Педагогічний аналіз за 2017-2018 навчальний рік

Методична робота була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителя, підвищення фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь шляхом участі в міських та шкільних методичних заходах та завдяки самоосвіті, що сприяло приведення знань, умінь і навичок педагогів до сучасних вимог.

Особливістю методичної роботи гімназії є те, що вся робота з педагогами була підпорядкована єдиній проблемі: «Впровадження відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього» і спланована на діагностичній основі з урахуванням проблем сьогодення та рівня сформованості дидактичних умінь педагогів.

Навчально-виховний процес направлений на здібності, схильності, потреби і життєві плани кожного з вихованців, прагнення до створення необхідних умов для реалізації варіативної освіти в межах одного навчального закладу.

По-перше, навчально-виховний процес перебудований так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації в умовах „словесно-сидячої" педагогіки, а активна, самостійна, дослідницька, науково-пошукова діяльність

По-друге, індивідуальність освітнього закладу потребує й професійно-особистісної індивідуальності вчителя, необхідність у координації діяльності педагогів, які працюють у класах однієї паралелі, але викладають різні предмети.

Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі сприяє продуктивній праці кожного вчителя.

Методичне обґрунтування дозволяє працювати на рівні сучасних педагогічних технологій, ефективних методів викладання.

Гімназія як соціально-педагогічна система складається з багатьох підсистем, та центральну з них становить учнівський колектив, на який працюють адміністрація, педагоги, батьки. Так, в освітній процес міцно увійшла теорія, згідно з якою учень самостійно, під керівництвом викладача, займається конструюванням знань. Навчання шляхом діяльності в багато разів продуктивніші, ніж шляхом «слухання», тому вся система роботи вчителів спрямована на організацію творчої діяльності кожної особистості.

У 2016/2017 навчальному році значного поширення набули в закладі нетрадиційні форми методичної роботи: самопрезентації, аукціон педагогічних ідей, майстер-клас, педагогічні консультації та тренінги.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту» (ст.27), «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів, стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Встановлена та підтверджена кваліфікаційна категорія та педагогічне звання:

· «спеціаліст вищої категорії» – 4 учителя;

· «спеціаліст першої категорії» – -;

· «спеціаліст ІІ категорії» – -;

· «старший учитель» – 1 учитель;

· «учитель-методист» – 1 учитель.

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи гімназії.

Однією з форм підвищення кваліфікації вчителя є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. При цьому обов’язковим є ознайомлення педагогів із можливостями, які надають підвищення кваліфікації. У 2015 – 2016 навчальному році підвищили кваліфікаційну категорію 3 педагогічних працівники на курсах в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який містить вимоги щодо опрацювання післякурсового завдання.

Використання ІКТ вносить істотні зміни в діяльність педагога, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, саме тому педагогічні працівники беруть участь у різноманітних обласних та міських заходах.

У 2016-2017 н.р. було проведено 370 методичних та навчально-виховних заходів. З них:

- засідань методичних об'єднань - 15;

- засідань семінарів-практикумів - 4;

- засідань творчих груп - 14 (разом з роботою між засіданнями);

- індивідуальних та групових консультацій - 258;

- нарад при заступнику директора гімназії - 18;

- засідань методичних об'єднань з вчителями-методистами - 4;

- засідань семінарів-практикумів для керівників шкільних ЦМО - 2;

- наради при директорові - 18;

- проведено семінарів для педагогів міста та області - 8;

- взяли участь у виїзних семінарах - 14;

- проведено семінарів - практикумів для педагогів, що проходять фахову перепідготовку в КОІППО – 6;

- для вчителів англійської мови з проблеми «Нетрадиційні форми навчання, педагогічні технології вивчення іноземної мови»;

§ проведено виховних заходів (бесід, круглих столів, інтелектуальних ігор «Правове казино», «Ключі від форту «Безпека», КВК, брейн-рингів, диспутів, дискусій, вечорів відпочинку) – 45;

§ відкритих уроків – 42;

§ батьківських зборів – 34;

За 2016-2017 навчальний рік видано друком:

· 166 буклетів з таких предметів, як: українська мова, українська література, географія, правознавство, біологія, хімія, математика, фізика, історія, зарубіжна література, англійська мова, основи здоров’я;

· 19 сценаріїв виховних заходів;

· 8 бесід з безпеки життєдіяльності.

Дитяча редакція шкільної телекомпанії „ОКО" підготувала до ефіру 8 тематичних радіопередач, 3 випуски відеоновин «Гімназійний кур'єр», знято та змонтовано 6 навчальних відеододатків до уроків.

Медіатека гімназії поповнилася 25 навчальними відеофільмами, 32 записами навчально-виховних заходів, що проводилися в гімназії, 158 презентаціями з шкільних предметів, 6 мультимедійними проектами.

П’ятий рік педагоги закладу видають друком альманах «Знання – це сила!». У 2016-2017 н.р. вийшло – 13 номерів.

Рівень навчальних досягнень учнів по класах у 2016-2017 н.р.:

Класи % якості знань Рейтинг
5 75 5
6 79 2
7 65 7
8 68 6
9-І 83 1
9-ІІ 76 4
10 59 8
11 77 3

* % якості знань включає в себе бали високого та достатнього рівнів знань

Відповідно до узагальнених даних таблиці, найкращий середній результат мають учні 9-І-го класу (вихователь Шльонська Т.А.). Слідом за ним йдуть результати учнів 6, 11, 9-ІІ та 5 класів (вихователі Туз Т.А., Козка В., Томак І.І. та Миценко М.Є.). Найнижчий рівень навчальних досягнень мають учні 7 та 10-го класів (вихователі Карпуніна Р.І. та Лінчевська Т.Г.). Учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень – немає.

Результати проведення ДПА в 9-х класах

Рівні Бали, % Укр. мова Математика Англ. мова
Кіл-сть учнів 59 59 59
Кіл-сть учнів звільнених від ДПА - - -
Високий рівень 12 11 10 49 29 57
% 83 49 97
Достатній рівень 9 8 7 10 24 2
% 17 41 3
Середній рівень 6 5 4 - 6 -
% - 10 -

Як видно з даних, наведених у таблиці, в середньому 76% учнів 9-х класів виконали завдання ДПА та отримали бали високого рівня, 20% учнів отримав бали достатнього рівня, решта балів – середнього рівня, що складають в середньому 4%. Жоден з учнів не отримав бал початкового рівня знань. В цілому, результати ДПА в 9-х класах співпадають з річним оцінюванням з відповідних предметів.

Головна увага педагогічного колективу була зосереджена на створенні умов для здійснення диференціації навчання, розвитку розумових здібностей учнів, їх творчого мислення, потреб і навиків самоосвіти і самовдосконалення.

Високому рівню знань, зацікавленості до навчання учнів сприяла цілеспрямована робота в даному напрямі вчителів гімназії:

§ робота з обдарованими і здібними учнями;

§ залучення школярів до участі в конкурсах різних напрямів і рівнів;

§ проведення предметних тижнів, інтелектуальних ігор;

§ робота предметних гуртків;

§ участь школярів у предметних олімпіадах.

Участь учнів гімназії у міських предметних олімпіадах:

Предмет Зайняте місце Прізвище учня клас Прізвище педагога
Історія І Оглоб’як А. 9-ІІ Краснова Л.С.
ІІ Федорчук К. 8 Краснова Л.С.
Біологія І Ассефа А. 10 Карпуніна Р.І.
ІІ Оглоб’як А. 9-ІІ Карпуніна Р.І.
ІІІ Кривороженко Н. 10 Карпуніна Р.І.
Хімія І Кривороженко Н. 10 Баланенко В.В.
ІІ Федорчук К. 8 Баланенко В.В.
ІІІ Мала О. 7 Баланенко В.В.
Математика ІІ Баланенко А. 6 Сімейко А.І.
ІІ Крамаренко В. 7 Сімейко А І.
ІІ Любаненко О. 9-І Сімейко А.І.
ІІІ Кривороженко Н. 10 Соломка В.М.
ІІІ Шкаленко Г. 9-І Сімейко А.І.
ІІІ Старенька К. 8 Соломка В.М.
ІІІ Дудар О. 10 Соломка В.М.
Інформатика ІІ Кривороженко Н. 10 Єрмаков Д.О.
ІІ Шкаленко Г. 9 Фролова Н.М.
ІІІ Дудар О. 10 Єрмаков Д.О.
ІІІ Крамаренко В. 7 Фролова Н.М.
ІІІ Сірікова О. 7 Фролова Н.М.
Українська мова І Тарасенко О. 9-І Висоцька В.М.
І Кривороженко Н. 10 Кожухар І.А.
ІІ Заболотня М. 7 Кожухар І.А.
Англійська мова ІІ Гришин І. 11 Зіноватна-Краснова Я.І.
ІІ Дудар О. 10 Косенко Н.І.
ІІ Кривороженко Н. 10 Косенко Н.І.
ІІ Заболотня М. 8 Зіноватна-Краснова Я.І.
ІІІ Паіцика А. 9-ІІ Зіноватна-Краснова Я.І.
Географія ІІ Шаповалов Є. 9-І Козка В.В.
Інформаційні технології І Крамаренко В. 7 Фролова Н.М.
ІІ Сірікова О. 7 Фролова Н.М.
ІІ Буглак Д. 11 Єрмаков Д.О.
ІІІ Заболотня М. 8 Фролова Н.М.

Як видно з таблиці, учні гімназії здобули 33 призових місця у міському етапі предметних олімпіад. Вчитель математики Сімейко А.І. підготувала 4 переможців, вчителі Соломка В.М. (математика), Карпуніна Р.І. (біологія), Баланенко В.В. (хімія) підготували по 3 призери. Найбільше призерів підготували вчителі інформатики та інформаційних технологій Єрмаков Д.О. та Фролова Н.М. – разом 9 учнів.

Дані про обласні олімпіади:

Предмет Зайняте місце Прізвище учня Клас Прізвище педагога
Історія ІІІ Оглоб’як А. 9-ІІ Краснова Л.С.
Біологія ІІІ Ассефа А. 10 Карпуніна Р.І.
ІІІ Оглоб’як А. 9-ІІ Карпуніна Р.І.
Хімія ІІ Кривороженко Н. 10 Баланенко В.В.
Географія ІІ Шаповалов Є. 9-І Козка В.В.
Математика І Крамаренко В. 7 Сімейко А.І.
ІІ Любаненко О. 9-І Сімейко А.І.
Українська мова ІІІ Заболотня М. 10 Кожухар І.А.
ІІІ Кривороженко Н. 10 Кожухар І.А.
Англійська мова ІІІ Гришин І. 11 Зіноватна-Краснова Я.І.
ІІ Кривороженко Н. 10 Косенко Н.І.
ІІІ Паіцика А. 9-ІІ Зіноватна-Краснова Я.І.
ІІ Дудар О. 10 Косенко Н.І.
Інформатика ІІІ Крамаренко В. 7 Фролова Н.М.
Інформаційні технології ІІІ Крамаренко В. 7 Фролова Н.М.

У 2016-2017 н.р. одному учневі вдалось посісти перше місце з математики. Це учень 7-го класу Крамаренко Владислав.

Таким чином, загальна кількість переможців предметних олімпіад у навчальному році – 48 місць. Результат участі учнів в обласному етапі предметних олімпіад (15 місць) є найвищим за всю історію навчального закладу, що свідчить про високий рівень викладання шкільних дисциплін, високу фахову підготовку педагогів та бажання учнів досягати успіхів у навчанні.

Результати вступу випускників гімназії до ВНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації:

У 2017 році всі учні гімназії пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання і показали такі результати:

Українська мова Математика Історія України Англійська мова Хімія Біологія Географія
10,1 9,7 9,5 9,0 11 8,8 8,0

Виховна робота гімназії НТН відповідала нормативно-правовій базі, яка включає в себе:

§ Закон України «Про освіту»;

§ Закон України « Про загальну середню освіту»;

§ Національну доктрину розвитку освіти України в XXI столітті;

§ Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

§ Закон України «Про засади державної мовної політики»;

§ Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

§ Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»;

§ Постанову Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально - виховного процесу»;

§ Національну програму патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

§ Державну національну програму "Освіта" ("Україна XXI століття").

Основними напрямами виховної роботи в гімназії є:

· патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;

· правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. З розповсюдженням таких злочинів проти особи, як торгівля дітьми, жінками, втягнення їх до сексбізнесу, набуті навички захисту власних прав можуть стати дієвим знаряддям у попередженні протиправних дій. Разом з тим правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;

· трудове виховання, яке має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок. Усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії;

· моральне виховання, мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;

· художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів гімназії з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. Велике значення в художньо-естетичному вихованні має збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;

· екологічне виховання, завданням якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств. В умовах урбанізації екологічний стан в Україні потребує уваги не тільки з боку державної влади, але й кожного громадянина, в тому числі й учнів;

· фізичне виховання та збереження життя й здоров’я учнів мають на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток дітей, учнівської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави. У зв'язку із складною демографічною динамікою в Україні важливого значення набувають дії держави, спрямовані на збереження репродуктивного і фізичного здоров'я громадян України. Діяльність у цьому напрямі спрямована на виконання відповідних актів уряду, органів влади на місцях.

Шляхи реалізації поставлених перед гімназією завдань такі:

· участь у конкурсах, вікторинах, акціях, змаганнях, рейдах, конкурсах-оглядах тощо;

· участь у колективно-творчих справах;

· підготовка та співпраця з учнівським парламентом (участь у виборах активу учнівського самоврядування);

· участь у засіданнях сесій Міського парламенту дітей;

· розподіл ролей лідера, керівника, організатора, помічника тощо;

· безпосередня участь у діяльності учнівського самоврядування;

· організація конкурсів, змагань, вікторин, робота, над проведенням засідань, рейдів, конференцій;

· тісна співпраця з педагогічним колективом;

· співпраця з благодійними організаціями, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами міста, волонтерська діяльність, тощо;

· самостійне проведення конкурсів, вікторин, рейдів тощо.

Структура виховної роботи

На основі Концепції розвитку, перспективного плану та річного плану роботи гімназії на 2016-2017 навчальний рік був розроблений план виховних заходів з учнями 5-11 класів. У виховній системі гімназії простежується наступність у вихованні. Враховуючи вікові особливості учнів, їх соціальний досвід та життєві компетенції, на різних рівнях ставляться різні завдання та використовуються різні шляхи реалізації даних задач.

Враховуючи педагогічну проблему гімназії «Розвиток відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього», діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України.

Методичне об’єднання вихователів протягом навчального року впроваджувало систему виховної роботи «Сім скрижалей», яка складається з наступних напрямків:

 • «Я - громадянин», координатор - вихователь Томак І.І.;·
 • "Поважаю чуже Я, як своє», координатор - вихователь Миценко М.Є.;
 • «Я – творча особистість», координатор - вихователь Туз Т.А.;
 • «Я – частка природи», координатор - вихователь Карпуніна Р.І.;
 • «Я + родинне МИ», координатор - вихователь Шльонська Т.А.;
 • «Я хочу, можу та буду!», координатор - вихователь Козка В.В.;
 • «Я через моє Я», координатор - вихователь Боса О.В.

Зокрема розширилася тематика виховних заходів, урізноманітнено форми, збільшено кількість сценаріїв та методичних порад щодо їх проведення. Протягом навчального року банк розробок позакласних заходів збільшився на 37 сценаріїв.

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

Особистість формується у процесі соціалізації, тобто в результаті засвоєння суспільного досвіду, що передбачає організацію цілеспрямованої й організованої взаємодії в системах «дорослі – діти» і «діти – діти», яка реалізується в межах гімназії.

Робота із соціальної адаптації учнів ведеться планово й має свої закономірності. Навчальний рік починається з вивчення учнями на класних годинах Статуту гімназії й правил внутрішнього розпорядку, їх основних вимог. Питання виконання учнями правил знаходиться на постійному контролі в класних колективах, на рівні шкільного учнівського самоврядування й адміністрації гімназії.

Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-орієнтованого підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей дитини.

Основним у виховній роботі є прагнення керувати не особистістю, а процесом її розвитку. Розвиток особистості відбувається насамперед у навчально-виховній діяльності (урочний та позаурочний), в різноманітному і цікавому житті гімназії, в роботі об’єднань за інтересами, у вільному спілкуванні.

Виховна робота в закладі досягла того рівня, коли на всіх щаблях (середньому, старшому) звертається увага на формування в учнів глибоких і міцних систематичних знань, максимально стимулюється самостійна діяльність, розвиваються творчі інтереси, цілеспрямовані, творчі пошуки, високі морально-етичні якості.

В гімназії працює психологічна служба у складі практичного психолога. Вона бере активну участь в організації освітньо-виховного процесу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку учнів, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров’я.

Проводиться психолого-педагогічна діагностика дітей, колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку для визначення причин, що ускладнюють виховання та навчання дитини.

Серед напрямків роботи практичного психолога є такі:

· визначення психологічної готовності дітей до навчання;

· виявлення дітей, які потребують корекційно-відновлювальної або розвивальної роботи;

· визначення рівня індивідуальних вимог, доцільних на початку навчання); психологічний супровід процесу пристосування п’ятикласників до шкільного життя (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період);

· індивідуальна психодіагностика для визначення причин труднощів адаптації;

· консультування вчителів, батьків з питань індиві-дуального підходу в роботі з такою категорією дітей);

· робота з профілактики дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої ланки, від середньої до старшої (виявлення можливої «групи ризику» дезадаптації учнів, які стикаються з труднощами у навчанні, поведінці, які займають у класі позицію «відторгнутих»;

· визначення причин труднощів та розробка шляхів їх подолання).

Робота з обдарованими дітьми є невід'ємною частиною завдань соціально-психологічної служби: психодіагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом, виявлення талановитих і обдарованих дітей, індивідуальні психологічні консультації для таких дітей і їхніх батьків.

Практичний психолог здійснює супровід розвитку підлітків: стимулює до саморозвитку та самовиховання, консультує з особистісних проблем, допомагає в кризових ситуаціях.

Служба співпрацює з Міським центром зайнятості з метою допомоги старшокласникам у професійному самовизначенні. Спільно з ним проводяться діагностика професійних нахилів, інтересів, здібностей, профорієнта-ційні бесіди та ігри, індивідуальні професійні консультації.

Практичний психолог займається вивченням дітей, які потребують спеціального корекційного навчання, він здійснює супровід учнів "групи ризику", дітей соціально-незахищених категорій, проводить з ними психологічну діагностику важковиховуваності, розробляє програми педагогічної і психологічної корекції девіантної поведінки підлітків, індивідуальної психокорекції емоційно-вольової сфери.

З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх психологічна служба з'ясовує мотиви девіантної поведінки, проводить індивідуальні бесіди, обговорення ситуацій у групі чи класному колективі, здійснює психокорекцію, проводить консультації з педагогами і батьками щодо вибору відповідних виховних заходів.

Важливим напрямком у роботі соціально-психологічної служби є орієнтація учнів на здоровий спосіб життя: робота з профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, СНІДу (проведення тренінгів з розвитку навичок прийняття рішення щодо захисту від тиску з боку одно­літків, рейдів "Ні – палінню!", конкурсу плакатів, соціальної реклами.

Практичний психолог проводить соціометричні дослідження в учнівських колективах, надає першу психологічну допомогу при загрозі суїциду, здійснює корекційно-відновлювальну роботу, надає допомогу вихователям з формування здорового психологічного клімату в учнівському колективі, проводить психологічне консультування педагогів, вихователів, батьків.

Психолог надає підтримку дітям трудових мігрантів, сприяє формуванню у дітей поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії.

Безпосередньо важливою є і психологічна просвіта учнів та батьків. Традиційно проводяться психолого-педагогічні семінари, батьківський всеобуч, батьківські збори, присвячені проблемам психологічного розвитку дітей та труднощам у навчанні та вихованні.

Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби освітнього закладу є ефективною за умови співпраці практичного психолога з педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах. Практичний психолог співпрацює із соціальною службою для молоді та службою в справах неповнолітніх.

Перед сучасним навчальним закладом виникає чимало проблем, але найболючіша з них – негативні прояви асоціальної поведінки учнів (грубість, недисциплінованість, тютюнопаління та ін.), що є соціальною загрозою й потребує наполегливої боротьби з ними.

Організація профілактичної роботи в гімназії проводиться системно, на достатньому рівні: функціонує рада профілактики, до складу якої входить заступник директора з навчально-виховної роботи, педагоги, вихователі, представники служби у справах неповнолітніх, яка надає соціальну допомогу вихователям у проведенні профілактичної роботи з учнями. Засідання проводяться згідно з графіком. Вихователі й адміністрація гімназії приділяють багато уваги контролю за поведінкою та станом відвідування учнями навчальних занять.

Соціальна адаптація учнів у закладі здійснюється на підставі Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів.

Діяльність педагогічного колективу гімназії щодо соціальної адаптації учнів є плановою і цілеспрямованою.

Упровадження інтерактивних технологій в практику виховної роботи дає позитивні результати.

Методичне об’єднання вихователів протягом 2016-2017 навчального року працювало над методичною проблемою «Розвиток відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього», розбудовуючи інноваційну систему виховної роботи «Сім скрижалей». Зокрема розширилася тематика виховних заходів, урізноманітнено форми роботи. Протягом року банк розробок позакласних заходів, сценаріїв та методичних порад щодо їх проведення збільшився на 44 одиниці.

На основі річного плану роботи гімназії на 2016-2017 навчальний рік був розроблений план виховних заходів закладу, у якому діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання життєво компетентного випускника, гуманіста, патріота, громадянина України.

Методичне об’єднання вихователів протягом 2016-2017 навчального року працювало над методичною проблемою «Розвиток відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього», розбудовуючи інноваційну систему виховної роботи «Сім скрижалей». На першому засіданні МО, яке проводилось у формі семінару та тему: «Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема», вихователь Шльонська Т.А. ознайомила педагогів з особливостями навчання дітей середнього шкільного віку і особливостями адаптаційного періоду до навчання в середній школі учнів-п’ятикласників. Вихователь Туз Т.А. висвітлила питання щодо вимог сучасної виховної системи. Вихователі були також ознайомлені з різноманітною методичною літературою, яка стане у нагоді при роботі з класними колективами.

Творча студія вихователів працювала над проблемою «Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості». Вихователь Миценко М.Є. виступила з доповіддю «Розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення вміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй діяльності». На засіданні методичного об’єднання були висвітлені такі інноваційні методики, як: «Колективні творчі справи» (Боса О.В.), «Інтерактивні технології» (Карпуніна Р.І.), «Технологія створення ситуації успіху» (Туз Т.А.), «Тренінгові технології» (Лінчевська Т.Г.). Також вихователі брали участь у педагогічному діалозі «Формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до законів і норм співжиття у суспільстві». Ця проблема є нагальною, так як залучати учнів до творчої колективної діяльності стає все важче. У період між засіданнями було проведено анкетування вихователів з теми «Інноваційні технології».

Аналізуючи роботу МО вихователів за 2016/2017 навчальний рік і спираючись на наукові доведення, думки й висловлювання видатних педагогів, вкотре переконуємося в тому, що особистий приклад вчителя в усьому (стосовно справи, дітей, вміння поважати, в міру вимагати і допомагати) – невід’ємна риса професіонала. Нам, педагогам, важливо в будь-якій ситуації відзначатись витримкою, терпінням, об’єктивністю, чуйністю, доброзичливістю, постійно контролювати свою діяльність і поведінку в спілкуванні з учнями, колегами й, звичайно, батьками.

1 вересня гімназія відзначала День знань. Свято було проведено у концертній залі обласної філармонії. Відповідальна за захід – вихователь 11 класу Козка В.В. Концертна програма складалася з 10 номерів художньої самодіяльності учнів гімназії. Учні отримали грамоти та дипломи, які вони вибороли у змаганнях та конкурсах, що відбулися у літні місяці. Присутній на заході перший заступник голови обласної державної адміністрації Коваленко С.П. подарував закладу сертифікат на отримання інтерактивної дошки. У залі були присутні вчителі, співробітники минулих років, учні, їхні батьки, випускники.

Президент Правління учнівського самоврядування, учениця 9-1 класу Карпуніна Катерина, була обрана на цю посаду у вересні 2016 року. Вона та очільники міністерств самоврядування, брали участь у 8 засіданнях міського парламенту дітей. Під час першого засідання Карпуніна Катерина була обрана Головою міського Парламенту дітей терміном на 2 роки.

6 жовтня 2016 року відбувся міський квест «Ігри патріотів». У цьому патріотичному заході взяли участь представники дитячого самоврядування 22-х навчальних закладів міста. Команда ГНТН посіла ІІ місце.

27 жовтня 2016 року Представники міського парламенту дітей взяли участь у регіональній Інтернет-конференції Кіровоградського обласного парламенту дітей «Україна – шлях у майбутнє».

6 грудня 2016 року депутати міського парламенту дітей м.Кропивницького взяли участь у Всеукраїнському уроці місцевого самоврядування, відвідали сесійну залу міської ради, мали змогу поспілкуватися з представниками місцевого самоврядування. З промовою від імені депутатів міського парламенту дітей виступила Карпуніна Катерина.

12-13 грудня 2016 року учні ГНТН долучилися до акції «Дні добра і Милосердя» та соціального проекту для дітей з особливими потребами «Доторкнемося дитячої душі - нехай промінчики заграють в ній!», під час яких вдалося зібрати подарунки для дітей з особливими потребами.

Під час проведення Місячника морально-правового виховання, відповідальний – Ліфер О.А., вчитель правознавства, було проведено тематичні тижні:

· Тиждень профілактики шкідливих звичок (15-22 листопада 2016 року);

· Тиждень толерантності та взаєморозуміння (23-30 листопада 2016 року);

· Тиждень права (5-12 грудня 2016 року).

На інформаційних панелях під час перерв демонструвались відеоматеріали (мультфільми та соціальні відеоролики) про права дитини та людини.

Наприкінці І семестру учні 7 класу організували новорічні програми для учнів 5-8 та 9-11 класів «Космічні рятувальники».

8 січня група учнів та педагогів гімназії взяла участь у мітингу, присвяченому 73 річниці визволення міста від фашистських окупантів.

До Міжнародного жіночого дня учні 10 класу підготували концертну програму, у якій мали можливість продемонструвати свої таланти учні з усіх класів гімназії – солісти, танцівники, інструменталісти, читці та гумористи. Цю сповідь любові для матусь учні злеліяли з найгарніших почуттів-звуків, якими здатна співати душа, з музики, написаної геніальними композиторами, з віршів, квітів і вітань!

Вчитель праці Миценко М.Є. організувала у грудні та квітні виставки «Новорічна прикраса» та «Великодній кошик», у яких взяли участь учні 5-9 класів.

У квітні 2017 року вчителі біології та географії Карпуніна Р.І. та Козка В.В. організували та провели заходи Місячника екологічного виховання:

 • Конкурс малюнків «Світ навколо нас» для 5- 6 класів;
 • Конкурс фотографій «Природа рідного краю» для учнів 5-9 класів;
 • Радіовікторину для 10-11 класів «Вплив діяльності людини на біосферу»;
 • Бесіди: «Раціональне використання природних ресурсів», «Уран. Радон»;
 • Природничий КВК між учнями 9-1 та 9-2 класів;
 • Виставку дитячих макетів «Мій зоопарк» у 6 класі;
 • Вікторину «Червона книга України».

У березні-квітні учні та працівники закладу взяли участь у Всеукраїнській екологічній акції «Зробимо Україну чистою».

Свято «Останнього дзвоника» відбулось 1 червня 2017 року у концертній залі обласної філармонії. Відповідали за цей захід вихователь Лінчевська Т.Г. та учні 10 класу. З трепетом вітали гості, педагоги, учні, батькиі цьогорічних випускників, які були присутні на останньому в їхньому житті шкільному зібранні.

Творчий звіт учнів 9-х класів відбувся 10 червня 2017 року в залі будинку культури Кіровоградського району. Концертна програма, розрахована на три години, промайнула ніби одна мить. Виступи учнів 9-х класів нікого не залишили байдужим. А керували цим дійством талановиті керівники гуртків Ананко Д.А., Гаркавець Л.В. та вихователі Томак І.І., Шльонська Т.А.

Випускний вечір учнів 11 класу відбувся 25 червня 2017 року у актовій залі будинку культури ВАТ «Радій». У гостинному залі, наповненому урочистим настроєм, неприхованим хвилюванням, романтичними сподіваннями та неймовірними мріями, відбулася визначна подія в житті кожного випускника. Двадцять два впевнених у собі, розумних і креативних учнів отримали атестат. Директор закладу – Краснова Любов Степанівна від щирого серця подякувала батькам випускників за підтримку і розуміння, за добро і натхнення, за небайдужість. Після офіційної частини вечора випускники показали свої таланти: відеопривітання, останні пісні, вірші, присвяти, останній шкільний вальс. З посмішками на обличчях та сльозами на очах учні подякували своїм батькам і вчителям за всі свої 11 років шкільної ери. Маємо надію, що вони не забудуть їх ніколи, а всі мрії і сподівання випускників здійсняться.

У 2016-2017 н.р. активно працювали органи учнівського самоврядування – усі 6 міністерств.

Зокрема, робота Міністерства внутрішніх справ, охорони і порядку та Міністерства інформації направлялася у русло підтримання у закладі дружніх стосунків між різними групами учнів за віком та статтю, матеріальним достатком, а також на збереження шкільного майна, чергування по гімназії.

Вийшло друком 26 випусків альманаху «Знання – це сила!» за участю педагогів та учнів гімназії з української мови, російської мови, основ здоров’я, математики, історії, правознавства, географії, біології, трудового навчання, художньої та фізичної культури.

Створено 16 відеофільмів про навчальний заклад та загальношкільні заходи: «Реклама ГНТН», «Свято першого дзвоника 2016», «ХХІІІ фестиваль «Золота осінь Славутича», «Кривий Ріг – металургійний центр України», «Подорож до Одеси», «VІ Міжнародний дитячо-молодіжний фестиваль «Фолькові інспірації», «Посвята у гімназисти», «Новорічна казка», «День самоврядування», «Ювілейна Прес-весна – 2017», «Електронні цигарки – уся прихована правда», «Синій кит», «Смертельний квест», «Смертельна гра», «Ревізор» у ГНТН», «Екологічний проект «Чиста вода – довге життя».

Представники Міністерства культури брали участь у підготовці багатьох свят: «Першого дзвоника», «Козацького гарту», «Посвяти у гімназисти», «Козацьких розваг», новорічних програм, Дня самоврядування, Дня Землі, Дня пам’яті та примирення, свята «Останній дзвоник».

Члени Міністерства охорони здоров’я, Червоного Хреста та спорту проводили рейди, зокрема «Запізнення»; разом із медичною сестрою перевіряли зовнішній вигляд учнів та наявність засобів особистої гігієни. У грудні 2016 року була проведена благодійна акція «Рука допомоги». Було зібрано 379 найменувань одягу, взуття, іграшок та книжок а також солодощів для дітей, що тимчасово перебувають у «Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей» та у родинах, які опинилися у складній життєвій ситуації.

Також вони допомагали організовувати вчителю фізичного виховання спортивні змагання у гімназії та під час організованих виходів та виїздів за межі закладу.

У навчальному році відбулось 12 поїздок за «Маршрутом вихідного дня»:

· екскурсія до Одеси «Південна Пальміра»;

· екскурсія до Києва «Столиця моєї держави»;

· екскурсія до Кривого Рогу «Кривий Ріг – залізне серце України»;

· екскурсія до Львова «Львів різдвяний»;

· екскурсія до Чигирина та Суботова «Чигирин – столиця Богдана Хмельницького»;

· екскурсія до Києва «Київ напередодні Євробачення»;

· екскурсія до Канева «На уклін до Тараса»;

· екскурсія до Одеси «Місто у моря»;

· екскурсія до Полтави «Полтавщина – прадавня колиска української мови»;

· екскурсія до Одеси «Одеса – місто-порт»;

· 2 екскурсії до державного заповідника-музею І.К.Карпенка-Карого (Тобілевича)«Хутір Надія».

Залучаючи учнів до надбань світової культури, науки, різних сфер мистецтва, музики, живопису, архітектури, знайомлячись з національними традиціями та звичаями, прищеплюючи культуру поведінки, вихователі організували відвідування 49 музеїв у с.Суботові, м.Чигирині, м.Славутичі, м.Кропивницькому, м.Каневі, м.Кривому Розі, м.Львові, м.Полтаві, м.Одесі, м.Лодзі, м.Києві:

· Державний музей Т.Г. Шевченка, м.Київ;

· Національний музей «Київська картинна галерея», м.Київ;

· Музей Ханенків. Східна колекція, м.Київ;

· Музей Ханенків. Західна колекція, м.Київ;

· Мистецький арсенал, м.Київ;

· Музей популярної науки і техніки «Експериментаріум», м.Київ;

· Національний природничий музей (ботаніки, палеонтології, археології, мінералів, зоології), м.Київ;

· Музей Тараса Шевченка у Шевченківському Національному заповіднику,м. Канів, Черкаська обл.;

· Краєзнавчий музей, м. Канів, Черкаська обл.;

· Музей народної творчості, м. Канів, Черкаська обл.;

· Краєзнавчий музей, м. Полтава;

· Музей історії Полтавської битви, м. Полтава;

· Музей історії міста Лодзь, м.Лодзь;

· Музей кінематографу, м.Лодзь;

· Музей «Біла фабрика», м.Лодзь;

· Музей фабрики Познанського», м.Лодзь;

· Львівський історичний музей. Відділ «Археології та Давньої історії України», м. Львів;

· Музей «Аптека під «Чорним Орлом», м. Львів;

· Музей «Таємна аптека», м. Львів;

· Музей «Палац Потоцьких», м. Львів;

· Музей вишитих ікон отця доктора Дмитра Блажейовського, м. Львів;

· Історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар», м.Львів;

· Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», м.Львів;

· Львівський історичний музей. Музей «Арсенал», м. Львів;

· Львівський історичний музей. Відділ історичних коштовностей. «Італійське подвір’я», м. Львів;

· Музей етнографії та художнього промислу, м. Львів;

· Львівський історичний музей. Музей історичних коштовностей, м.Львів;

· Зоологічний музей ім. Бенедикта Дибовського, м. Львів;

· Музей меблів та порцеляни, м. Львів;

· Археологічний музей, м. Одеса;

· Художній музей, м. Одеса;

· Музей західного і східного мистецтва, м. Одеса;

· Музей воскових фігур «У Баби Уті», м. Одеса;

· Одеський музей Олександра Пушкіна, м. Одеса;

· Одеський музей якорів, м. Одеса;

· Одеського морського порту імені Ф. Де-Волана, м. Одеса;

· Музей контрабанди, м. Одеса;

· Музей-заповідник «Катакомби Одеси», м. Одеса;

· Музей Чорнобильської АЕС, м.Славутич, Київська обл.;

· Краєзнавчий музей м.Славутича, Київської обл.;

· Музей Б.Хмельницького у Національному історико-культурниому заповіднику «Чигирин», м.Чигирин, Черкаська обл.;

· Суботівський історичний музей у Національному історико-культурному заповіднику «Чигирин», с.Суботів, Черкаська обл.;

· Музей гірничої справи, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.;

· Музей Південного ГОКу, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.;

· Музей ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.;

· Відеогалерею у форматі 3D, філіал Криворізького міського історико - краєзнавчого музею, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.;

· Державний заповідник-музей І.К.Карпенка-Карого «Хутір Надія», с.Миколаївка, Кіровоградська обл.;

· Кропивницький міський літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого, м. Кропивницький;

· Меморіальний музей М.Л.Кропивницького, м. Кропивницький.

У 2016-2017 н.р. учні ГНТН взяли участь у фестивалях та конкурсах:

· У Міжнародному конкурсі фотоаматорів «LET@ZOLAK», який пройшов у м.Мінськ, Республіка Білорусь, ІІ місце посіла фоторобота Заболотньої Марії, учениці 7 класу, ІІІ місце посіла фоторобота Третяк Олени, учениці 11 класу;

· ХХІІІ Міжнародному дитячому фестивалі дитячої демократії, творчості та преси «Золота осінь Славутича 2016», місто Славутич, Київської області. Команда складалася з учнів 9 та 10 класів: Тарасенко Олександра, Фролова Марина, Шарпінський Ярослав та Маломуж Денис, які брали участь у конкурсній програмі у номінаціях «Фото» та грі «Як стати мером», у якій команда посіла І місце;

· VІ Міжнародному фестивалі «Фолькові інспірації», Лодзь, Польща (керівник команди - Ліфер О.А.). Учениця ГНТН Богачова Тетяна (11 клас) посіла ІІІ місце у номінації «Фотографія» та ІІ місце у номінації «Дизайн». Учень 11 класу Галушко Андрій отримав відзнаку журі;

· ІІІ Міжнародному проекті «BY#FEST», який пройшов у м.Мінськ, Республіка Білорусь, у номінації дитячої фотографії «Мой любимый город. Как я его вижу» ІІІ місце посіла Заболотня Марія (8 клас), відзнаку журі отримала Шлапак Милана (9-1 клас), фіналістом визнано Подобінську Катерину (9-1 клас);

· Міжнародному бліц-конкурсі з WEB-дизайну, який проходив у м.Вінниця, І та ІІ місце виборов Пархоменко Ігор, учень 9-2 класу;

· Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, І місце - Мала Олена, учениця 7 класу;

· Міжнародному конкурі знавців української мови імені Петра Яціка ІІ місце посіла Неліпа Анастасія, учениця 7 класу;

· Міжнародному конкурсі «NASA Space Apps Challange», І місце посів учень 9-2 класу Пархоменко Ігор;

· XV Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» взяли участь 8 учнів 9-х класів ГНТН;

· ІV Всеукраїнському дистанційному бізнес-турнірі «Стратегія фірми-2017». Учениця 9-2 класу Чайковська Анастасія вийшла до фіналу та взяла участь у очному етапі у м.Київ;

· Всеукраїнському конкурсі фотоаматорів «Моя Україно!» 3 з 6 фоторобіт посіли призові місця на міському етапі цього конкурсу;

· Всеукраїнському конкурсі «Екоманія», лауреатом стала учениця 9-1 класу Тарасенко Олександра;

· Регіональній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення», команда учасників виборола І, ІІ місця, також 2 учні отримали сертифікати учасників;

· Обласному конкурсі «Шкільна журналістика», ІІІ місце посіла учениця 8 класу Федорчук Катерина;

· Міському квесті «Ігри патріотів», команда ГНТН та посіла ІІ місце.

· Учні ГНТН Заболотня Марія (8 клас) та Янушев Антон (9-2 клас) були відібрані для участі у таборі-тренінгу «Майстерня успіху», який організовано Фондом братів Кличків.

Організовано пройшов у гімназії День боротьби зі СНІДом та ВІЛ-інфікуванням. Старшокласники взяли участь у виставці плакатів та переглянули відеофільми на цю тематику. Учні 5-8 класів переглянули популярний мультиплікаційний серіал «Від доктора Панацейка» та 6 мультимедійних проектів. Активно взяли участь у виставці малюнків учні 5, 6, 7 класів (вихователі Миценко М.Є., Туз Т.А., Карпуніна Р.І.).

Вихователі 5-го та 6-го класів Туз Т.А., Карпуніна Р.І. організували та провели напередодні Нового року родинні свята, на яких були присутні діти, їхні батьки, дідусі та бабусі.

У 2016-2017 н.р. у гімназії було проведено 6 Тижнів безпеки життєдіяльності:

1. Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Азбука безпеки на дорозі» з 12 по 16 вересня 2016 р.;

2. Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «Легко вогник запалити, та непросто загасити» з 07 по 11 листопада 2016 р.;

3. Тиждень безпеки дорожнього руху з 14 по 18 листопада 2016 р.;

4. Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності «Зроби свій вибір на користь здоров’я» з 06 по 10 лютого 2017 року;

5. Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Безпека у твоєму житті» з 10 по 14 квітня 2017 року;

6. Тиждень знань безпеки життєдіяльності та тему: «Ми – учасники дорожнього руху» з 10 по 13 травня 2017 р.

На засіданнях батьківського всеобучу у І та ІІ семестрах було розглянуто теми:

· «Обов’язки батьків по вихованню дітей»;

· «Підліткова наркоманія та токсикоманія»;

· «Інтернет-залежність».

У 2016-2017 н.р. року відбулись позакласні заходи з предметів:

Вчитель української мови та літератури Висоцька В.М.:

§ організувала та провела Місячник української писемності та мови;

§ провела конкурс на краще знання поезії «Поезія – це мова молодих» (5 клас);

§ провела конкурс-двобій на краще знання поезії про мову «Рідна мова – диво калинове» (7-8 класи);

§ провела «Літературну дуель» за твором «Слово про похід Ігорів» (9-1, 9-2 класи);

§ організувала оформлення змінного діючого стенду «О слово рідне! Хто без тебе я?»;

§ організувала участь у міському конкурсі читців;

§ організувала участь учнів гімназії у Міжнародному мовно-літературному конкурсі творчих робіт ім. Тараса Шевченка (І місце – Мала Олена, 7 клас);

§ провела КВК «Страшне перо не в гусака» для учнів 9-1 та 9-2 класів;

§ організувала участь учнів у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика (ІІ місце – Неліпа Анастасія, 7 клас);

§ організувала проведення Єдиного дня грамотності (написання диктанту українською мовою) у 5-11 класах;

§ організувала виставку творчих робіт учнів 6-11 класів, присвячених творчості Т.Г.Шевченка;

§ підготувала випуск альманаху «Знання – це сила!» №13 (76) «Музеї, присвячені життю та творчості Тараса Шевченка».

Вчитель української мови та літератури Кожухар І.А.:

§ брала участь у проведенні Єдиного дня грамотності (написання диктанту українською мовою);

§ провела мовну вікторину «Головні члени речення» (8 кл.);

§ організувала літературознавчу вікторину «Корифеї українського театру» (10 кл.);

§ підготувала відео вікторину «Цікаві факти про українську мову» (5-6 класи);

§ провела мовознавчий брейн-ринг «Подорож до країни Фразеології» (6 кл.);

§ підготувала випуск альманаху «Знання – це сила!» №5 (68) «Неологізми в українській мові»;

§ організувала конкурс читців українських поезій «Рідна мова – диво калинове» (7, 8 кл.);

§ підготувала учнів до участі у «Літературній дуелі» за твором «Слово про похід Ігорів» (9-І, 9-ІІ кл.);

§ підготувала виставку учнівських ілюстрацій до фразеологізмів (6 кл.);

§ організувала екскурсію до Меморіального музею М.Л. Кропивницького (10 кл.);

§ організувала зустріч з поетесою нашого краю Антоніною Царук (8 кл.);

§ підготувала учнів до участі у Літературному салоні «Імператор залізних строф», присвяченому 120-тій річниці з дня народження Євгена Маланюка. Гімназисти представили літературно-музичну композицію «Як в нації вождів нема, тоді вожді її поети»;

§ підготувала ученицю 9-ІІ класу Оглоб’як Анну для участі в Літературному салоні «З Кобзарем у серці»;

§ провела літературний батл «І лине над землею святе слово Кобзаря» між учнями 9-І та 9-ІІ класів

§ провела відео-вікторини: «Чи знаємо ми біографію та творчість Т. Шевченка?» для учнів 5-6, 7-8 та 9-10 класів.

§ організувала флешмоб та створення відеоролика за поезією Тараса Шевченка «Розрита могила».

§ сприяла участі учениці 8-го класу Федорчук Ксенії в обласному конкурсі «Шкільна журналістика», у якому вона виборола третє місце в номінації «Майбутній журналіст»;

§ взяла участь у інтегрованому уроці «Родом із козацтва».

Вчитель зарубіжної літератури Томак І.І.:

§ підготовила матеріали для проведення уроків за творчістю Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»;

§ провела щорічний конкурс виразного читання байки;

§ організувала проведення V шкільного конкурсу «Образ, сердцу милый».

Вчитель російської мови та Туз Т.А:

§ брала участь у підготовці та проведенні І Міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower»;

§ підготувала та провела турнір знавців російської мови (5-6 кл.)

§ організувала проведення гри-вікторини «Ми любимо казки Олександра Пушкіна» (5-,6 кл.);

§ провела презентацію лінгвістичних казок Л.Петрушевської.

§ підготувала випуск альманаху «Знання – це сила!» на тему «Ігри зі словами».

Вчитель англійської мови Косенко Н.І.:

§ провела відкритий захід з теми «Подорожі» (Around the world in 45 minutes) ;

§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Greenwich».

§ провела КВК у 9 - 10 класах з теми «Подорожі» (Around the world in 45 minutes);

§ провела брейн-ринг у 6 класі з теми «Спорт»;

провела КВК у 8 класі з теми «Музика».

Вчитель англійської мови Зіноватна-Краснова Я.І.:

§ провела відкритий захід тему: «Професія моєї мрії» (11 клас);

§ організувала проведення КВК: «Навколо світу за 45 хвилин» між 10 та 9-ми класами;

§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Greenwich».

Вчитель математики Сімейко А.І:

§ взяла участь у круглому столі: «Інтернет в освіті: стан, проблеми, перспективи розвитку» в рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» за програмою «Освітній проект як складова інноваційного розвитку нової української школи», організованого ДНУ «ІМЗО» МОН України, національною академією педагогічних наук України, за підтримки НОУ «Європейська Медіа Платформа» (26 жовтня 2017 р.);

§ провела математичний турнір у системі Google Apps «Пожива для розуму - Осінь 2016» серед учнів 5,7,9,11 класів (осінні канікули);

§ упорядкувала методичну розробку «Тести для перевірки теоретичних знань учнів з алгебри за 8 клас» (за новою програмою) та внесла їх в онлайн-сховище Testorium;

§ упорядкувала «Математичні флаєри» з алгебри та геометрії для 8 класу (за новою програмою);

§ створила ліфлет з усіх тем курсу геометрії для 9 класу;

§ підготувала 9 випусків альманаху «Знання – це сила!», №2 (65) «Математика», №8 (71) «Математика – цариця наук, арифметика – цариця математики», №24 (87) «Фрактали», №25 (88) «Сила розуму», №26 (89) «Велика наука – математика», №27 (90) «Трюки в математиці», №28 (91) «Математика», №29 (92) «Математика – це цікаво!», №31 (94) «Видатні вчені-математики»;

§ взяла участь у конкурсі з реалізації проекту на тему «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в навчально-виховному процесі для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів з підвищення рівня викладання математики» міста Кропивницького на 2016-2017 н.р., організованого міським управлінням освіти (3-8.12.2016);

§ провела позакласні заходи «Математика у «Смішариків», «У пошуках Золотого Ключика» (5 клас.);

§ провела математичні турніри кмітливих і спостережливих «Брейн-ринги» (9-1 кл., 9-2 кл.).

Вчитель математики Соломка В.М.:

§ організувала створення мультимедійних проектів з геометрії та алгебри для 10 класу;

§ провела математичний КВК у 6 класі;

§ організувала та провела урок-гру «Зоряна година» у 10 класі. Тема гри: «Паралельність прямих і площин у просторі».

Вчитель фізики, астрономії та креслення Буров О.М:

§ провів урок цікавої фізики «Юні Архімеди» для учнів 7-го класу.

Вчитель економіки Сімейко А.І:

§ організувала методичний супровід участі учнів у конкурсі Diamond Challengefor High Shool Enterpreneurs USA, що проводиться за підтримки Мінмолодьспорту Благодійним Фондом «Інститут громадянської освіти та суспільних програм»;

§ організувала методичний супровід участі учнів 8-9 класів у дистанційному бізнес-турнірі «Стратегія фірми-2017»;

§ взяла участь у дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня за темою «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва».

Вчитель біології Карпуніна Р.І.:

§ провела Тиждень екологічного виховання;

§ провела позакласний захід: конкурс «Біологія й лінгвістика» (8 кл.);

§ організувала та провела відкритий захід «Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!» (8 кл.);

§ впроваджує заходи проекту «Біоетика» Всеукраїнського благодійного фонду «Щаслива лапа»;

§ організувала і провела позакласні заходи по захисту безпритульних тварин;

§ розробила видання 2-х випусків альманаху «Знання – це сила!»: №12 (75) «Породи собак», №14 (77) «Еко-проблеми»;

§ організувала та провела фотовиставку «Світ навколо нас»;

§ організувала участь учнів гімназії у Регіональній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення» при ЦНТУ;

§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі «Геліантус».

Вчитель хімії Баланенко В.В.:

§ розпочала роботу над проектами: «Білки. Чи все ми знаємо про них?», «Родючість ґрунтів, можливості її регулювання»;

§ провела позакласний захід у 9-1 та 9-2 класах «Хімічний батл»;

§ виготовила наочність і роздатковий матеріал для тем: «Металічні руди» та «Типи волокон»;

§ розробила та підготовила до друку збірку тестів з теми «Органічні сполуки» для 9 класу;

§ поповнила базу мультимедійних проектів з теми: «Початкові хімічні поняття», 7 кл., «Добрива», 10 кл.;

§ провела відкритий урок-узагальнення у 8 класі на тему: «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами» для вчителів хімії інституту післядипломної педагогічної освіти;

§ провела гру-вікторину «Юний хімік» у 8 класі та гру «Хімічна мозаїка» у 7 класі;

§ взяла участь у міжвузівській науково-практичній конференції керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів хімії з проблеми: «Шкільна хімічна освіта: проблеми і перспективи» та виступила з доповіддю «Модернізація програми з хімії».

Вчитель географії Козка В.В.:

§ провела Тиждень екологічного виховання;

§ організувала виставку малюнків на тему: «Світ очима дітей»;

§ впровадила заходи проекту «Біоетика» Всеукраїнського благодійного фонду «Щаслива лапа»;

§ провела засідання у Клубі Веселих та Кмітливих на тему: «Літосфера» (6 кл.).

§ провела інтелектуальну гру «Червона книга України» (5 кл.), КВК «Народи та етноси України» (9-1, 9-2 кл.).

§ організувала презентацію події: «Подорож країнами Азії» (10 кл.)

§ організувала та провела фотовиставку робіт по темі «Моя Батьківщина» (5 кл.);

§ організувала вихід 4 номерів альманаху «Знання – це сила!»: №9 (72), «Визначні пам’ятники Китаю», №11 (74), «Визначні пам’ятники Індії», №16 (79), «Крізь віки. Культура Північної Кореї», №21 (84), «Острів Таїті».

Вчитель інформатики Фролова Н.М.:

§ підготувала до друку брошури: «Правила введення тексту в середовищі текстового процесора» та «Розбір олімпіадних завдань з інформаційних технологій»;

§ провела конкурс-вікторину з інформатики для учнів 7-го класу;

§ організувала участь учнів гімназії у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер».

Вчитель інформатики Єрмаков Д.О.:

§ організував участь учнів у міському етапі «Конкурсу юних інформатиків». Команда посіла ІІІ місце. Учень 11 класу Іващук Владислав взяв участь у обласному етапі конкурсу;

§ організував участь учнів гімназії у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер».

Вчитель історії Краснова Л.С.:

§ підготувала та видала альманах «Знання – це сила!» №7(70) «Історія змін назв нашого міста»;

§ організувала подорожі учнів 8 класу по історичних місцях м.Чигирина, м.Каніва, с.Суботова;

§ організувала та провела інтегрований урок «Родом із козацтва».

Вчитель правознавства Ліфер О.А.:

§ організував та провів Місячник морально-правового виховання;

§ організував виставку «Права та обов’язки громадян України»;

§ провів засідання у клубі «Правове казино» для учнів 9-1 та 9-2 класів на тему «Держава»;

§ провів засідання у клубі «Правове казино» для учнів 10 класу на тему «Юридична відповідальність»;

§ підготував та видав шкільний альманах «Знання – це сила!» №7(70) «Історія змін назв нашого міста»;

§ провів презентацію події: «Міжнародний дитячий рух. Дитяча Ліга Націй», проект «Війна краде дитинство» (5 клас);

§ провів інтелектуальну гру «Фото Фішка» (9-1, 9-2, 10 класи);

§ взяв участь у інтегрованому уроці «Родом із козацтва».

Вчитель основ здоров’я Ліфер О.А.:

§ провів інтелектуальну гру «Ключі від форту «Безпека». Тема: «Правила дорожнього руху», (5 кл.);

§ провів інтелектуальну гру «Ключі від форту «Безпека». Тема: «Надзвичайні ситуації», (6 кл.);

§ організував презентацію події: «Міжнародний дитячий рух. Дитяча Ліга Націй», проект «Як не загубити у Інтернеті своє Я?», (8 кл.);

§ Провів інтелектуальні ігри «Володар кілець» на тему: «ВІЛ-СНІД», (7, 8, 9-1, 9-2 класи).

§ підготував та видав шкільний альманах «Знання – це сила!» №1(64), тема: «Азбука безпеки на дорозі»;

§ організував проведення 6 тижнів безпеки життєдіяльності;

Вчитель образотворчого мистецтва та музичного виховання Гаркавець Л.В:

§ організувала виставки малюнків «Барви осені», «Зимова казка»;

§ провела конкурсні програми «Вгадай мелодію» у 6-7 класах.

Вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.:

§ провела бесіди з учнями на тему: «Основи раціонального харчування», «Особиста гігієна спортсмена»;

§ провела дві спортивно-розважальні програми «Козацькі розваги»;

§ провела у закладі День фізичної культури та спорту;

§ організувала відбіркові змагання з футболу та настільного тенісу;

§ організувала участь команди закладу у фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт»;

§ була керівником команд учнів ГНТН на міських змаганнях: «Козацький гарт» та «Шкіряний м’яч»;

§ підготувала та видала 4 номери шкільних альманахів «Знання – це сила!»: №3(66), «Стрибок з жердиною», №10 (73), «Легка атлетика», №17 (80), «10 видів спорту, порівняно з якими футбол – невинна розвага», №20 (83), «Найекстремальніші види спорту».

Вчитель художньої культури Петрова Л.О.:

§ підготувала та видала шкільний альманах «Знання – це сила!» №6(69) «Великі провидці»;

§ провела позакласний захід «Великі живописці Іспанії» (9-ті класи);

§ організувала та провела музично-літературну композицію «Без музики життя було би помилкою» (11 клас);

§ взяла участь у інтегрованому уроці «Родом із козацтва».

Вчитель трудового навчання Миценко М.Є.:

§ провела виставки-конкурси робіт учнів «Новорічна прикраса» та «Пасхальний кошик»;

§ організувала виставку робіт учнів 8 класу «Інтер’єрний дизайн».

§ ініціювала видання номеру альманаху «Знання – це сила!» №4 (67) «Бісероплетіння»

Бібліотекар Петрова Л.О.:

Провела 11 бібліотечних уроків:

§ «Історія створення книги» (5 клас);

§ «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» (5 клас);

§ «Де зберігаються слова» (7 клас);

§ «Структура наукової книги» (7 клас);

§ «Енциклопедії - основні довідкові видання» (7 клас);

§ «Вибір книги у бібліотеці» (6 клас);

§ «Три мудреці» (6 клас);

§ «Довідковий апарат книги» (6 клас);

§ «Періодичні видання для дітей» (6 клас);

§ «Бібліографічні показники» (8 клас);

§ «Види каталогів та історія їх виникнення» (8 клас).

Провела 12 літературних годин, позакласних заходів, бесід:

§ літературна вікторина (9-1 клас);

§ «У гості до бібліотеки» (знайомство з бібліотекою, 5 клас);

§ до всесвітнього Дня музики літературно-музична композиція «Без музики життя було б помилкою» (11 клас);

§ зустріч з бібліотекарями обласної бібліотеки для дітей. Бесіда «Історія створення книги» (5 клас);

§ вікторина «Герої міфів» (за участі бібліотекарів обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка, 8 клас);

§ літературна година «Моя професія – бібліотекар» (6 клас);

§ взяла участь у екскурсії до музею М.Кропивницького (10 клас);

§ конкурс поетичного слова між учнями 7 та 8 класів,

§ до Тижня прав людини бесіда-подорож «Права людини у казці «Дюймовочка» (5 клас);

§ бесіда з елементами гри «Правова культура учнів» (7 клас);

§ літературна година до Дня народження Г.Тютюнника «Лицар духу» (6 клас).

Організувала 4 книжкові виставки:.

§ «Олімпійський горить в серцях вогонь» (до Дня фізкультурника);

§ «Вчитель. Творець» (до Дня працівників освіти);

§ «Книжкові новинки» (виставка книг, подарованих бібліотеці);

§ «Вже перший сніг кружляє над землею» (присвячена зимовим святам).

Провела 3 презентації книг:

§ «Небесна сотня» (презентація книги, 11 клас);

§ презентація збірки випускниці ГНТН Нічишиної Наталії «Порятунок» (9-1 клас, 9-2 клас);

§ «Козацькі Покрови» (огляд літератури до Дня козацтва, 6 клас).

Соціально-психологічна служба закладу виконувала покладені на неї обов’язки у повному обсязі.

Проблема, над якою працював практичний психолог Антоненко І.А.: «Створення соціально-психологічних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих учнів».

Основною метою діяльності психологічної служби навчального закладу було забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, зміцнення і захист їх психічного здоров’я.

Реалізація поставленої мети передбачала виконання таких завдань:

- Виявлення дітей з високим інтелектуальним потенціалом, талановитих і творчо обдарованих; проведення корекційно-розвивальної роботи та надання індивідуальних психологічних консультацій для таких учнів і їх батьків.

- Здійснення психологічного супроводу процесу пристосування п’ятикласників до навчання в основній школі (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період; консультування педагогів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з даною категорією дітей).

- Забезпечення психологічного супроводу розвитку підлітків: стимулювання їх до саморозвитку та самовиховання, надання консультацій з особистісних проблем, допомога в кризових ситуаціях.

- Дослідження професійних нахилів, інтересів, здібностей старшокласників, проведення профорієнтаційних бесід та ігор, індивідуальних профконсультацій.

- Здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

- Проведення просвітницької роботи, спрямованої на формування усвідомленої мотивації щодо реалізації здорового способу життя.

- Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

- Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків шляхом формування здорового психологічного клімату в учнівських колективах, психологічного консультування педагогів, батьків.

- Забезпечення психологічного супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, їх батьків.

Діяльність психологічної служби проводилася на основі розробленого плану за відповідними напрямками: психодіагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, консультативна, психологічна просвіта, зв'язки з громадськістю.

Діагностична робота була спрямована на визначення особливостей психологічного розвитку дитини; оцінки відповідності рівня розвитку умінь, навичок, особистісних якостей дітей віковим нормам; виявлення психологічних причин труднощів у навчанні та вихованні окремих учнів; виявлення причин конфліктів у колективі однокласників.

Протягом навчального року проводилися наступні дослідження:

- Вивчення адаптації учнів до навчання у середній школі (учні 5 класу, педагоги, батьки).

- Визначення особливостей міжособистісних стосунків (учні 5-11 класів).

- Вивчення здібностей, обдарованості учнів (учні 5 класу, педагоги).

- Вивчення особливостей формування індивідуально-типологічних рис та емоційно-вольової сфери особистості (учні 7-9 класах).

- Вивчення професійних здібностей, нахилів учнів (учні 8-11 класів, педагоги, батьки).

- Дослідження готовності випускників до здачі ЗНО та ДПА (учні 9, 11 класи).

- Вивчення рівня обізнаності вчителів, учнів та батьків щодо питання дискримінації в рамках проекту «Мій світ без дискримінації» (учні 8-9 класів, педагоги, батьки).

- Моніторингове дослідження проведеної профілактичної роботи з учнями щодо здорового способу життя (учні 7-11 класів).

- Визначення схильності учнів до суїцидальної поведінки (учні 7-11 класів).

- Вивчення обізнаності учнів щодо проблеми торгівлі людьми (учні 9-11 класів).

Корекційно-відновлювальна, розвивальна та профілактична робота.

Корекційна робота з дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогів, за спостереженнями психолога та включала індивідуальну та групову форми.

Основними напрямами корекційно-розвивальної роботи у навчальному закладі були такі:

- Профілактика та корекція дезадаптації учнів до умов закладу при переході в середню ланку.

- Корекційно-розвивальна робота з дітьми на різних вікових етапах (розвиток пізнавальної, емоційно-вольової, особистісної, комунікативної сфер).

- Індивідуальна робота у психотравмуючих ситуаціях.

Профілактична, розвивальна робота, яка проводилася, передбачала своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

Психологічною службою протягом навчального року були проведені:

- Корекційно-розвивальні заняття з учнями: «Я – п’ятикласник».

- Практичні заняття з елементами тренінгу спрямовані на удосконалення навичок спілкування та поліпшення міжособистісних стосунків в учнівському колективі «Наш дружній клас», «Жити в мирі та злагоді».

- Розвиваючі заняття спрямовані на розвиток творчих здібностей, пізнавальної та емоційно-вольової сфери учнів.

- Корекційно-розвивальні заняття спрямовані на зниження рівня тривожності шляхом розвитку навичок саморегуляції та керування образним мисленням «Відчути радість життя»

- Корекційно-розвивальні заняття спрямовані на зниження ступеня агресивності, формування толерантності та конструктивних форм поведінки шляхом використання психогімнастичних, релаксаційних вправ, елементів ігро-, арттерапії.

- Заняття з учнями випускних класів «Емоційна готовність до ЗНО, ДПА».

Тренінгові заняття, бесіди:

- «Доброта і щирість у твоєму серці», «Уміння прощати»(5-6 класи).

- «Вчимося взаємодіяти і спілкуватися толерантно», «Кожна людина гідна поваги» (7-9 класи).

- «Емпатія як чинник ефективного спілкування» (10-11 класи).

- «Моє життя – найдорожчий скарб у світі» (5-6 класи).

- «Відчути радість життя», «З упевненістю в майбутнє» (7-8 класи).

- «Як знайти вихід зі складної ситуації» (9-11 класи).

- «Здоровий спосіб життя – запорука успішного майбутнього» (5-11 кл).

- «Ми схожі, але ми різні», «Найкращий подарунок собі» (7-9 класи).

- «Ми за майбутнє без СНІДу», «Прояви турботу й толерантність» (8-11 класи).

- «Як не потрапити в тенета торгівця людьми», «Профілактика економічної експлуатації дітей» (8-11 класи).

- «Я несу відповідальність за свої вчинки» (7-10 класи).

Консультативна робота включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам.

Групове консультування педагогів передбачало відповідну тематику:

- «Ефективний виховний вплив на учнів у кризових ситуаціях».

- «Конфлікти в навчально-виховному процесі та шляхи їх подолання».

- «Запобігання проявам жорстокості в учнівському середовищі».

- «Профілактика суїцидальної поведінки підлітків» (В рамках даного консультування було розроблено буклет «Профілактика суїцидальної поведінки учнівської молоді» спрямований на оволодіння інформацією щодо типів, причин та мотивів суїцидальної поведінки, ознак суїцидальної загрози, допомоги при потенційному суїциді.)

§ Індивідуальне консультуваннявідбувалося за такою тематикою:

№ з/п Тематика звернень Кільк. зверн
І. З боку батьків
«Адаптація учнів 5 класу до навчання в середній ланці» «Негативні прояви в поведінці дітей підліткового віку» «Налагодження стосунків з дитиною» «Взаємовідносини між членами родини» 17 5 3 2
ІІ. З боку педагогів
«Особливості міжособистісних відносин у класному колективі» «Негативні прояви в поведінці підлітків та старшокласників» «Особливості підліткового віку» «Адаптація дітей до школи» 8 5 3 4
ІІІ. З боку дітей
«Взаємовідносини дітей у класі» «Проблема спілкування з однолітками» «Взаємини з протилежною статтю» «Професійне самовизначення» 5 7 2 3
IV. З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо) 0

Психологічна просвіта передбачала виступи на батьківських зборах та педагогічних радах:

Тематика виступу Цільова аудиторія
1. «У сім’ї – п’ятикласник» Батьки
2. «Адаптація учнів п’ятого класу» Педагоги
3. «Емоційний світ дитини» Батьки
4. «Особливості адаптації учнів п’ятого класу» Педагоги
5. «Батьки й дитина – ближче людей немає» Батьки
6. «Творчий педагог – обдарований учень» Педагоги
7. «Як допомогти дитині у процесі підготовки до ЗНО та ДПА» Батьки
8. Участь у Фестивалі психології з нагоди Всеукраїнського дня психолога та 25-річчя психологічної служби системи освіти України Педагоги

Зв'язки з громадськістю.

Протягом навчального року відбувалася співпраця з громадськими організаціями:

- дитяча екологічна громадська організація «Флора» в рамках організації діяльності ШСРК;

- центр психологів-практиків м. Кропивницький;

- громадська організація «Академія інноваційного розвитку освіти» в рамках реалізації проекту «Мій світ без дискримінації»;

- центр психології «Альта».

Фахівці соціально-психологічної служби взаємодіяли з Кіровоградським МВ УМВС України в Кіровоградській області з метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

Протягом навчального року не виникало проблемних ситуацій, які б заважали виконанню функціональних обов’язків працівниками психологічної служби. Адміністрацією закладу забезпечено всі необхідні умови для продуктивної діяльності.

Діагностична робота соціальним педагогом Галат А.В. була спрямована на визначення особливостей психологічного розвитку дитини; оцінки відповідності рівня розвитку умінь, навичок, особистісних якостей дітей віковим нормам; виявлення психологічних причин труднощів у навчанні та вихованні окремих учнів; виявлення причин конфліктів у колективі однокласників.

Протягом навчального року соціальним педагогом проводилися такі заходи:

§ виступ на батьківських зборах «Запобігання формуванню у дітей суїцидальних тенденцій»;

§ виступ на педагогічній раді «Пільгові категорії дітей»;

§ години спілкування для учнів 7, 8 та 9,10 класів «Сенс життя людини»;

§ виховний захід для учнів 6, 7 класів «Твоє здоров’я в твоїх руках»;

§ бесіда з учнями 5-го, 6 класів «Культурна людина. Яка вона?»;

§ бесіда з учнями 5, 6, 7, та 8 класів «Як провести вільний час?»;

§ виховний захід для учнів 10, 11 класів «Брутальність та людська гідність»;

§ виховний захід для учнів старших класів «Духовні цінності та життєві пріоритети в сучасному суспільстві»;

§ тренінг для учнів 6-9 класів «Мій клас»;

§ година спілкування з учнями 8-11 класі «Цінність та сенс життя»;

§ тренінг для учнів 5-9 класів «Навички ненасильницького спілкування»;

§ бесіда для батьків «Попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми»;

§ бесіда для батьків «Покарання та заохочення. Бити чи не бити»;

§ година спілкування з учнями 9-11 класів «Що треба знати про право і закон»;

§ виховна година з елементами тренінгу з учнями 8-11 класів «Життєві цінності»;

§ виховна година 7-9 класів «Права дітей і неповнолітніх»;

§ година спілкування для 8-10 класів «Скажемо «НІ» курінню та алкоголю»;

§ тренінг для учнів 7-9 класів учнів «Мій клас»;

§ година спілкування «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність»;

§ заняття з елементами тренінгу для учнів 8-10 класів «Конфлікт і шляхи його подолання».

Консультативна робота соціального педагога включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам.

Відбулись консультації для вихователів за підсумками діагностичних досліджень з таких питань:

§ ставлення учнів до негативних явищ у суспільстві;

§ адаптації учнівської молоді до сучасних соціально-економічних умов;

§ світоглядних орієнтацій учнів;

§ оцінок учнів щодо організації навчально-виховного процесу в школі, особливостей спілкування між учнем та вчителем.

Індивідуальне консультування соціального педагога відбувалося за наступною тематикою.

для батьків:

§ «Адаптація учнів 5 класу до навчання в середній ланці»;

§ «Міжособистісні стосунки з однолітками»;

§ «Правильне виховання дітей з вадами»;

§ «Майнові права дітей» (опікуни).

для педагогів:

§ «Адаптація учнів 5 класу до навчання в середній ланці»;

§ «Особливості роботи з важковиховуваними учнями»;

§ «Негативні прояви в поведінці підлітків та старшокласників»;

§ «Організація роботи з учнями пільгових категорій»;

§ Надання рекомендацій учителям з проблем «учень-правопорушник», «дитина з сім’ї, яка потрапила у складні життєві умови».

Вихователі 5-11 класів гімназії активно та систематично проводили роботу з формування всебічно розвинутої особистості – учня гімназії НТН.

Миценко М.Є., вихователь 5 класу, багато часу при­діляє морально-етичному вихованню учнівського колективу свого класу, формуванню відчуття обов'язку, відповідальності, культурної поведінки. Для реалізації запланованого вихователь провела такі бесіди та години спілкування:

§ «Твоє здоров’я в твоїх руках»;

§ «Життя дається тільки раз»;

§ «Атмосфера життя в 5 класі»;

§ «Раціонально використовуй свій час»;

§ «Культура спілкування;

§ «Як згуртувати наш учнівський колектив»;

§ «Ми любимо й шануємо Вас – дорогі батьки»;

§ «Захист від недбалого ставлення, жорстокості, експлуатації»;

§ «Мої досягнення»;

§ «Що таке правопорушення? Їх види. Відповідальність за них»;

§ «Краса навколо нас»;

§ «Кодекс честі учня»;

§ «Конфліктна ситуація. Пошук істини, а не загострення стосунків»;

§ «Ти – громадянин України»;

§ «Твоє доручення»;

§ «Що таке обов’язок»;

§ «Чи нормально дружити через Інтернет?»;

§ «Захист від фізичного та психологічного насильства».

Серед активних форм колективної діяльності необхідно відзначити такі заходи:

§ підготовка та проведення спільно з учнівським колективом 10 класу заходу «Посвята у гімназисти»;

§ ініціація літературного батлу між учнями 5 та 11 класів «Поезія – це мова молодих» у рамках Місячника української писемності та мови;

§ реалізація проекту «5-тикласні думки» у формі фотогазети, за яку отримали 1 місце серед учасників шкільного конкурсу стінних газет;

§ підготовка гумористично-музичного номеру «Веселі зайці» до новорічного концерту;

§ участь у виставках-конкурсах «Новорічна прикраса» та «Великодній кошик»;

§ активна участь у акції «Милосердя» до дня Святого Миколая (збір подарунків (речі, канцтовари, іграшки, солодощі) для дітей сиріт та дітей вимушених переселенців;

§ екскурсії до міст Одеси, Львова та Києва;

§ квест на території музею-заповідника «Хутір Надія»;

§ вокально-хореографічний номер «В ритмі серця», який був виконаний на сцені обласної філармонії на святі «Останнього дзвоника».

Роботу з профорієнтації вихователь втілює в рамках класного проекту «Моє майбутнє», де кожен учень створив презентацію та вперше замислився над вибором професії, а в завершенні цього циклу кожен виготовив «Карту мрій».

Туз Т.А., вихователь 6 класу, працює над проблемою «Формування колективу творчих дітей, які з повагою ставляться один до одного та оточуючих». Вихователь для формування колективу активно спирається на роботу учнівського самоврядування. На початку року, з врахуванням особистих інтересів, між учнями було розподілено громадські доручення: організовано чергування у класній кімнаті, контроль за чергуванням, обрано членів шкільного самоврядування, старосту класу і його заступників. Таким чином у колективі класу формується виховне середовище для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, задоволення соціально цінних і особистісно значущих інтересів і потреб учнів.

Серед багатьох виховних заходів необхідно відзначити такі:

§ диспут «Я єдиний і неповторний»;

§ бесіду «Вчинок – це реальна дія. Наміри i недостойні вчинки. Що допомагає уникати помилок, негативних наслідків вчинків?»;

§ круглий стіл «Краса душі людської»;

§ годину спілкування «Я і оточуючі»;

§ морально-етичну бесіду «Поговоримо про товаришування, дружбу та інше у нашо­му класі»;

§ гру «Що треба знати про право і закон»;

§ годину спілкування «Люди сильні один одним»;

§ тренінг «Створи себе сам»;

§ виховну годину «Вчимося говорити компліменти»;

§ урок-презентацію «Цікаве про професії та людей, які живуть і працюють поруч».

Капруніна Р.І., вихователь 7 класу, вважає, що виховання культури поведінки учняє невід’ємною складовоюрозвитку особистості дитини, її світоглядної позиції на основі прилучення до національно-культурних надбань українського народу. Тому протягом навчального року з учнями 7 класу були проведені таки виховні години:

§ «Про культуру користування мобільними телефонами»;

§ «Правила вітання»;

§ «Побажай другові добра»;

§ «Умій стримувати себе»;

§ «Як поводитися з незнайомими людьми?»;

§ «Чи можна змінити свій характер?»;

§ «Світ моїх захоплень»;

§ «Дружній колектив. Який він?».

Належна увага приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Учні класу брали участь у трудових десантах на прилеглій до школи території. Профорієнтаційна робота ґрунтується на тісному зв’язку закладу з вищими навчальними закладами. З учнями 7 класу були проведені:

 • конкурс на кращий вислів «Правила в житті людини потрібні для того, щоб…»;
 • заочна подорож «Професії від А до Я»;
 • година спілкування «Ціна часу».

Боса О.В., вихователь 8 класу, багато уваги приділяла правовому вихованню, формуванню соціального інтелекту, розвитку духовності, моральності учнів. Для рішення поставлених завдань було проведено багато заходів: це й класні годинина різноманітну тематику, бесіди із класом, випуск стінгазет, плакатів, години спілкування:

§ «Моя родина – головне»;

§ «Дружній колектив: який він?»;

§ «Здоровий спосіб життя».

Протягом навчального року учні класу взяли участь у подорожах до Одеси, Кривого Рогу, Львова, Чигирина, Канева, Києва та Одеси, до садиби «Хутір «Надія».

Шльонська Т.А., вихователь 9-1 класу, впроваджує проектну діяльність, направлену на формування навичок міжособистісної взаємодії, командної роботи, креативності, критичного мислення, навичок аналізу та рефлексії, комунікативних умінь, самодисципліни і самоорганізації.

Протягом року були проведені такі класні заходи:

§ виставка плакатів «Умій себе поводити»;

§ бесіди: «Ми і мораль» «Скромність та зрозумілість», «Умій керувати бажаннями», «Доброта – ознака сили, а не слабкості», «Духовна зрілість, що це означає», «Хто про старих дбає, той гідною людиною зростає» (до дня людей похилого віку), «Поради на кожен день про культуру поведінки», «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик душі»;

§ тренінг «У чому сила любові»;

§ круглий стіл: «Як ми поважаємо один одного»;

§ диспут: «Чистота почуттів та вчинків».

Учні класу – активні учасники учнівського самоврядування. Президент Правління шкільного самоврядування Карпуніна Катерина є одночасно головою міського парламенту дітей Кропивницького. Під час проведення Дня самоврядування – саме учні 9-1 класу провели більше уроків замість вчителів та заміщали більшість посадових осіб у цей день.

Томак І.І., вихователь 9-2 класу, у індивідуальній роботі з учнями основний акцент робить на індивідуальних бесідах з ними. Вихователь у І семестрі провела дослідження особистості учнів.У процесі роботи були використані такі діагностичні методики: анкета «От я який!», тест з виявлення темпераменту, анкета «Урок очима учнів».

Учні класу брали активну участь у проведенні новорічних заходів, зокрема підготували постановку «Попелюшка на новий лад».

Одночасно найбільш яскравим дійством року став Творчий звіт учнів 9-х класів, підготовка до якого тривала майже півроку. Яскраве дійство, яке тривало дві з половиною години на сцені палацу культури Кіровоградського району, зачарувало усіх присутніх – педагогів, батьків та родичів учнів 9-1 та 9-2 класів.

Представники 9-х класів беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях дитячої творчості та журналістики, зокрема «Прес-весна на Дніпрових схилах», «Фолькові інспірації», «Золота осінь Славутича», «Нові вершини», «Літо#Сябри», «Україно моя неозора!», «Моя Україно!».

Лінчевська Т.Г., вихователь 10 класу, особливу увагу звертала на стосунки між учнями, а саме: повагу, взаєморозуміння та довіру. Для того, щоб довести дітям важливе значення дружби, вихователь провела бесіди: «Справжній друг. Яким він має бути?», «Я на місці свого товариша», «Кому я довіряю, та хто може вірити мені»; тренінги «Як проявляється довіра», «Чи надійний я друг?», «Коли довіра під підозрою».

Для реалізації громадянського, патріотичного, здоров’язбережного, правого, сімейного виховання Лінчевською Т.Г. було проведено такі заходи:

§ єдиний урок «Україна незалежна, соборна і неподільна»;

§ урок-реквієм «Голокост. Вшанування жертв голокосту»;

§ класні години: «Пам’ятні дати», «Громадянин, відданий своїй країні».

§ бесіди: «Дорожній рух для водія та пішохода», «Пожежа у приміщенні та поза ним», «Гігієна харчування», «Сигнали цивільного захисту та дії під час їх виникнення»;

§ єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя», переглянули фільм «Безпечна дорога до школи»;

§ бесіду «Його пам’ятають по всьому світі»;

§ вікторину «Шевченко у пам’яті моїй»;

§ анкетування: «Майбутня професія», «Керманич свого життя», «Я і батьки», «Приклад для наслідування»;

§ тренінги: «Власна пам’ять», «Я надійний, надія навколо мене», «Самостійність та відповідальність»;

§ бесіди: «Пам’ятай і знай свої права та обов’язки», «Толерантна поведінка особистості», «Вчинок та відповідальність»;

§ годину спілкування «Рідною для мене є мова…»;

§ брейн-ринг «Сучасні знавці мови»;

§ бесіди: «Мої захоплення», «Культура мовлення», «Культура людини», «Молодь проти насильства».

Вихователь випускного 11 класу Козка В.В. розробляє та впроваджує скрижаль: «Я хочу, можу та буду!». Саме учні старших класів безпосередньо стикаються з проблемою вибору професії. Це дуже важливий крок, адже обравши своє ремесло, людина зазвичай присвячує йому все своє життя.

Реалізуючи завдання виховної системи «Сім скрижалей», вихователь протягом року провела такі заходи з учнями 11 класу:

§ бесіди: «Правила харчування», «Ваш вибір: можу + хочу + треба!», «Освіта – шлях до майбутньої професії», «Освіта і професія», «Великий світ професій: як почати пошук своєї?», «Знання дорожнього руху – безпека вашого життя», ««Безпечне поводження з електроприладами», «Запобігання пожежі в побуті», «Святкові феєрверки»;

§ диспут на тему «Які професії найважливіші?»;

§ тренінг «Твій вибір – життєвий успіх»;

§ вікторину «У світі професій»;

§ зустріч з лікарем-стоматологом «Профілактика зубних захворювань»;

§ цикл зустрічей з лікарем-терапевтом: «Як запобігти харчовим отруєнням та гострим кишковим інфекціям?», «Актуальність проблеми боротьби з грипом та гострими респіраторними захворюваннями», «Негативний вплив переохолодження та шкідливих звичок на імунну систему людини»;

§ години спілкування: «Напередодні ЗНО», «Як подолати втому?», «Поради, які допоможуть скласти іспити успішно».

Протягом навчального року відбулось 12 зустрічей учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Альманах «Знання – це сила!» представлено у навчальному році ще 26 номерами:

· 1(64) «Азбука безпеки на дорозі», вчитель основ здоров’я Ліфер О.А.;

· 2(65) «Математика», вчитель математики Сімейко А.І.;

· 3(66) «Стрибок з жердиною», вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.;

· 4(67) «Бісероплетіння», вчитель трудового навчання Миценко М.Є.;

· 5(68) «Неологізми в українській мові», вчитель української мови та літератури Кожухар І.О.;

· 6(69) «Великі провідці», бібліотекар Петрова Л.О.;

· 7(70) «Історія змін назв нашого міста», вчитель історії Краснова Л.С., вчитель правознавства Ліфер О.А.

· №8(71) «Математика – цариця наук, арифметика – цариця математики», вчитель математики Сімейко А.І.;

· №9(72) «Визначні пам’ятники Китаю», вчитель географії Козка В.В.;

· №10(73), «Легка атлетика», вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.;

· №11(74) «Визначні пам’ятники Індії», вчитель географії Козка В.В.;

§ №12(75) «Породи собак», вчитель біології Карпуніна Р.І;

· №13 (76) «Музеї, присвячені життю та творчості Тараса Шевченка», вчитель української мови та літератури Висоцька В.М.;

· №14(77) «Еко-проблеми», вчитель біології Карпуніна Р.І;

§ №15(78) «Ігри зі словами», вчитель російської мови Туз Т.А.

· №16(79), «Крізь віки. Культура Північної Кореї», вчитель географії Козка В.В.;

· №17 (80), «10 видів спорту, порівняно з якими футбол – невинна розвага», вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.;

· №20 (83), «Найекстремальніші види спорту», вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.;

· №21(84), «Острів Таїті», вчитель географії Козка В.В.;

· №24(87) «Фрактали», вчитель математики Сімейко А.І.;

· №25(88) «Сила розуму», вчитель математики Сімейко А.І.;

· №26(89) «Велика наука – математика», вчитель математики Сімейко А.І.;

· №27(90) «Трюки в математиці», вчитель математики Сімейко А.І.;

· №28(91) «Математика», вчитель математики Сімейко А.І.;

· №29(92) «Математика – це цікаво!», вчитель математики Сімейко А.І.;

· №31(94) «Видатні вчені-математики», вчитель математики Сімейко А.І.;

Вихователі докладають багато зусиль, щоб виховувати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя, здатних не пливти за течією, а йти обраним шляхом.

З 2009 року у гімназії проводиться рейтингове оцінювання участі класів у класних та позакласних заходах. У І семестрі учні класів набрали:

5 клас – 82 бали.

6 клас – 67 балів.

7 клас – 110 балів.

8 клас –121 бал.

9-1 клас – 166 балів.

9-2 клас – 152 бали.

10 клас – 102 бали.

11 клас – 39 балів.

У І семестрі лідерами рейтингу стали учні 9-1, 9-2 та 8 класів (вихователі Шльонська Т.А., Томак І.І., Боса О.В., відповідно). Найменш активні учні 11 класу (вихователь Козка В.В.).

У ІІ семестрі учні класів набрали:

5 клас – 58 балів.

6 клас – 83 бали.

7 клас – 110 балів.

8 клас – 58 балів.

9-1 клас – 54 бали.

9-2 клас – 112 балів.

10 клас – 86 балів.

11 клас – 27 балів.

У ІІ семестрі лідерами рейтингу стали учні 9-2 та 7 класів (вихователі Томак І.І., Карпуніна Р.І., відповідно). Найменш активні учні 11 класу (вихователь Козка В.В.).

5 клас – 140 балів.

6 клас – 150 балів.

7 клас – 220 балів.

8 клас – 179 балів.

9-1 клас – 220 балів.

9-2 клас – 264 бали.

10 клас – 188 балів.

11 клас – 66 балів.

У річному підсумку перемогу здобули учні 9-2 класу (вихователь Томак І.І.), ІІ місце – учні 7 та 9-1 класів (вихователі Карпуніна Р.І. та Шльонська Т.А.), ІІІ місце – учні 8 та 10 класів (вихователі Боса О.В. та Лінчевська Т.Г., відповідно). Найменш активні учні 11 класу (вихователь Козка В.В.).

Завдяки Інтернет-порталу «Щоденник» учні та батьки мають можливість спостерігати за рівнем успішності вихованців нашої гімназії. Систематично проводиться робота з інформування дітей та батьків про заходи, що відбуваються у навчальному закладі. У навчальному році було створено 145 інформаційних оголошень, завантажено близько 2500 фотографій та 35 відеозаписів. Разом на інформаційних ресурсах гімназії можна переглянути 308 відеофайлів та близько 19500 фотографій, які ілюструють навчальний та виховний процеси у гімназії.

Гімназія підтримує партнерські зв’язки зі школами – партнерами:

· Губівською ЗОШ Компаніївського району Кіровоградської області;

· Рівненською гімназією «Гармонія» Рівненської міської ради;

· Харківським ліцеєм №161 «Імпульс» Харківської міської ради;

· Ченстоховською гімназією №8 зі спортивними класами імені Польських Олімпійців, м.Ченстохова, Республіка Польща.

Кiлькiсть переглядiв: 749

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.