3 педагогічних працівники на курсах в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», двоє з них (Козка В.В. та Баланенко В.В.) пройшли курсову перепідготовку очно-дистанційно.

Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який містить вимоги щодо опрацювання післякурсового завдання.

Використання ІКТ вносить істотні зміни в діяльність педагога, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, саме тому педагогічні працівники беруть участь у різноманітних обласних та міських заходах.

У 2017-2018 н.р. було проведено 507 методичних та навчально-виховних заходів. З них:

 • засідань методичних об'єднань – 16;
 • засідань семінарів-практикумів – 6;
 • занять Школи молодого вчителя – 2;
 • занять Школи молодого вихователя – 2;
 • засідань творчих груп – 12 (разом з роботою між засіданнями);
 • індивідуальних та групових консультацій – 265;
 • нарад при заступнику директора гімназії – 16;
 • засідань методичних об'єднань з вчителями-методистами – 4;
 • засідань семінарів-практикумів для керівників шкільних ЦМО – 2;
 • нарад при директорові – 16;
 • семінарів для педагогів міста та області – 6;
 • взяли участь у виїзних семінарах – 19;
 • семінарів-практикумів для педагогів, що проходять фахову перепідготовку в КОІППО – 3:
 • для вчителів англійської мови з проблеми «Нетрадиційні форми навчання, педагогічні технології вивчення іноземної мови»;
 • проведено виховних заходів (бесід, круглих столів, інтелектуальних ігор «Правове казино», «Ключі від форту «Безпека», КВК, брейн-рингів, диспутів, дискусій, вечорів відпочинку) – 54;
 • відкритих уроків – 44;
 • батьківських зборів – 40.

За 2017-2018 навчальний рік видано друком:

 • 215 буклетів з таких предметів, як: українська мова, українська література, географія, правознавство, біологія, хімія, математика, фізика, історія, зарубіжна література, англійська мова, основи здоров’я;
 • 13 сценаріїв виховних заходів;
 • 12 бесід з безпеки життєдіяльності.

Дитяча редакція шкільної телекомпанії «ОКО» підготувала до ефіру 7 тематичних радіопередач, 4 випуски відеоновин «Гімназійний кур'єр», знято та змонтовано 21 відеофільм про навчання та дозвілля учнів ГНТН.

Медіатека гімназії поповнилася 35 навчальними відеофільмами, 23 записами навчально-виховних заходів, що проводилися в гімназії, 134 презентаціями з шкільних предметів, 5 мультимедійними проектами.

Шостий рік педагоги закладу видають друком альманах «Знання – це сила!». У 2017-2018 н.р. вийшло – 17 номерів.

Рівень навчальних досягнень учнів по класах у 2017-2018 н.р.:
Українська моваМатематикаІсторія УкраїниАнглійська моваБіологіяГеографія
9,38,38,68,711,010,0
 • % якості знань включає в себе бали високого та достатнього рівнів знань

Відповідно до узагальнених даних таблиці, найкращий середній результат мають учні 10-І класу (вихователь Шльонська Т.А.). Слідом за ним йдуть результати учнів 10-ІІ та 6 класів (вихователі Томак І.І. та Козка В.В.). Найнижчий рівень навчальних досягнень мають учні 7 та 8-го класів (вихователі Туз Т.А. та Карпуніна Р.І.). Учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень – немає.

Результати проведення ДПА в 9-х класах

Класи % якості знань Рейтинг
5 85 2
6 73 4
7 64 7
8 54 8
9 71 6
10-І 86 1
10-ІІ 75 3
11 71 5

Як видно з даних, наведених у таблиці, в середньому 76% учнів 9-го класу виконали завдання ДПА та отримали бали високого рівня, 20% учнів отримали бали достатнього рівня, решта балів – середнього рівня, що складають в середньому 4%. Жоден з учнів не отримав бал початкового рівня знань. В цілому, результати ДПА в 9-х класах співпадають з річним оцінюванням з відповідних предметів.

Головна увага педагогічного колективу була зосереджена на створенні умов для здійснення диференціації навчання, розвитку розумових здібностей учнів, їх творчого мислення, потреб і навичок самоосвіти і самовдосконалення.

Високому рівню знань, зацікавленості до навчання учнів сприяла цілеспрямована робота в даному напрямі вчителів гімназії:

 • робота з обдарованими і здібними учнями;
 • залучення школярів до участі в конкурсах різних напрямів і рівнів;
 • проведення предметних тижнів, інтелектуальних ігор;
 • робота предметних гуртків;
 • участь школярів у предметних олімпіадах.

Участь учнів гімназії у міських предметних олімпіадах:

Рівні Бали, % Укр. мова Математика Англ. мова
Кількість учнів 31 31 31
Кількість учнів звільнених від ДПА - - -
Високий рівень 12 11 10 26 13 15
% 84 42 48
Достатній рівень 9 8 7 5 14 13
% 16 45 42
Середній рівень 6 5 4 - 4 3
% - 13 10

Як видно з таблиці, учні гімназії здобули 31 призове місце у міському етапі предметних олімпіад. Вчитель математики Сімейко А.І. та біології Карпуніна Р.І. підготували 4 переможців, вчителі Краснова Л.С. (історія), Єрмаков Д.О. (інформатика) підготували по 3 призери.

Участь учнів гімназії у обласних олімпіадах:

№ п/п Учень Клас І місце ІІ місце ІІІ місце Вчитель
Українська мова та література
1 Заболотня Марія 9 ІІ Кожухар І.А.
2 Кривороженко Наталія 11 ІІ
3 Тарасенко Олександра 10-1 ІІІ Висоцька В.М.
Правознавство
4 Заболотня Марія 9 І Ліфер О.А.
5 Любаненко Олександра 10-1 ІІІ
Англійська мова
6 Дудар Ольга 11 ІІ Косенко Н.І.
7 Макарук Катерина 8 ІІІ Зіноватна-Краснова Я.І.
8 Волканова Анастасія 10-2 ІІІ
9 Заболотня Марія 9 ІІІ Косенко Н.І.
Математика
10 Крамаренко Владислав 8 І Сімейко А.І.
11 Бондаренко Богдан 6 ІІ
12 Любаненко Олександра 10-1 ІІІ
13 Шаповалов Єгор 10-1 ІІІ
Інформатика
14 Крамаренко Владислав 8 І Єрмаков Д.О.
15 Любаненко Олександра 10-1 ІІ
16 Шкаленко Ганна 10-1 ІІІ
Історія
17 Волков Олександр 8 І Краснова Л.С.
18 Федорчук Ксенія 9 І
19 Оглоб’як Анна 10-2 І
Біологія
20 Федорчук Ксенія 9 І Карпуніна Р.І.
21 Наумова Аліна 8 ІІ
22 Оглоб’як Анна 10-2 ІІ
23 Кривороженко Наталія 11 ІІІ
Хімія
24 Шевчук Дмитро 9 ІІ Баланенко В.В.
25 Шаповалов Єгор 10-1 ІІІ
Фізика
26 Діденко Владислав ІІІ Буров О.М.
Інформаційні технології
27 Крамаренко Владислав 8 І Фролова Н.М.
28 Сірікова Ольга 8 ІІ
Географія
29 Шаповалов Єгор 10-1 ІІ Козка В.В.
Економіка
30 Хандусенко Катерина 10-1 ІІІ Сімейко А.І.
31 Чайковська Анастасія 10-2 ІІІ

У 2017-2018 н.р. Крамаренко Владиславу, учню 8 класу вдалося посісти перше місце з інформатики..

Таким чином, загальна кількість переможців предметних олімпіад у навчальному році – 46. Результат участі учнів в обласному етапі предметних олімпіад (15 місць) є найвищим за всю історію навчального закладу другий рік поспіль, що свідчить про високий рівень викладання шкільних дисциплін, високу фахову підготовку педагогів та бажання учнів досягати успіхів у навчанні.

Результати вступу випускників гімназії до ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації:

У 2018 році всі учні 11 класу гімназії пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання і показали такі результати:

№ п/п Учень Клас І місце ІІ місце ІІІ місце Вчитель
Українська мова та література
1 Тарасенко Олександра 10-1 ІІ Висоцька В.М.
2 Кривороженко Наталія 11 ІІ Кожухар І.А.
Математика
3 Крамаренко Владислав 8 ІІІ Сімейко А.І.
Історія
4 Оглоб’як Анна 10-2 ІІ Краснова Л.С.
Англійська мова
5 Заболотня Марія 9 ІІІ Косенко Н.І.
6 Волканова Анастасія 10-2 ІІІ Зіноватна-Краснова Я.І.
7 Дудар Ольга 11 ІІІ Косенко Н.І.
Інформатика
8 Крамаренко Владислав 8 І Єрмаков Д.О.
Біологія
9 Оглоб’як Анна 10-2 ІІ Карпуніна Р.І.
10 Кривороженко Наталія 11 ІІІ
Хімія
11 Шаповалов Єгор 10-1 ІІ Баланенко В.В.
13 Шевчук Дмитро 9 ІІІ
Правознавство
13 Заболотня Марія 9 ІІІ Ліфер О.А.
Географія
14 Шаповалов Єгор 10-1 ІІ Козка В.В.
Інформаційні технології
15 Сірікова Ольга 8 ІІ Фролова Н.М.

Виховна робота гімназії НТН відповідала нормативно-правовій базі, яка включає в себе:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Національну доктрину розвитку освіти України в XXI столітті;
 • Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;
 • Закон України «Про засади державної мовної політики»;
 • Постанову Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
 • Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»;
 • Постанову Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- виховного процесу»;
 • Національну програму патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
 • Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»).

Основними напрямами виховної роботи в гімназії є:

 • патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;
 • правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. З розповсюдженням таких злочинів проти особи, як торгівля дітьми, жінками, втягнення їх до сексбізнесу, набуті навички захисту власних прав можуть стати дієвим знаряддям у попередженні протиправних дій. Разом з тим правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;
 • трудове виховання, яке має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок, усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії;
 • моральне виховання, мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;
 • художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів гімназії з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. Велике значення в художньо-естетичному вихованні має збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
 • екологічне виховання, завданням якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних умінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств. В умовах урбанізації екологічний стан в Україні потребує уваги не тільки з боку державної влади, але й кожного громадянина, в тому числі й учнів;
 • фізичне виховання та збереження життя й здоров’я учнів мають на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток дітей, учнівської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави. У зв'язку із складною демографічною динамікою в Україні важливого значення набувають дії держави, спрямовані на збереження репродуктивного і фізичного здоров'я громадян України. Діяльність у цьому напрямі спрямована на виконання відповідних актів уряду, органів влади на місцях.

Шляхи реалізації поставлених перед гімназією завдань такі:

 • участь у конкурсах, вікторинах, акціях, змаганнях, рейдах, конкурсах-оглядах тощо;
 • участь у колективно-творчих справах;
 • співпраця з учнівським парламентом (участь у виборах активу учнівського самоврядування);
 • участь у засіданнях сесій Міського парламенту дітей;
 • розподіл ролей лідера, керівника, організатора, помічника тощо;
 • безпосередня участь у діяльності учнівського самоврядування;
 • організація конкурсів, змагань, вікторин, робота над проведенням засідань, рейдів, конференцій;
 • тісна співпраця з педагогічним колективом;
 • співпраця з благодійними організаціями, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами міста, волонтерська діяльність тощо;
 • самостійне проведення конкурсів, вікторин, рейдів тощо.

Структура виховної роботи

На основі Концепції розвитку, перспективного плану та річного плану роботи гімназії на 2017-2018 навчальний рік був розроблений план виховних заходів з учнями 5-11 класів. У виховній системі гімназії простежується наступність у вихованні. Враховуючи вікові особливості учнів, їх соціальний досвід та життєві компетенції, на різних рівнях ставляться різні завдання та використовуються різні шляхи реалізації даних задач.

Враховуючи педагогічну проблему гімназії «Розвиток відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього», діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України.

Методичне об’єднання вихователів протягом навчального року впроваджувало систему виховної роботи «Сім скрижалей», яка складається з таких напрямків:

 • «Я - громадянин», координатор - вихователь Томак І.І.;
 • «Поважаю чуже Я, як своє», координатор - вихователь Миценко М.Є.;
 • «Я – творча особистість», координатор - вихователь Туз Т.А.;
 • «Я – частка природи», координатор - вихователь Карпуніна Р.І.;
 • «Я + родинне МИ», координатор - вихователь Шльонська Т.А.;
 • «Я хочу, можу та буду!», координатор - вихователь Козка В.В.;
 • «Я через моє Я», координатор - вихователь Боса О.В.

Зокрема розширилася тематика виховних заходів, урізноманітнено форми, збільшено кількість сценаріїв та методичних порад щодо їх проведення. Протягом навчального року банк розробок позакласних заходів збільшився на 37 сценаріїв.

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

Особистість формується у процесі соціалізації, тобто в результаті засвоєння суспільного досвіду, що передбачає організацію цілеспрямованої й організованої взаємодії в системах «дорослі – діти» і «діти – діти», яка реалізується в межах гімназії.

Робота із соціальної адаптації учнів ведеться планово й має свої закономірності. Навчальний рік починається з вивчення учнями на класних годинах Статуту гімназії й правил внутрішнього розпорядку, їх основних вимог. Питання виконання учнями правил знаходиться на постійному контролі в класних колективах, на рівні шкільного учнівського самоврядування й адміністрації гімназії.

Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-орієнтованого підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей дитини.

Основним у виховній роботі є прагнення керувати не особистістю, а процесом її розвитку. Розвиток особистості відбувається насамперед у навчально-виховній діяльності (урочний та позаурочний), в різноманітному і цікавому житті гімназії, в роботі об’єднань за інтересами, у вільному спілкуванні.

Виховна робота в закладі досягла того рівня, коли на всіх щаблях (середньому, старшому) звертається увага на формування в учнів глибоких і міцних систематичних знань, максимально стимулюється самостійна діяльність, розвиваються творчі інтереси, цілеспрямовані, творчі пошуки, високі морально-етичні якості.

В гімназії працює психологічна служба у складі практичного психолога. Вона бере активну участь в організації освітньо-виховного процесу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку учнів, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров’я.

 • Проводиться психолого-педагогічна діагностика дітей, колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку для визначення причин, що ускладнюють виховання та навчання дитини.
 • Серед напрямків роботи практичного психолога є такі:
 • визначення психологічної готовності дітей до навчання;
 • виявлення дітей, які потребують корекційно-відновлювальної або розвивальної роботи;
 • визначення рівня індивідуальних вимог, доцільних на початку навчання; психологічний супровід процесу пристосування п’ятикласників до шкільного життя (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період);
 • індивідуальна психодіагностика для визначення причин труднощів адаптації;
 • консультування вчителів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з такою категорією дітей);
 • робота з профілактики дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої ланки, від середньої до старшої (виявлення можливої «групи ризику» дезадаптації учнів, які стикаються з труднощами у навчанні, поведінці, які займають у класі позицію «відторгнутих»;
 • визначення причин труднощів та розробка шляхів їх подолання).

Робота з обдарованими дітьми є невід'ємною частиною завдань соціально-психологічної служби: психодіагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом, виявлення талановитих і обдарованих дітей, індивідуальні психологічні консультації для таких дітей і їхніх батьків.

Практичний психолог здійснює супровід розвитку підлітків: стимулює до саморозвитку та самовиховання, консультує з особистісних проблем, допомагає в кризових ситуаціях.

Служба співпрацює з Міським центром зайнятості з метою допомоги старшокласникам у професійному самовизначенні. Спільно з ним проводяться діагностика професійних нахилів, інтересів, здібностей, профорієнтаційні бесіди та ігри, індивідуальні професійні консультації.

Практичний психолог займається вивченням дітей, які потребують спеціального корекційного навчання, він здійснює супровід учнів "групи ризику", дітей соціально-незахищених категорій, проводить з ними психологічну діагностику важковиховуваності, розробляє програми педагогічної і психологічної корекції девіантної поведінки підлітків, індивідуальної психокорекції емоційно-вольової сфери.

З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх психологічна служба з'ясовує мотиви девіантної поведінки, проводить індивідуальні бесіди, обговорення ситуацій у групі чи класному колективі, здійснює психокорекцію, проводить консультації з педагогами і батьками щодо вибору відповідних виховних заходів.

Важливим напрямком у роботі соціально-психологічної служби є орієнтація учнів на здоровий спосіб життя: робота з профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, СНІДу (проведення тренінгів з розвитку навичок прийняття рішення щодо захисту від тиску з боку одно­літків, рейдів "Ні – палінню!", конкурсу плакатів, соціальної реклами.

Практичний психолог проводить соціометричні дослідження в учнівських колективах, надає першу психологічну допомогу при загрозі суїциду, здійснює корекційно-відновлювальну роботу, надає допомогу вихователям з формування здорового психологічного клімату в учнівському колективі, проводить психологічне консультування педагогів, вихователів, батьків.

Психолог надає підтримку дітям трудових мігрантів, сприяє формуванню у дітей поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії.

Безпосередньо важливою є і психологічна просвіта учнів та батьків. Традиційно проводяться психолого-педагогічні семінари, батьківські збори, присвячені проблемам психологічного розвитку дітей та труднощам у навчанні та вихованні.

Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби освітнього закладу є ефективною за умови співпраці практичного психолога з педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах. Практичний психолог співпрацює із соціальною службою для молоді та службою в справах неповнолітніх.

Перед сучасним навчальним закладом виникає чимало проблем, але найболючіша з них – негативні прояви асоціальної поведінки учнів (грубість, недисциплінованість, тютюнопаління та ін.), що є соціальною загрозою й потребує наполегливої боротьби з ними.

Організація профілактичної роботи в гімназії проводиться системно, на достатньому рівні: функціонує рада профілактики, до складу якої входить заступник директора з навчально-виховної роботи, педагоги, вихователі, представники служби у справах неповнолітніх, яка надає соціальну допомогу вихователям у проведенні профілактичної роботи з учнями. Засідання проводяться згідно з графіком. Вихователі й адміністрація гімназії приділяють багато уваги контролю за поведінкою та станом відвідування учнями навчальних занять.

Соціальна адаптація учнів у закладі здійснюється на підставі Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів.

Діяльність педагогічного колективу гімназії щодо соціальної адаптації учнів є плановою і цілеспрямованою.

Упровадження інтерактивних технологій в практику виховної роботи дає позитивні результати.

Методичне об’єднання вихователів протягом 2017-2018 навчального року працювало над методичною проблемою «Розвиток відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього», розбудовуючи інноваційну систему виховної роботи «Сім скрижалей».

На першому засіданні МО, яке проводилось у формі семінару за темою: «Теоретико-методологічні основи процесу національного виховання в сучасних умовах», розглядалося питання планування виховної роботи на 2017-2018 н.р. Шльонська Т.А. ознайомила вихователів з особливостями навчання дітей старшого шкільного віку і особливостями адаптаційного періоду до навчання в середній школі учнів-п’ятикласників. Під час проведення педагогічного практикуму Туз Т.А. висвітлила питання щодо вимог до сучасної виховної системи. Вихователі були також ознайомлені з різноманітною методичною літературою, яка могла стати їм у нагоді при роботі з класними колективами.

Творча студія вихователів працювала над проблемою «Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості». На ньому вихователь Миценко М.Є. виступила з доповіддю: «Система роботи вихователя з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах».

На засіданні методичного об’єднання були висвітлені такі інноваційні методики, як:

 • «Проектна діяльність» (Миценко М.Є.);
 • «Колективні творчі справи» (Боса О.В.);
 • «Інтерактивні технології» (Карпуніна Р.І.);
 • «Технологія створення ситуації успіху» (Туз Т.А.);
 • «Тренінгові технології» (Лінчевська Т.Г.).

Також вихователі брали участь у педагогічному діалозі «Стимулювання учнів до колективної діяльності».

Ця проблема є нагальною, адже залучати учнів до творчої колективної діяльності стає все важче. Вчителі ділилися своїми думками і досвідом з даного питання. У період між засіданнями попередньо було проведено анкетування вихователів з теми «Інноваційні технології». За результатом анкетування можна зробити висновки, що колектив активно впроваджує у навчально-виховну роботу інноваційні технології.

У грудні було проведено практикум для вихователів «Визначення способу регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах».

На засіданні в січні 2018 року МО вихователів провело Методичний фестиваль вихователів за темою: «Роль вихователя у розвитку внутрішньої свободи учнів, їх здатності до об’єктивної самооцінки і саморегуляції поведінки, до морального самовдосконалення», під час якого були висвітлені питання за напрямками виховної роботи. У підготовці до проведення засідання взяли активну участь вихователі: Миценко М.Є., Шльонська Т.А., Козка В.В., Боса О.В. Педагоги визначали, які компетентності можна розвивати в учнів шляхом виховання учнівської молоді (тобто, за напрямами: виховання свідомого відношення до навчання, фізичний розвиток, художньо-естетичний розвиток, трудове виховання, превентивне виховання, родинно-сімейне виховання, екологічне виховання, національно-патріотичне виховання).

На четвертому засіданні МО проведено круглий стіл «Діагностика – психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з колективом школярів». На цьому засіданні Шльонська Т.А. ознайомила вихователів з різновидом проектної діяльності – екологічним проектом, який несе і навчальну і виховну функції. Також вчителі стали учасниками діалогу «Чотири основні предмети моніторингу: особистість вихованця, дитячий колектив, позиція педагога, організаційні умови». З даної теми виступ підготували і ділилися власним досвідом вихователі: Шльонська Т.А., Боса О.В., Карпуніна Р.І. Педагоги досить активно відреагували на таку проблему, адже вона хвилює не лише вихователів. Ще одним цікавим моментом став Ярмарок педагогічних досягнень, на якому були презентовані вже напрацьовані матеріали по класним виховним системам, виховним проектам і колективним творчим справам.

Аналізуючи роботу МО вихователів за 2017-2018 навчальний рік і спираючись на наукові доведення, думки й висловлювання видатних педагогів, вкотре переконуємося в тому, що особистий приклад вчителя в усьому (стосовно справи, дітей, вміння поважати, в міру вимагати і допомагати) – невід’ємна риса професіонала. Нам, педагогам, важливо в будь-якій ситуації відзначатись витримкою, терпінням, об’єктивністю, чуйністю, доброзичливістю, постійно контролювати свою діяльність і поведінку в спілкуванні з учнями, колегами й, звичайно, батьками.

1 вересня гімназія відзначала День знань та 25-річчя з дня заснування. Свято було проведено в концертній залі обласної філармонії. Відповідальна за захід – вихователь 11 класу Лінчевська Т.Г. Концертна програма складалася з 24 номерів художньої самодіяльності учнів гімназії та запрошених гостей. Учні отримали грамоти та дипломи, які вони вибороли у змаганнях та конкурсах, що відбулися в літні місяці. Присутній на заході Голова міської ради А.П.Райкович подарував закладу сертифікат на 25 тисяч гривень, а батьки – два мультимедійних проектори. У залі були присутні вчителі, співробітники минулих років, учні, їхні батьки, випускники.

А народний депутат України Яринич К.В. вручив колективу закладу Грамоту Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

У вересні відбулась ротація до органів учнівського самоврядування. Карпуніна Катерина, голова міського парламенту дітей, учениця 10-1 класу, та очільники міністерств самоврядування брали участь у 4 засіданнях міського парламенту дітей.

Під час проведення заходів до Дня місцевого самоврядування Карпуніна Катерина взяла участь у телевізійному мості з представниками Уряду України, зустрілася з керівництвом міста, представниками депутатського корпусу міста Кропивницького.

Працювали органи учнівського самоврядування – усі 6 міністерств.

Зокрема, робота міністерства внутрішніх справ, охорони і порядку та міністерства інформації направлялася у русло підтримання у закладі дружніх стосунків між різними групами учнів за віком та статтю, матеріальним достатком, а також на збереження шкільного майна, чергування по гімназії.

Багато уваги міністерства приділяють питанню налагодження дисципліни в учнів. Одночасно з традиційними фор­мами роботи міністерством інформації випускались бюлетені, випуски телевізійних новин «Гімназійний кур’єр», проводились виставки, концерти, конкурси фото- та відеоаматорів.

Міністерство культури керувало підготовкою багатьох свят: «Першого дзвоника», «Посвяти у гімназисти», «Козацьких розваг», новорічних заходів, чотирьох випусків «Гімназійного кур’єру».

Створено 21 відеофільм про навчальний заклад та загальношкільні заходи: «Свято першого дзвоника 2017», «ХХІV фестиваль «Золота осінь Славутича», «Подорож до Одеси», «VІІ Міжнародний дитячо-молодіжний фестиваль «Фолькові інспірації», «Посвята у гімназисти», «Новорічна казка», «Ціна робочого часу», «Ми маємо мрію», «Зміни починаються з тебе!», «Конкурсна робота «Я Змінююся!», «Творчество без границ», «Украинский взгляд на ІV Международный конкурс-фестиваль "Новые вершины", «Канів. Чернеча гора. Заповіт», «Фінал FLL Вода. Київ. квітень 2018», «День самоврядування 2018», «Свято останнього дзвоника», «Навчальні екскурсії 2018», «Одеса – перлина у моря», «Таємниці Чернігова», «Творчий звіт 2018», «Випускний вечір 11 класу».

Члени міністерства охорони здоров’я, Червоного Хреста та спорту проводили рейди, зокрема «Запізнення»; разом із медичною сестрою перевіряли зовнішній вигляд учнів та наявності засобів особистої гігієни. Також вони допомагали організовувати вчителю фізичного виховання спортивні змагання у гімназії та під час організованих виходів та виїздів за межі закладу.

Наприкінці вересня учні 10-1 класу (вихователь Шльонська Т.А.) організували та провели концертну програму до Дня працівників освіти.

На початку листопада відбулось дійство «Посвята у гімназисти» для учнів 5 класу (вихователь Козка В.В.).

Вчителі української мови і літератури (Висоцька В.М та Кожухар І.А.) у листопаді організували та провели Місячник української писемності і мови, під час якого був проведений Єдиний день грамотності, виставки стінних газет, конкурси та вікторини з української мови.

Протягом грудня відбулися заходи Місячника морально-правового виховання, організованого вчителем правознавства Ліфером О.А., під час якого проведено три тематичні тижні:

 • Тиждень толерантності та взаєморозуміння (30.11 – 01.12 2017 р);
 • Тиждень права (4.12 – 10.12 2017 р);
 • Тиждень профілактики шкідливих звичок (11.12 – 15.12 2017 р.).

Відбулись зустрічі з військовослужбовцями ЗСУ, службовцями СБУ, шкільним поліцейським.

На інформаційних панелях під час перерв демонструвались відеоматеріали (мультфільми та соціальні відеоролики) про права дитини та людини.

Першого грудня пройшов у гімназії День боротьби зі СНІДом та ВІЛ-інфікуванням. Старшокласники взяли участь у виставці плакатів та переглянули відеофільми на цю тематику. Учні 5-8 класів переглянули популярний мультсеріал «Від доктора Панацейка» та декілька мультимедійних проектів. Активно взяли участь у виставці малюнків учні 5, 6, 7 класів (вихователі Козка В.В., Миценко М.Є., Туз Т.А.).

У грудні 2017 року учні закладу взяли участь у традиційній благодійній акції «Рука допомоги». Зібрано 245 найменувань одягу, іграшок, книжок, цукерок для дітей, що тимчасово перебувають у «Обласному Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей» та дитячому відділенні Обласного психоневрологічного диспансеру.

Вихователь 7 класу (Туз Т.А.) організувала та провела напередодні Нового року родинне свято, на якому були присутні діти, їхні батьки, дідусі та бабусі.

До Дня святого Валентина та Міжнародного жіночого дня відбулись концертні та конкурсні програми.

У квітні відбувся традиційний конкурс фотоаматорів «Слідами наших мандрівок». Переможцями стали учениці Мала Олена та Гордієнко Юлія.

17 квітня 2018 року у закладі відбулись заходи Дня цивільного захисту. Учні 5-11 класів взяли участь у конкурсах, прослухали лекції, стали учасниками інтерактивних ігор, переглянули навчальні відеофільми, у яких йдеться про способи уникнення потрапляння у надзвичайні ситуації та можливі варіанти допомоги та самодопомоги в разі потрапляння у такі ситуації. Відповідальний за проведення Дня ЦЗ – Ліфер О.А., заступник директора з НВР.

Яскравим та незабутнім став День самоврядування, який відбувся 19 квітня 2018 року. Учні провели замість вчителів 28 уроків у 5-11 класах та виконували обов’язки 25 посадових осіб. Під час Дня самоврядування у закладі всі учасники навчально-виховного процесу дотримувались встановлених норм поведінки, були дисциплінованими та до своїх тимчасових обов’язків ставилися відповідально.

30 травня у залі обласної філармонії для учнів ГНТН пролунав останній дзвоник. Концертну програму підготували учні 10-2 класу (вихователь Томак І.І.).

14 червня у залі Будинку культури Кіровоградського району відбувся Творчий звіт учнів 9-го класу та звіт директора перед громадськістю міста. Сценарій Творчого звіту підготувала вихователь Боса О.В.

23 червня у залі Кіровоградського академічного українського музично-драматичного театру імені М.Л.Кропивницького відбулося нагородження випускників-медалістів міста. До участі у концертній програмі запрошено ученицю 11 класу – Миценко Маргариту. Того ж дня у залі Будинку культури НВП «Радій» відбувся випускний вечір для учнів 11 класу. Сценарій підготувала вихователь Лінчевська Т.Г.

У 2017-2018 н.р. відбулись заходи зі збереження життя та здоров’я дитини:

 1. Тиждень безпеки життєдіяльності. Тема: «Ми – за безпеку руху» з 11 по 15 вересня 2017 р.;
 2. Тиждень знань правил безпеки життєдіяльності. Тема: «Сірники не чіпай – вогонь не закликай!» з 06 по 10 листопада 2017 р.
 3. Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеці життєдіяльності «Найбільше багатство - здоров’я» з 12 по 16 лютого 2018 року;
 4. Тиждень знань правил безпеки життєдіяльності «Жити цікаво та безпечно» (у рамках якого відбувся День цивільного захисту) з 16 по 20 квітня 2018 року;
 5. Тиждень знань Правил дорожнього руху «Руху правила єдині, знати їх усі повинні» з 07 по 11 травня 2018 року.

Велику увагу педагоги приділяють розширенню уяви учнів про рідний край, країну, у якій здобувають знання, культуру та традиції народів сусідніх країн. Здебільшого це відбувається під час екскурсій, подорожей та участі у фестивалях міського, обласного Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

У жовтні – червні відбулась місцеві екскурсії:

 • екскурсія на Всеукраїнську виставку «АгроЕкспо-2017» учнів 7-11 класів;
 • краєзнавча екскурсія учнів 10-1 та 11 класів «Наш край у роки Другої світової війни» (вчитель Краснова Л.С., вихователі: Шльонська Т.А., Лінчевська Т.Г.);
 • дві екскурсії команди «ROBO-Legion Kr» гуртка «Робототехніка» на ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (вчитель Єрмаков Д.О, завуч Ліфер О.А.);
 • екскурсія на завод «Гідросила ГРУП» (вчитель Єрмаков Д.О, завуч Ліфер О.А.);
 • екскурсія на Хутір «Надія» батьків та учнів 6 класу, де відбувся творчо-спортивний квест «Веселі хутори» (вихователь Миценко М.Є.).

У 2017-2018 н.р. за ініціативи батьків та за підтримки адміністрації закладу, вихователів відбулись подорожі за Маршрутом вихідного дня та під час літніх навчальних екскурсій:

 • подорож до м. Одеса «Південна Пальміра»;
 • подорож до м. Харків «Перша столиця»;
 • 2 екскурсії до м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської обл.;
 • подорож до м. Одеси «Місто на катакомбах»;
 • подорож до м. Чернігів «Різдво у Чернігові»;
 • екскурсія до м. Полтава «Стежками Котляревського»;
 • подорож до м. Чернігів «Чернігів – місто таємниць»;
 • подорож на Закарпаття «Геотермальні води Закарпаття»;
 • екскурсія до м. Київ «Етнографічний заповідник «Пирогово»;
 • екскурсія до «Зерноленду», с. Іванківці, Черкаської обл.;
 • екскурсія до «Картопляної Академії», с. Головківка, Черкаської обл.;
 • подорож до м. Одеса «Одеса – місто-порт».

У 2017-2018 н.р. учні ГНТН взяли участь у фестивалях та конкурсах:

 • У Міжнародному культурному проекті «BY@FEST», який пройшов у м. Мінськ, Республіка Білорусь, ІІІ місце посіла фоторобота Сіденко Поліни, учениці 10-2 класу, ІІ місце посіла фоторобота Миценко Маргарити, учениці 11 класу;
 • ХХІV Міжнародному дитячому фестивалі дитячої демократії, творчості та преси «Золота осінь Славутича 2017», місто Славутич, Київської області (керівник команди - Ліфер О.А.). Команда складалася з учнів 9 та 10 класів. Учні взяли участь у конкурсній програмі у номінаціях «Фото», «Відео» та грі «Як стати мером». За підсумками конкурсних днів – у номінації «Відео» - ІІ місце, у грі «Як стати мером» - І місце;
 • VІІ Міжнародному фестивалі «Фолькові інспірації», Лодзь, Польща (керівник команди - Ліфер О.А.). Учениці 10-1 класу Тарасенко Олександра та Шлапак Милана посіли І місце у номінації «Відео», Учениця 10-1 класу Руденко Аліна отримала ІІ та ІІІ місце у номінації «Фото», учениця 10-1 класу Тарасенко Олександра отримала ІІІ місце у номінації «Фото»;
 • Міжнародному проекті FIRST LEGO League, команда з 8 учнів під керівництвом педагогів Ліфера О.А. та Єрмакова Д.О. пройшла у фінал конкурсу;
 • Міжнародному бліц-конкурсі з WEB-дизайну, який проходить у м. Вінниця, І місце виборов Пархоменко Ігор, учень 10-2 класу;
 • Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ місце – Бевз Валерія, учениця 7 класу;
 • Міжнародному конкурі знавців української мови імені Петра Яціка ІІІ місце посіла Мала Олена, учениця 8 класу;
 • Конкурсі читців польської поезії – ІІ місце посів Ковальов Іван, учень 8 класу;
 • Фіналі Міжнародного проекту FIRST LЕGO League, який відбувся під час фестивалю «РобоФест – більше, ніж роботи» у м.Київ. Команда складалась з 10 учнів під керівництвом педагогів Ліфера О.А. та Єрмакова Д.О. Усі учасники фестивалю отримали дипломи лауреатів.
 • IV Міжнародному конкурсі-фестивалі «Нові Вершини», учень 6 класу Буліч Іван посів ІІІ місце, учні Подобінська Катерина, Шлапак Милана (10-1 клас) та Чіпіжко Тимур, Чернявський Артем (6 клас) посіли ІІ місце;
 • XVI Міжнародному конкурсі-фестивалі «Прес-весна на Дніпрових схилах», який відбувся у травні 2018 року у столиці України. Команда складалася з 9 учнів 8, 9 та 10-1 класів та керівника – Ліфера О.А. Усі учасники фестивалю отримали дипломи лауреатів;
 • Міжнародному конкурсі «Стратегія фірми», учениця 10-2 класу Чайка Анастасія отримала диплом лауреата. Методичний супровід здійснювала Сімейко А.І.;
 • Міжнародному конкурсі Global Game Jam Ukraine, м.Кропивницький. Команда з 4-х учнів 10-2 класу посіла І місце на регіональному та VIII на Всеукраїнському рівні цього конкурсу;
 • Всеукраїнському чемпіонаті комп'ютерних талантів «Золотий Байт», м. Київ, керівник команди – Єрмаков Д.О. Учасники отримали дипломи лауреатів;
 • Молодіжному «IТ-фестивaлі VesnaSoft», м. Кропивницький, керівник команди – Єрмаков Д.О. Члени команди: Кріпака Ілля, Янушев Антон, Кадлецов Денис, Дідковський Артем, Чайковська Анастасія, Гуртова Софія, Пархоменко Ігор (10-2 клас), Шкаленко Ганна, Любаненко Олександра, Бабкіна Марина (10-1 клас), Ярових Діана, Вербовська Єва, Бондаренко Богдан, Старенька Катерина (9 клас), Крамаренко Владислав (8 клас), Кузений Роман (7 клас). Результати участі: ІІ місце в категорії «Хакатон» – Гуртова Софія, Чайковська Анастасія, Пархоменко Ігор. У категорії «Приз глядацьких симпатій» – Кузений Роман.
 • Всеукраїнському конкурсі з ІТ-проектів «ITalent», м. Київ, керівник команди – Єрмаков Д.О. члени команди: Пархоменко Ігор, Кріпака Ілля, Чайковська Анастасія (10-2 клас). Результати участі: у категорії «3D-графіка» - ІІ місце Пархоменко Ігор, у категорії «Комп'ютерна гра» - ІІІ місце посіли Пархоменко Ігор, Чайковська Анастасія, Кріпака Ілля.
 • Всеукраїнському фестивалі «Best Robofest» у м.Дніпро, керівник команди – Єрмаков Д.О. Члени команди Гриценко Юлія, Волканова Анастасія та Щур Влада (10-2 клас) взяли участь у конкурсній програмі у категоріях «Автономне та кероване «Робо-сумо», де отримали сертифікати учасників.
 • Міському конкурсі малюнків «Моє рідне місто». Робота учениці 5 класу Почтар Крістіни посіла І місце.
 • Всеукраїнському конкурсі дитячого читання «Книгоманія» обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка». Учні Дмитришина Дар’я (8 клас) та Бондаренко Іван (6 клас) стали фіналістами конкурсу на міському рівні.
 • Міському конкурсі мистецького проекту «Відкриваємо нові таланти». Пісня у виконанні учениці 10-2 класу Рагімової Олесі та танок «Святковий» у виконанні хореографічного гуртка ГНТН вийшли у фінал конкурсу, а виконавці отримали дипломи переможців. Підготували номери Ананко Д.А. та Гаркавець Л.В.

Залучаючи учнів до надбань світової культури, науки, різних сфер мистецтва, музики, живопису, архітектури, знайомлячись з національними традиціями та звичаями, прищеплюючи культуру поведінки, вихователі організували відвідування музеїв:

 • Музей історії міста Лодзь, м. Лодзь, Польща;
 • Музей кінематографу, м. Лодзь, Польща;
 • Музей «Біла фабрика», м. Лодзь, Польща;
 • Музей фабрики Познанського», м. Лодзь, Польща;
 • Археологічний музей, м. Одеса;
 • Художній музей, м. Одеса;
 • Музей західного і східного мистецтва, м. Одеса;
 • Музей воскових фігур «У Баби Уті», м. Одеса;
 • Одеський музей Олександра Пушкіна, м. Одеса;
 • Одеський музей якорів, м. Одеса;
 • Одеського морського порту імені Ф. Де-Волана, м. Одеса;
 • Музей контрабанди, м. Одеса;
 • Музей-заповідник «Катакомби Одеси», м. Одеса;
 • Музей Чорнобильської АЕС, м.Славутич, Київська обл.;
 • Краєзнавчий музей м. Славутича, м.Славутич, Київська обл.;
 • Музей історії Корсунь-Шевченківської битви, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської обл.;
 • Музей Південної залізниці, м. Харків;
 • Історичний музей, м. Харків;
 • Історичний музей, м. Берегове, Закарпатської обл.;
 • Музей – аптека «Під Чорним орлом», м. Львів;
 • «Королівські палати» історичного музею у Львові;
 • Музей етнографії та художнього промислу, м. Львів
 • Національний музей народної архітектури та побуту України «Пирогово», м. Київ;
 • Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» м. Полтава;
 • Музей-садиба Івана Котляревського, м. Полтава;
 • Чернігівський обласний історичний музей імені В.В.Тарновського, м.Чернігів;
 • Чернігівський обласний художній музей імені Г.П. Галагана, м. Чернігів;
 • Антонієві печери в Чернігові - пам’ятка підземної культової архітектури XI-XIX століть, м. Чернігів;
 • Чернігівський Вал, Чернігівський дитинець, м. Чернігів;
 • Музей історії міста Мінська, м. Мінськ, Республіка Білорусь;
 • Експозиція «Каретна», археологічного музею «Верхний город», м. Мінськ, Республіка Білорусь;
 • музей «Мінська конка», м. Мінськ, Республіка Білорусь;
 • Музей книги у Національній бібліотеці Республіки Білорусь, м. Мінськ, Республіка Білорусь;
 • «Академія картопляних наук», Черкаська обл.
 • Громадський просвітницько-розважальний комплекс «Зерноленд», Черкаська обл.

У 2017-2018 н.р. року відбулись позакласні заходи з предметів: Вчитель української мови та літератури Висоцька В.М.:

 • організувала Місячник української писемності та мови;
 • організувала участь учнів у Єдиному дні грамотності (написання диктанту українською мовою);
 • підготувала лінгвістичну гру «Заговори, щоб я тебе побачив» (7 кл.);
 • провела мовну вікторину «Складносурядне речення» (9 кл.)
 • організувала та провела круглий стіл за книгою Миколи Смоленчука «Скарби золотого поля» (11 кл.);
 • підготувала літературознавчий квест «Корифеї українського театру» (10-ІІ кл.);
 • організувала перегляд п’єси «Хазяїн» І.Карпенка-Карого у Кіровоградському академічному українському музично-драматичному театрі імені М. Л. Кропивницького учнями 10-ІІ класу;
 • організувала участь учнів у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. Тараса Шевченка, І та ІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.

Вчитель української мови та літератури Кожухар І.А.:

 • організувала участь учнів у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика);
 • брала участь у проведенні Єдиного дня грамотності (написання диктанту українською мовою);
 • провела лінгвістичну гру «Заговори, щоб я тебе побачив», (7 кл.);
 • організувала та провела мовну вікторину «Складносурядне речення» (9 кл.);
 • провела круглий стіл за книгою Миколи Смоленчука «Скарби золотого поля» (11 кл.);
 • започаткувала проведення літературознавчого квесту «Корифеї українського театру» (10-ІІ кл.);
 • підготувала та видала альманах «Знання – це сила!» на тему «Фразеологізми в українській мові»;
 • організувала перегляд п’єси «Хазяїн» І.Карпенка-Карого у Кіровоградському академічному українському музично-драматичному театрі імені М.Л.Кропивницького (10-ІІ кл.);
 • провела відеовікторини «Чи знаємо ми біографію та творчість Т. Шевченка?» для учнів 7 та 9 класів;
 • Організувала перегляд літературно-музичної програми «Шлях до Тараса…» учнями 9 класу в Кіровоградській обласній філармонії;
 • провела відкритий урок з української літератури «Всесвітня велич Кобзаря»;
 • взяла участь як член журі у телевізійній програмі «12 балів» на обласному телебаченні.

Вчитель зарубіжної літератури Томак І.І.:

 • брала участь у підготовці та проведенні ІІ Міжнародного конкурсу знавців зарубіжної та української літератури «Sanflower»;
 • організувала перегляд учнями 10-ІІ класу вистави «Анна Кареніна» у Кіровоградському академічному українському музично-драматичному театрі імені М.Л.Кропивницького;
 • організувала та провела щорічний конкурс виразного читання байки;
 • підготувала та видала 4 номери шкільного альманаху «Знання – це сила!» №4 (98) «Анна Кареніна», №5 (99) «Жюль Верн», №10(104) «Шарль Перо», 16 (110) «Самуіл Маршак»;
 • взяла участь як член журі у телевізійній програмі «12 балів» на обласному телебаченні.

Вчитель російської мови та Туз Т.А:

 • брала участь у підготовці та проведенні ІІ Міжнародного конкурсу знавців зарубіжної та української літератури «Sanflower»;
 • провела турніри знавців російської мови (для учнів 5, 6,7 кл, травень);
 • організувала участь учнів гімназії у Літературному челенджі #клуб фанрайтерів.

Вчитель англійської мови Косенко Н.І.:

 • провела КВК з теми «Шкільне життя» («School is cool») у 6 класі;
 • організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Greenwich»;
 • провела КВК з теми «Охорона здоров’я» у 7 класі;
 • організувала та провела брейн-ринг з теми «Засоби масової інформації» у 9 класі;
 • підготувала та видала випуск шкільного альманаху «Знання – це сила!» №7 (101) «Незвичайні споруди».

Вчитель англійської мови Зіноватна-Краснова Я.І.:

 • провела свято «Хеллоуін» для учнів 8 класу;
 • організувала та провела КВК на тему «Харчування» у 7 класі;
 • провела брейн-ринг «Найкмітливіший знавець англійської мови» для учнів 10-х класів;
 • організувала участь учениці 10-го класу Оглоб’як Анни Всеукраїнському конкурсі читців сонетів У.Шекспіра серед старшокласників і студентів вищих навчальних закладів. Анна посіла III місце;
 • інсценізувала казку «Попелюшка» з учнями 5 класу;
 • організувала участь учнів у Всеукраїнських конкурсах з англійської мови «Greenwich» та «Пазл»;
 • провела музичний фестиваль у 8 класі;
 • розробила методичні посібники «Cinderella», «Beauty and the Beast», «The Golden Goose»;
 • провела вікторини «Traveling and Entertainment. Top Amusement and Theme Parks in the World», «Unusual Constructions»;
 • підготувала та видала випуск шкільного альманаху «Знання – це сила!» №6 (100) «Всесвітньовідомі та найпопулярніші парки розваг».

Вчитель математики Сімейко А.І:

 • організувала роботу з обдарованими дітьми за допомогою власного блогу «СуперфакторіалSf» шляхом знайомства з додатковим матеріалом, олімпіадними темами, розв’язування завдань з рубрики «Пожива для розуму»;
 • організовувала участь учениці 11 кл. Кривороженко Н. в заочному та очному етапах олімпіади з економіки, яка проходила в Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті;
 • організувала участь всіх учнів 5, 6, 8, 10-1, 10-2, 11 класів у І Всеукраїнській олімпіаді з математики від проекту «На Урок»;
 • провела інтелектуальну гру «Найрозумніший» у 6 класі;
 • організувала та провела математичний брейн-ринг у 8 класі;
 • організувала участь учнів і проведення в гімназії Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру -2018».

Вчитель математики Соломка В.М.:

 • провела «Математичну вікторину» у 7 класі;
 • організувала та провела позакласний захід «У світі цікавої математики» у 11 класі;
 • провела «Математичний турнір» у 9 класі;
 • організувала участь учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру -2018».

Вчитель фізики, астрономії та креслення Буров О.М:

 • провів «Вечір цікавої фізики» у 8 класі;
 • Організував участь учнів у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня».

Вчитель економіки Сімейко А.І:

 • здійснювала методичний супровід учасників заочного етапу Міжнародного конкурсу «Стратегія фірми»;
 • випустила альманах з економіки «Знання – це сила!» №12 (106) «Про що говорять позначення на упаковці? Маркування».

Вчитель хімії Баланенко В.В.:

 • провела веб-квест «Хімічні знання в різні епохи» (7 кл.);
 • організувала та провела вікторину «Знавці Періодичної системи» (8 кл.);
 • провела виховний захід «Хімічна мозаїка» (9 кл.);
 • підготувала та видала шкільний альманах «Знання – це сила» №11 (105) «Цікава хімія»;
 • працює над наповненням блогу «Кабінет хімії гімназії НТН м.Кропивницького».

Вчитель географії Козка В.В.:

 • взяла участь у Тижні екологічного виховання;
 • організувала виставку малюнків на тему: «Світ очима дітей»;
 • впровадила заходи проекту «Біоетика» Всеукраїнського благодійного фонду «Щаслива лапа»;
 • учні 6-7 класів брали участь у вікторинах «Екологія і ми», «Екологічний вимір»;
 • підготувала та видала альманах «Знання – це сила!» №1 (95) на тему «Міжнародні організації світу»;
 • організувала участь учнів 6 класу у проекті «Створи свій власний зоопарк на Кіровоградщині»;
 • організувала участь учнів у відеовікторинах «Птахи твоєї місцевості» для учнів 5-7 класів та «Червона книга України» для учнів 8 класу;
 • організувала і провела позакласні заходи по захисту безпритульних тварин та благодійній акції «Мяу, Мурчик».

Вчитель інформатики Фролова Н.М.:

 • оформила колекцію дитячих проектів, колажів та плакатів, створених у середовищі програмування Scratch;
 • організувала участь учнів гімназії у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»;
 • підготувала та видала альманах «Знання – це сила!» №14 (108) «Соціальні мережі».

Вчитель інформатики Єрмаков Д.О.:

 • організував участь учнів у міському етапі «Конкурсу юних інформатиків» (ІІ місце);
 • організував участь учнів гімназії у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»;
 • підготував участь учнів у семінарі-хакатоні з Робо-сумо у КЛА НАУ (ІІ місце);
 • проводить заняття гуртка «Робототехніка»;
 • організував участь учнів 5-10 класів у Дні відкритих дверей на заводі «Гідросила»;
 • організував дві екскурсії гуртківців на ОКВП «Дніпро-Кіровоград»;
 • організував участь команди гуртка «Робототехніка» у Міжнародному конкурсі First Lego League, Команда «ROBO-Legion Kr» виборола І місце у номінації «Кращий проект» та пройшла у фінал конкурсу;
 • очолював команду на Фіналі Міжнародного проекту FIRST LЕGO League, який відбувся під час фестивалю «РобоФест – більше, ніж роботи»;
 • організував участь команди у Всеукраїнському фестивалі ІТ-технологій «Global Game Jam»;
 • організував участь команди у Всеукраїнському чемпіонаті комп'ютерних талантів «Золотий Байт»;
 • організував участь команди у Всеукраїнському конкурсі з ІТ-проектів «ITalent»;
 • організував участь команди у Всеукраїнському фестивалі робототехніки та інновацій «Best Robofest»;
 • організував участь команди в обласному конкурсі комп’ютерних розробок «VesnaSoft – 2018»;
 • організував участь команди в обласному ІТ-фестивалі 4.0 «РобоСлалом»;
 • підготував та видав альманах «Знання – це сила!» №17 (111) «FIRST LEGO League».

Вчитель основ здоров’я Ліфер О.А.:

 • провів інтелектуальну гру «Ключі від форту «Безпека», «Правила дорожнього руху» (5 кл.);
 • «Надзвичайні ситуації» (6 кл.);
 • «Дієтичне харчування» (7 кл.);
 • «Інфекційні хвороби» (8 кл.);
 • «ВІЛ-СНІД» (9 кл.);
 • «Історія медицини» (10-2 кл.);
 • організував проведення 5 Тижнів безпеки життєдіяльності;
 • організував участь учениці 8 класу Малої Олени у Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті – життя у безпеці» (перемога на міському та обласному етапах, ІІ місце на Всеукраїнському етапі).

Вчитель історії Краснова Л.С.:

 • організувала зустріч учнів 11 класу з науковим співробітником Кіровоградського обласного краєзнавчого музею;
 • організувала та провела краєзнавчу екскурсію для учнів 10-1 та 11 класів «Наш край у роки Другої світової війни».

Вчитель правознавства Ліфер О.А.:

 • підготував та провів Місячник морально-правового виховання;
 • організував виставку «Права та обов’язки громадян України»;
 • провів інтелектуальну гру «Правове казино». Тема гри: «Права людини» (9 клас, грудень);
 • провів інтелектуальну гру «Правове казино». Тема гри: «Юридична відповідальність» (10-1, 10-2 класи, жовтень);
 • підготував та видав шкільний альманах «Знання – це сила!» № 13 (107) Тема: «Права дитини»;
 • інтелектуальна гра «Правове казино». Тема гри: «Право на працю» (10-1, 10-2 класи, травень);
 • організував 4 зустрічі зі шкільним офіцером поліції Антоном Левандовським у 6, 7, 9 та 10-2 класах.

Вчитель образотворчого мистецтва та музичного виховання Гаркавець Л.В:

 • організувала участь учнів 5-8 класів у міському конкурсі «Моє рідне місто»;
 • організувала виставки малюнків: «Барви осені», «Зимова казка»;
 • провела конкурсні програми у 5-7 класах «Вгадай мелодію»;
 • організувала участь у мистецькому проекті «Відкриваємо нові таланти» учениці 10-2 класу Рагімової Олесі (фіналіст проекту).

Вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.:

 • провела бесіди з учнями на тему: «Фізичне виховання в Стародавній Греції», «Правила гігієни під час занять фізичною культурою»;
 • провела дві спортивно-розважальні програми «Козацькі розваги»;
 • провела День фізичної культури та спорту у ГНТН;
 • організувала відбіркові змагання з футболу та настільного тенісу;
 • провела І етап фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт»;
 • була керівником команд ГНТН на змаганнях: «Козацький гарт», «Шкіряний м’яч»;
 • підготувала та видала шкільний альманах «Знання – це сила!» №3 (97) Тема: «Футбол».

Вчитель художньої культури Петрова Л.О.:

 • підготувала та видала шкільний альманах «Знання – це сила!» № 2 (96) «80 років Едуарду Успенському»;
 • провела театралізований урок «Шкільний театр та народний ляльковий театр Вертеп. Театр на Запорізькій Січі» для учнів 10-х класів.

Вчитель трудового навчання Миценко М.Є.:

 • провела виставку-конкурс робіт учнів «Різдвяний віночок»;
 • організувала виставку робіт учнів «Вироби з мішковини»;
 • підготувала та видала шкільний альманах «Знання – це сила!» №8 (102) «Декупаж»;
 • організувала виставки робіт учнів «Дизайн дитячої кімнати» (6 клас, м’які іграшки в рамках) та «Екостиль з українською вишивкою» (9 клас, рамки з гілок з українською вишивкою).

Бібліотекар Петрова Л.О.:

Проведено бібліотечні уроки:
 • «Знайомство з бібліотекою» (вересень, 5 кл.);
 • «Довідковий апарат книги» (вересень, 7 кл.);
 • «Бібліотечно-бібліографічні покажчики. Списки літератури» (вересень, 8 кл.);
 • «Види каталогів та історія їх виникнення» (жовтень, 8 кл.);
 • «Історія створення книги» (листопад, 5 кл.);
 • «Вибір книги у бібліотеці» (листопад, 5 кл.);
 • «Структура наукової книги» (листопад, 7 кл.);
 • «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» (грудень, 5 кл.);
 • «Енциклопедії – основні довідкові видання» (грудень, 7 кл.);
 • «Три мудреці» (грудень, 6 клас);
 • «Виникнення книгодрукування на Україні» (січень, 7 клас);
 • «Мандрівка на Книгольоті» (січень, 5 клас);
 • «Періодичні видання для підлітків» (січень, 6 клас);
 • «Алфавітний та систематичний каталоги» (лютий, 8 клас);
 • «Щоб книжка довше жила» (лютий, 5 клас);
 • «Комп’ютерна бібліотека» (лютий, 9 клас);
 • «Методи самостійної роботи з книгою» (березень, 9 клас);
 • «Основні елементи книги» (березень,7 клас);
 • «Бібліографія. Анотація до книги» (квітень, 9 клас);
 • «Відгук про книгу» (травень,6 клас).
Провела виховні заходи:
 • до Міжнародного Дня інформації «Година цікавих повідомлень» (жовтень, 5-11 кл.);
 • до Дня прав людини «Правова культура учнів» бесіда з елементами гри (листопад, 8 кл.);
 • до Дня української писемності та мови година української мови «Найбільший скарб» (листопад, 5 кл.);
 • урок-подорож «Права людини в казці «Дюймовочка» (грудень,7 кл.);
 • до Всесвітнього Дня безпеки Інтернету - виховна година (грудень, 5 кл.)
 • до 110 річчя з Дня народження Астрід Лінгренд літературна година «Спогад про дитинство» (листопад, 9 кл.);
 • до 135 річчя з Дня народження Миколи Леонтовича літературно-музична композиція «Музичний символ різдвяних свят» (грудень, 10 кл.);
 • до Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва - віртуальний огляд літератури з теми «Українське козацтво» (11 кл.);
 • до Дня рідної мови виховний захід «Голос мови – голос народу» (лютий, 10-2 клас);
 • до Всесвітнього дня котів година спілкування та цікавих повідомлень (березень, 5 клас);
 • до проведення екологічного місячника виховна година «Біль Землі» (квітень, 7 клас).
Підготувала книжкові виставки:
 • «Олімпійський горить в серцях вогонь». Книжкова викладка до Дня фізичної культури і спорту;
 • «Обираєш професію – обираєш долю». Книжкова викладка;
 • «З глибини віків плекалась мова». Книжкова виставка до Дня української писемності та мови;
 • Книжкова виставка до місячника морально-правового виховання «Люди з обмеженими можливостями»;
 • Книжкова виставка до зустрічі зимових свят «Вже перший сніг кружляє над землею»;
 • Книжкова викладка до Дня Соборності України «Соборність України. Естафета поколінь: від діда до прадіда» (січень);
 • Книжкова виставка до Дня рідної мови «Кращої, ніж рідна, мови не буває» (лютий);
 • Книжкова виставка до Дня вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка «Пророче слово Кобзаря» (березень);
 • Книжкова виставка до Дня вшанування пам’яті загиблих українців у Другій світовій війні «Подвигом уславлені» (травень).
Інші проведені заходи:
 • Місячник шкільних бібліотек (вересень);
 • огляд літератури з теми «Будемо здоровими!»;
 • демонстрація відеофільмів про здоровий спосіб життя;
 • зустріч з бібліотекарями обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка (5, 6 клас);
 • книжкова виставка «Бібліотеки – за здоровий спосіб життя»;
 • радіобесіда «10 порад для тих, хто хоче бути здоровим»;
 • позакласний захід «Годинка з вітамінкою» (6 кл.);
 • Бесіда «Народні традиції здорового способу життя» (5 кл.);
 • тренінг «Ми – діти з планети Земля» (10-1 кл.);
 • вікторина «Що ти знаєш про здоров’я?» (10-2 кл.);
 • День інформації «Книга та бібліотека у твоєму житті»;
 • акція «Подаруй бібліотеці книгу» (подаровано 16 примірників);
 • огляд літератури до тижня сприяння здоровому способу життя (січень, 5-8 класи);
 • «Якщо хочеш бути здоровим» бесіда, показ та обговорення відеороликів про здоровий спосіб життя (січень, 5 клас);
 • День інформації «Безпека довкілля» до проведення в гімназії екологічного місячника (квітень, 5-11 класи).

Соціально-психологічна служба закладу виконувала покладені на неї обов’язки у повному обсязі.

Основною метою діяльності психологічної служби навчального закладу було забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, зміцнення і захист їх психічного здоров’я.

Проблема, над якою працював практичний психолог Антоненко І.А: «Створення сприятливих психологічних умов для розвитку та творчої реалізації учнів».

Основною метою діяльності психологічної служби навчального закладу було забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, зміцнення і захист їх психічного здоров’я.

Реалізація поставленої мети передбачала виконання наступних завдань:

 • Здійснення психологічного супроводу процесу пристосування п’ятикласників до навчання в основній школі (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період; консультування педагогів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з даною категорією дітей).
 • Виявлення дітей з високим інтелектуальним потенціалом, талановитих і творчо обдарованих; проведення корекційно-розвивальної роботи та надання індивідуальних психологічних консультацій для таких учнів і їх батьків.
 • Забезпечення психологічного супроводу розвитку підлітків: стимулювання їх до саморозвитку та самовиховання, надання консультацій з особистісних проблем, допомога в кризових ситуаціях.
 • Дослідження професійних нахилів, інтересів, здібностей старшокласників, проведення профорієнтаційних бесід та ігор, індивідуальних профконсультацій.
 • Проведення просвітницької роботи спрямованої на формування усвідомленої мотивації щодо реалізації здорового способу життя.
 • Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків шляхом формування здорового психологічного клімату в учнівських колективах, психологічного консультування педагогів, батьків.
 • Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.
 • Забезпечення психологічного супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, їх батьків.
 • Здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Діяльність психологічної служби проводилася на основі розробленого плану за відповідними напрямками: психодіагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, консультативна, психологічна просвіта, зв'язки з громадськістю.

Діагностична робота була спрямована на визначення особливостей психологічного розвитку дитини; оцінки відповідності рівня розвитку умінь, навичок, особистісних якостей дітей віковим нормам; виявлення психологічних причин труднощів у навчанні та вихованні окремих учнів; виявлення причин конфліктів у колективі однокласників.

Протягом навчального року проводилися наступні дослідження:

 • визначення особливостей міжособистісних стосунків (учні 5-11 класи);
 • вивчення адаптації учнів до навчання у середній школі (учні 5 класу, педагоги, батьки);
 • вивчення здібностей, обдарованості учнів (учні 5 класу, педагоги);
 • вивчення особливостей формування індивідуально-типологічних рис та емоційно-вольової сфери особистості (учні 7-9 класи);
 • вивчення професійних здібностей, нахилів учнів (учні 8-11 класи, педагоги, батьки);
 • дослідження готовності випускників до здачі ЗНО та ДПА (учні 9, 11 класи);
 • визначення схильності учнів до суїцидальної поведінки (учні 7-10 класи);
 • моніторингове дослідження проведеної профілактичної роботи з учнями щодо здорового способу життя (учні 8-10 класи);
 • вивчення обізнаності учнів щодо проблеми торгівлі людьми (учні 9-10класи).

Корекційно-відновлювальна, розвивальна та профілактична робота.

Корекційна робота з дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогів, за спостереженнями психолога та включала індивідуальну та групову форми.

Профілактична, розвивальна робота, яка проводилася передбачала своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

Психологічною службою протягом навчального року були проведені:

 • практичні заняття спрямовані на удосконалення навичок спілкування та поліпшення міжособистісних стосунків в учнівському колективі;
 • корекційно-розвивальні заняття з учнями: «Я – п’ятикласник»;
 • розвиваючі заняття спрямовані на розвиток творчих здібностей, пізнавальної та емоційно-вольової сфери учнів;
 • корекційно-розвивальні заняття спрямовані на зниження рівня тривожності шляхом розвитку навичок саморегуляції та керування образним мисленням;
 • корекційно-розвивальні заняття спрямовані на зниження ступеня агресивності, формування толерантності та конструктивних форм поведінки;
 • заняття з учнями випускних класів «Емоційна готовність до ЗНО, ДПА».

Тренінгові заняття, бесіди:

 • «Доброта і щирість у твоєму серці», «Вчимося взаємодіяти і спілкуватися толерантно», «Кожна людина гідна поваги» (5-11 класи);
 • «Формування навичок здорового способу життя», «Заради майбутнього», «Поведінка і ризики», «Ми за майбутнє без СНІДу», «Прояви турботу й толерантність» (5-11 класи);
 • «Знаємо та реалізуємо свої права», «Я несу відповідальність за свої вчинки», «Володіти собою – найбільша влада» (5-10 класи);
 • «Торгівля людьми як порушення прав людини», «Поїздка за кордон: за і проти» (8-11 класи);
 • «Інтернет: добро чи зло?» (5-10 класи);
 • «Життя – найвища цінність людини», «Спасибі за життя!», «Відчути радість життя», «Як знайти вихід зі складної ситуації» (5-10 класи).
 • «Ми схожі, але ми різні», «Минуще все, любов лиш вічна», «Два світи», «Моє майбутнє доросле життя» (7-11 класи).

Консультативна робота включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам.

Групове консультування педагогів передбачало відповідну тематику:

 • «Забезпечення комфортного середовища для учасників навчально-виховного процесу»;
 • «Прояви агресії у поведінці учнів підліткового віку»;
 • «Профілактика комп’ютерної залежності у підлітків»;
 • «Вплив стресу на психоемоційне здоров’я педагога».

Психологічна просвіта передбачала виступи на батьківських зборах та педагогічних радах:

Зв'язки з громадськістю

Протягом навчального року відбувалася співпраця з громадськими організаціями:

 • дитяча екологічна громадська організація «Флора» в рамках організації діяльності ШСРК;
 • громадська організація «Академія інноваційного розвитку освіти» в рамках реалізації проекту «Мій світ без дискримінації»;
 • представництво міжнародної громадської організації «А21» в рамках профілактичної роботи з протидії торгівлі людьми;
 • центр психологів-практиків м. Кропивницький.

Фахівці соціально-психологічної служби взаємодіяли з Кіровоградським МВ УМВС України в Кіровоградській області з метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

Протягом навчального року не виникало проблемних ситуацій, які б заважали виконанню функціональних обов’язків працівниками психологічної служби. Адміністрацією закладу забезпечено всі необхідні умови для продуктивної діяльності.

Діяльність соціального педагога проводилася на основі розробленого плану за відповідними напрямками: психодіагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, консультативна, психологічна просвіта.

Діагностична робота була спрямована на визначення особливостей психологічного розвитку дитини; оцінки відповідності рівня розвитку умінь, навичок, особистісних якостей дітей віковим нормам; виявлення психологічних причин труднощів у навчанні та вихованні окремих учнів; виявлення причин конфліктів у колективі однокласників.

Протягом навчального року проводилися такі дослідження:

 • Визначення ставлення учнів до школи та класу (учні 5 класу);
 • Вивчення вад особистісного розвитку учнів (учні 5-6 класу);
 • Виявлення ставлення учнів шкільного насилля (учні 6-8 класу);
 • Вивчення особистісної агресивності та конфліктності (учні 6-8 класу);
 • Вивчення соціально-психологічної адаптації (учні 8 класу);
 • Виявлення ставлення учнів до вживання наркотичних речовин (7-10 класи);
 • Виявлення схильності до неадекватної поведінки та вимірювання схильності підлітків до реалізації різних форм неадекватної поведінки.(учні 8 класу);
 • Вивчення ставлення учнів до здорового способу життя (6- 10 класи);
 • Виявлення дітей групи-ризику (учні 6-8 класу);
 • Вивчення рівня самооцінки учнів (6,8,10 класи);
 • Вивчення ціннісних орієнтацій у кар’єрі (учні 10 класу);
 • Вивчення обізнаності учнів стосовно протиправної поведінки (8-10 класи);
 • Визначення стратегії адаптивної поведінки в стресових ситуаціях (8 клас);
 • Вивчення особливостей реагування у конфліктних ситуаціях (10 клас).

Корекційна робота з дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогів, за спостереженнями психолога та включала індивідуальну та групову форми.

Основними напрями корекційної роботи в навчальному закладі були такі:

 • Профілактика та корекція дезадаптації учнів до умов закладу при переході в середню, старшу ланку.
 • Розвивальна робота з дітьми на різних вікових етапах (розвиток емоційної, пізнавальної, комунікативної, особистісної сфер).

Профілактична, розвивальна робота, яка проводилася, передбачала своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

Психологічною службою протягом I семестру були проведені:

 • корекційно-розвивальні заняття з учнями: «Я – п’ятикласник»;
 • практичні заняття з елементами тренінгу, спрямовані на удосконалення навичок спілкування та поліпшення міжособистісних стосунків в учнівському колективі «Наш дружній клас», «Жити в мирі та злагоді»;
 • корекційно-розвивальні заняття, спрямовані на зниження ступеня агресивності, формування толерантності та конструктивних форм поведінки шляхом використання психогімнастичних, релаксаційних вправ, елементів ігро-, арттерапії;
 • корекційно-розвивальні заняття, спрямовані на зниження рівня тривожності шляхом розвитку навичок саморегуляції та керування образним мисленням;
 • практичні заняття: «Доброта і щирість у твоєму серці», «Вчимося взаємодіяти і спілкуватися толерантно», «Шляхи порозуміння в конфліктах», «Емпатія як чинник ефективного спілкування», «Кожна людина гідна поваги»;
 • цикл тренінгових занять з метою правової просвіти учнів: «Знаємо та реалізуємо свої права», «Я несу відповідальність за свої вчинки», «Володіти собою – найбільша влада», «Торгівля людьми як порушення прав людини», «Поїздка за кордон: за і проти»;
 • цикл практичних занять з метою профілактики шкідливих звичок та формування навиків здорового способу життя: «Заради майбутнього», «Поведінка і ризики», «Живи без залежності», «Ми за майбутнє без СНІДу», «Прояви турботу й толерантність»;
 • практичні заняття «Ми схожі, але ми різні».

Консультативна робота включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам.

Групове консультування педагогів передбачало відповідну тематику:

 • «Забезпечення комфортного середовища для учасників навчально-виховного процесу»;
 • «Прояви агресії у поведінці учнів підліткового віку».

Індивідуальне консультування відбувалося за такою тематикою:

З боку батьків:

 • «Адаптація учнів 5 класу до навчання в середній ланці»;
 • «Міжособистісні стосунки з однолітками»;
 • «Негативні прояви в поведінці дітей підліткового віку».

З боку педагогів:

 • «Адаптація учнів 5 класу до навчання в середній ланці»;
 • «Особливості міжособистісних відносин у класному колективі»;
 • «Негативні прояви в поведінці підлітків та старшокласників».

З боку дітей:

 • «Взаємини з однолітками»;
 • «Професійне самовизначення».

Діяльність соціального педагога проводилася на основі розробленого плану за відповідними напрямками: психодіагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, консультативна, психологічна просвіта, профілактика.

Діагностична робота:

Протягом навчального семестру проводилися такі дослідження:

 • Вивчення особистісної агресивності та конфліктності (учні 8 кл.);
 • Вивчення соціально-психологічної адаптації (учні 8 класу);
 • Виявлення ставлення учнів до шкільного насилля (учні 6-8 класу);
 • Вивчення вад особистісного розвитку учнів (учні 6 класу);
 • Виявлення ставлення учнів до вживання наркотичних речовин (7-10 класи);
 • Виявлення схильності до неадекватної поведінки та вимірювання схильності підлітків до реалізації різних форм неадекватної поведінки (учні 8 класу);
 • Вивчення ставлення учнів до здорового способу життя (8-10 класи);
 • Виявлення дітей «групи ризику» (учні 8 класу);
 • Вивчення рівня самооцінки учнів (8-10 класи);
 • Вивчення ціннісних орієнтацій у кар’єрі (учні 10 класу).

Корекційна робота з дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогів, за спостереженнями соціального педагога та включала індивідуальну та групову форми.

Основними напрямами корекційної роботи в навчальному закладі були такі:

 • Корекційно-розвивальні заняття культури спілкування, налагодження стосунків, поліпшення психологічного клімату в класі.
 • Розвивальна робота з дітьми на різних вікових етапах (розвиток емоційної, пізнавальної, комунікативної, особистісної сфер).
 • Корекційно-розвивальна робота з дітьми «групи ризику».
 • Індивідуальна робота у психотравмуючих ситуаціях.

Профілактична, розвивальна робота, яка проводилася, передбачала своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

Соціальним педагогом було проведено:

 • Практичні заняття з елементами тренінгу, спрямовані на удосконалення навичок спілкування та поліпшення міжособистісних стосунків в учнівському колективі «Дружний колектив – який він?».
 • Розвиваючі заняття, спрямовані на розвиток творчих здібностей, пізнавальної та емоційно-вольової сфери учнів.
 • Корекційно-розвивальні заняття, спрямовані на зниження ступеня агресивності, формування толерантності та конструктивних форм поведінки.
 • Корекційно-розвивальні заняття, спрямовані на зниження рівня тривожності шляхом розвитку навичок саморегуляції та керування образним мисленням.
 • Тренінг з формування правового світогляду учнів «Діти мають захищати свої права»;
 • Тренінгові заняття «Здоров’я – цінність нашого життя»;
 • Практичні заняття «Вплив шкідливих звичок на стан здоров’я людини»;
 • Заняття з елементами тренінгу «Скажемо насильству «STOP!»;
 • Тренінгові заняття: з пошуку шляхів розв’язання конфліктних ситуацій;
 • Заняття з елементами тренінгу «Рівні можливості для всіх»;
 • Тренінги з пошуку шляхів розв’язання конфліктних ситуацій «Конфлікт і стратегії його вирішення».

Консультативна робота включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам.

Групове консультування педагогів передбачало відповідну тематику:

 • «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості».
 • «Співпраця з родиною».

Групове консультування батьків передбачало відповідну тематику:

 • «Виховання ненасильством в сім'ї».
 • «Сходинки розуміння, або як краще любити свою дитину».
 • «Стилі батьківського виховання».

Вихователі 5-11 класів гімназії активно та систематично проводили роботу з формування всебічно розвинутої особистості – учня гімназії НТН.

Козка В.В., вихователь 5 класу, основні виховні заходи спрямовувала на реалізацію поставленої проблеми: «Згуртування учнівського колективу шляхом формування комунікативних компетенцій учня».

Однією з форм згуртування є спільні подорожі. Саме тому учні 5 класу вирушили до Одеси, Чернігова, на Закарпаття у жовтні – червні 2017-2018 н.р.

Проведено класні години та години спілкування:

 • «Мій рідний край – моя історія жива»;
 • «Як діяти у конфліктній ситуації»;
 • «Збережемо землю»;
 • «Толерантне спілкування»;
 • «Впевненість у собі»;
 • «Для мене бути здоровим означає…».

Миценко М.Є., вихователь 6 класу, багато часу при­діляє морально-етичному вихованню учнівського колективу свого класу, формуванню відчуття обов'язку, відповідальності, культурної поведінки. Формування навичок спілкування та взаємодії реалізувалося у навчальному році під час підготовки та проведення:

 • ювілейного концерту та свята «Першого дзвоника»;
 • організації та проведення свята «Козацький гарт»;
 • започаткування турніру зі спідкубінгу,
 • організації та проведення КВК з англійської мови;
 • підготовки шкільного новорічного свята та гумористично-музичного номера «Ми маленькі зірки!» до новорічного концерту;
 • участі у виставці «Різдвяний віночок»;
 • акції милосердя «Рука допомоги».

Для згуртування учнівського та батьківського колективів у червні відбувся спільний виїзд на хутір «Надія», де було проведено творчо-спортивний квест для дітей та дорослих.

Туз Т.А., вихователь 7 класу, основні виховні заходи спрямувала на реалізацію поставленої мети: «Формування колективу творчих дітей, які з повагою ставляться один до одного та оточуючих». Для досягнення мети визначено такі завдання:

 • створити необхідні умови для виявлення творчої індивідуальності кожного учня;
 • сприяти формуванню основ культури спілкування;
 • розвивати пізнавальну активність учнів;
 • сприяти формуванню відповідального ставлення учнів до свого здоров'я.

З метою формування учнівського колективу було проведено низку виховних годин:

 • «Ти – учень 7-го класу (основної школи). Чи знаєш ти свої права та обов'язки?»;
 • «Що означає бути вихованою людиною»;
 • «Прості правила етикету»;
 • «Правила поведінки в школі, в громадських місцях»;
 • «Державні символи України»;
 • «Люби все живе»;
 • «Думка колективу чи думка особистості?»;
 • «Правила вітання»;
 • «Дев'ять чеснот людини: доброта, любов, радість, лагідність, самовладання, доброзичливість, терплячість, вічли­вість»;
 • «Умій стримувати себе»;
 • «Як поводитись з незнайомими людьми»;
 • «Справедливість – основа прав»;
 • «Самоповага і егоїзм»;
 • «Конфлікти».

Карпуніна Р.І., вихователь 8 класу, вважає, що виховання культури поведінки учня є невід’ємною складовою розвитку особистості дитини, її світоглядної позиції на основі прилучення до національно-культурних надбань українського народу. Тому протягом першого семестру з учнями 8 класу були проведені таки виховні години:

 • «Про культуру користування мобільними телефонами»;
 • «Правила вітання»;
 • Бесіда про бережливе ставлення до шкільного майна та підручників ;
 • «Побажай другові добра»;
 • «Умій стримувати себе»;
 • «Як поводитися з незнайомими людьми?»;
 • «Чи можна змінити свій характер?»;
 • «Світ моїх захоплень»;
 • «Дружний колектив. Який він?».

У вересні учні Ковальов Іван, Ілясов Данило, Ковальова Ангеліна, Ярошевська Зоряна зняли короткометражний фільм «Ціна робочого часу» для батьків і показали їм на батьківських зборах.

Наприкінці вересня учениця 8 класу Мала Олена разом з іншими учнями гімназії взяла участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Золота осінь Славутича».

Боса О.В., вихователь 9 класу, протягом семестру працювала над проблемою «Перехідний вік учнів. Профорієнтація. Мрії на майбутнє» З учнями класу було проведено ряд бесід, виховних годин, диспутів з таких тем:

 • «Роль сім’ї у профілактиці правопорушень»;
 • «Стосунки у сім’ї, де є підліток»;
 • «Формування навичок самостійності та самовиховання у підлітковому віці»;
 • «Як уберегти дитину від біди»;
 • «Роль сім’ї у професійному самовизначенні підлітка»;
 • «Бездоглядність дітей та її наслідки»;
 • «Спосіб життя родини та здоров’я підлітків».

Шльонська Т.А., вихователь 10-1 класу, впроваджує проектну діяльність, направлену на формування навичок міжособистісної взаємодії, командної роботи, креативності, критичного мислення, навичок аналізу та рефлексії, комунікативних умінь, самодисципліни і самоорганізації.

Були проведені заходи, виховні години, години спілкування, вікторини, інсценізації, круглі столи, усні журнали на теми:

 • «Пам’ятай: тільки мати й Вітчизна у світі одна»;
 • «Україно моя, незалежна і вільна, я з нею пов’язую долю свою»;
 • «На Аскольдовій могилі український цвіт»;
 • «Україна – єдина, соборна держава»;
 • «Українським Збройним Силам слава нині і повік!».

Томак І.І., вихователь 10-2 класу, у індивідуальній роботі з учнями основний наголос робить на індивідуальних бесідах з ними.

У І семестрі учні відвідали міста: Корсунь Шевченківський, Харків та Одесу. Підвищуючи свій культурний рівень, відвідали концертну програму в обласній філармонії «Квест сімейних відносин». Переглянули вистави «Анна Кареніна» та «Хазяїн» у Кіровоградському академічному українському музично-драматичному театрі ім. М.Л.Кропивницького.

Учні класу взяли участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі «Золота осінь Славутича», відбірковому турнірі з робототехніки – міжнародного проекту FIRST Lego League.

Лінчевська Т.Г., вихователь 11 класу, працювала над проблемою: «Розвиток пам’яті учнів під час навчальної діяльності».

Проведено бесіди з учнями:

 • «Організація робочого та вихідного дня»;
 • «Допомога дитині під час підготовки до ЗНО»;
 • «Дитина під контролем».

Протягом навчального року відбулось 14 зустрічей учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Хореографічний гурток естрадного танцю у 2017-2018 навчальному році досягнув мету, яка була поставлена: навчити дітей основам танцювального мистецтва, надати їм необхідні навички, знання, навчити оволодівати танцювальною технікою сучасного та народного танцю.

У гуртку 4 групи. Кожна дитина мала можливість розвивати свої природні задатки та музично-хореографічні здібності.

У 2017-2018 н.р. помітне зростаннях хореографічних здібностей гуртківців.

Протягом навчального року вивчено наступні танці:«В ритмі серця»;

 • «Прокидайся, друже»:
 • «Мафія»:
 • «Україна - це ти!»:
 • «Книжки»:
 • «Море»:
 • «Китайські вогні»:
 • «Твист»:
 • «Бешкетники»:
 • «Мама»:
 • «Буги-Вугі»
 • «Скрилекс»;
 • «Індія»;
 • «Новорічний»;
 • «Снігові королеви»;
 • «Квіти»;
 • «Вальс» ;
 • «Святковий».

Зі своїми танцювальними постановками діти взяли участь у таких заходах:

 1. «Свято першого дзвоника» (хореографічна композиція «В ритмі серця»);
 2. «День працівників освіти» (танок «Бешкетники», 6 та 8 класи);
 3. Посвята у гімназисти (танок «Буги-Вуги» та флешмоб, 5 клас).
 4. Новорічні свята (танок «Снігові королеви»), 6 та 10 класи).
 5. Концертній програмі до свята Весни та Жінок;
 6. Святі Останнього дзвоника;
 7. Творчому звіті учнів 9-го класу:
 8. Випускному вечорі учнів 11 класу.

Танок «Святковий», у виконанні гуртківців увійшов до фіналу мистецького проекту «Відкриваємо нові таланти».

Для учасників гуртка було проведено:

 • Танцювальну вікторину «У ритмі танцю».
 • Танцювальний міні-конкурс «Завзяті танцюристи».
 • «Видатні танцівники» - перегляд найкращих постановок видатних танцівників та хореографів світу.
 • Відеоперегляд «Танці народів світу».
 • Бесіду «Історія розвитку джаз-танцю».
 • Музично-розважальну гру «Танці на осліп»
 • Майстер-клас з сучасного танцю «Ми і є сучасність» для дітей всіх груп.

Керівник вокального гуртка Гаркавець Л.В. працювала над проблемою: «Зв’язок гармонії звуків і фарб у музичному та образотворчому мистецтві».

У 2017-2018 н,р, було вивчено 12 пісень, які брали участь в оформленні більшості класних та загальношкільних заходів (6 заходів).

Керівник гуртка провела:

 • Конкурси: «Відлуння епох у музичному мистецтві», «Новорічний настрій», «Новорічний віночок українських пісень», «Зимова казка».
 • Розваги: «Під Новий рік», «У новорічну ніч», «Україна колядує».

Вихованці гуртків брали участь у класних та шкільних заходах, таких як:

 • «День знань»;
 • «Посвята у гімназисти»;
 • «День працівників освіти»;
 • Козацько-спортивні свята «Козацькі розваги»;
 • «Новорічний карнавал».
 • Родинне свято у 6 класі.
 • Концертній програмі до свята Весни та Жінок;
 • Святі Останнього дзвоника;
 • Творчому звіті учнів 9-го класу:
 • Випускному вечорі учнів 11 класу.
 • Мистецькому проекті «Відкриваємо нові таланти»

Учні виконали пісні:

 • «Зимова казка», 7 кл.;
 • «Не детское время», 6 кл.;
 • «Когда повзрослеем», 7 кл.;
 • «Добрий вечір тобі, пане господарю», 7 кл.;
 • «Україна колядує», 7 кл.;
 • «Береги любов», 11 кл.;
 • «Країна мрій», 9 кл.;
 • «Новий рік», 7 кл.;
 • «Країна», 10-2 кл.;
 • «Україна – це ти!», 10-2 кл.;
 • «Україна вишивана», 7 кл.;
 • «Веселкова пісня», 5 кл.;
 • «Разом зі мною», 5 кл.;
 • «Пінгвіни», 5 кл.;
 • Гімн гімназії

Пісня «Україна – це ти!» у виконанні учениці 10-2 класу Рагімової Олесі, увійшла до фіналу мистецького проекту «Відкриваємо нові таланти».

Вихователі докладають багато зусиль, щоб виховувати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя, здатних не пливти за течією, а йти обраним шляхом.

З 2009 року у гімназії проводиться рейтингове оцінювання участі класів у класних та позакласних заходах. У І семестрі учні класів набрали:

5 клас – 113 балів.

6 клас – 92 бали.

7 клас – 72 бали.

8 клас –115 балів.

9 клас – 97 балів.

10-1 клас – 217 балів.

10-2 клас – 153 бали.

11 клас – 56 балів.

Лідерами рейтингу стали учні 10-1, 10-2, 5 та 6 класів (вихователі Шльонська Т.А., Томак І.І., Козка В.В., Миценко М.Є., відповідно). Найменш активні учні 11 класу (вихователь Лінчевська Т.В.).

У ІІ семестрі учні класів набрали:

5 клас – 84 бали.

6 клас – 78 балів.

7 клас – 74 бали.

8 клас –73 бали.

9 клас – 94 балів.

10-1 клас – 144 бали.

10-2 клас – 197 балів.

11 клас – 61 бал.

Лідерами рейтингу стали учні 10-2 та 10-1 класів (вихователі Томак І.І., Шльонська Т.А.). Найменш активні учні 11 класу (вихователь Лінчевська Т.В.).

За результатами І та ІІ семестрів отримано такі результати:

І місце – учні 10-1 класу – 361 бал.

ІІ місце - учні 10-2 класу – 350 балів.

ІІІ місце - учні 5 класу – 197 балів.

ІІІ місце - учні 9 класу – 191 бал.

ІІІ місце - учні 8 класу – 188 балів.

ІV місце - учні 6 класу – 170 балів.

V місце - учні 7 класу – 146 балів.

VІ місце - учні 11 класу – 117 балів.

Лідерами рейтингу стали учні 10-1, 10-2, 5, 8 та 9 класів (вихователі Шльонська Т.А., Томак І.І., Козка, В.В., Боса О.В., Карпуніна Р.І.). Найменш активні учні 11 класу (вихователь Лінчевська Т.В.).

Завдяки Інтернет-порталу «Щоденник.uа» учні та батьки мають можливість спостерігати за рівнем успішності вихованців нашої гімназії. У навчальному році систематично проводилась робота з інформування дітей та батьків про заходи, що відбуваються у навчальному закладі. За цей період було створено 167 інформаційних оголошень, завантажено близько 1500 фотографій та 24 відеозаписів. Загалом на сайті гімназії можна переглянути 340 відеофайлів та близько 18000 фотографій, які ілюструють навчальний та виховний процеси у гімназії.

Вийшло 17 випусків альманаху «Знання – це сила!» за участю педагогів та учнів гімназії:

 • 1 (95) «Міжнародні організації», вчитель географії Козка В.В. та учениця 10-2 класу Сіденко Поліна.
 • 2 (96) «80 років Едуарду Успенському», бібліотекар Петрова Л.О.;
 • 3 (97) «Футбол», вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О. та учениця 9 класу Федорчук Ксенія;
 • 4 (98) «Анна Кареніна», вчитель зарубіжної літератури Томак І.І. та учениця 10-2 класу Сіденко Поліна;
 • 5 (99) «Жюль Верн», вчитель зарубіжної літератури Томак І.І. та учениця 10-2 класу Сіденко Поліна
 • вчитель художньої культури Петрова Л.О.;
 • 6 (100) «Всесвітньовідомі та найпопулярніші парки розваг», вчитель англійської мови Зіноватна-Краснова Я.І.;
 • 7 (101) «Найбільш нестандартні будинки», вчитель англійської мови Косенко Н.І.;
 • 8(102) «Декупаж», вчитель трудового навчання Миценко М.Є та учениця 9 класу Старенька Катерина;
 • 9 (103) «ДНК. Гени. Спадковість», вчитель білогогії Карпуніна Р.І.;
 • 10(104) «Шарль Перо», вчитель зарубіжної літератури Томак І.І. та учениця 10-2 класу Сіденко Поліна;
 • 11 (105) «Цікава хімія», вчитель хімії Баланенко В.В.;
 • 12 (106) «Маркування. Про що говорять позначення на упаковці?», вчитель економіки Сімейко А.І.;
 • 13 (107) «Права дитини», вчитель правознавства Ліфер О.А. та учень 9 класу Бондаренко Богдан;
 • 14 (108) «Соціальні мережі», вчитель інформатики Фролова Н.М., та учень 9 класу Кочубей Андрій;
 • 16 (110) «Самуіл Маршак», вчитель зарубіжної літератури Томак І.І. та учениця 10-2 класу Сіденко Поліна;
 • 17 (111) «FIRST LEGO League», вчитель інформатики Єрмаков Д.О. та учениця 10-2 класу Сіденко Поліна.

Гімназія підтримує партнерські зв’язки зі школами – партнерами:

 • Губівською ЗОШ Компаніївського району Кіровоградської області;
 • Рівненською гімназією «Гармонія» Рівненської міської ради;
 • Харківським ліцеєм №161 «Імпульс» Харківської міської ради;
 • Ченстоховською гімназією №8 зі спортивним класами імені Польських Олімпійців, м.Ченстохова, Республіка Польща.
Кiлькiсть переглядiв: 1190

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.