Аналіз роботи за 2020-2021 навчальний рік

Характеристика Кіровоградської гімназії нових технологій навчання

Назва навчального закладу: Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.
Адреса: ГНТН, вул. Бєляєва, 1, м. Кропивницький, 25030, УКРАЇНА.
Телефон: +38 0522 56 57 95.
Електрона адреса: ls-krasnova@ukr.net
Кількість педагогічних працівників: 25.
Кількість учнів: 262.
Гімназія НТН працює над проблемою: «Впровадження відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього».
Історія навчального закладу розпочалася з 17 листопада 1992 року, зі створення науково-дослідної лабораторії нових підходів до навчання, а через рік вона розширилася та одержала статус відділення нових технологій навчання у складі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу.
У серпні 2004 року на базі відділення НТН створено гімназію нових технологій навчання.
Провідним мотивом Держаної Національної програми «Освіта» є ідея випереджального розвитку освітньої системи, яка передбачає створення атмосфери педагогічного партнерства, сприятливих умов для творчого самовираження і самореалізації вчителя.
Гімназія працює у відповідності до Статуту гімназії
нових технологій навчання, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 25.08.2004 року № 1175 та зареєстрованого реєстраційною палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради реєстраційний №14441020000000119 від 20.09.2004 року.
Діяльність гімназії будується на принципах гуманізму, демократизації, особистісно-орієнтовного підходу до навчання учнів.
Вступ до гімназії відбувається за наслідками вступних випробувань з математики та української мови. Одночасно з батьками потенційних гімназистів зустрічається лікар, закріплений за закладом, та практичний психолог для одержання інформації про медико-психологічні особливості кожної дитини.

В гімназії у 2020-2021 н.р. навчалося 256 учнів, 8 класів, в яких контингент учнів за класами:

Класи Кількість Разом учнів по паралелі
5-й клас 1 34
6-й клас 2 68
7-й клас 1 34
8-й клас 1 32
9-й клас 1 32
10-й клас 1 30
11-й клас 1 26

Характеристика контингенту учнів

За статтю:

Категорії дітей Кількість
Чоловіча 138
Жіноча 118

8 класів з наповнюваністю 26-34 учня. Контингент учнів сформовано з дітей шкільного віку, що вступили до гімназії з різних шкіл міста.

З 5 по 11 класи вивчається курс комп’ютерних технологій.

Мовою навчання у школі є українська, що відповідає Статуту гімназії та навчальним планам.

Гімназія працює в одну зміну.

Шкільна бібліотека забезпечена науково-методичною, навчальною та художньою літературою.

Для роботи педагогів у гімназії створені належні умови: приміщення налічує 11 навчальних кабінетів, спортивний зал, кабінет самоврядування, кімнату-музей, кімнату релаксації, медичний пункт, масажний кабінет, буфет, бібліотеку.

Гімназія НТН має сучасну навчально-матеріальну і технологічну базу.

У своїй діяльності протягом звітного періоду адміністрація гімназії керувалася посадовими обов’язками, Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом гімназії та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти у цілому та загальної середньої освіти зокрема.

Зміни, що відбуваються в освітньому процесі, спонукають переглядати та оновлювати навчальні програми, підручники, увесь освітній процес, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Протягом 2020-2021 н.р. робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію основних завдань, затверджених на серпневій педагогічній раді:

1. Забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу шляхом створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня.

2. Вчителям-предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу шляхом:

— формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;

— впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями;

— підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації;

— системного використання ефективних педагогічних технологій;

— організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;

— створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.

3. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію основних положень Концепції «Нової Української Школи», методологічну переорієнтацію навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні й самоствердженні в умовах переходу на новий зміст освіти.

4. Посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку й результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

Статтею 12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної середньої освіти – всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині:

§ вільне володіння державною мовою;

§ здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

§ математична компетентність;

§ компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

§ інноваційність;

§ екологічна компетентність;

§ інформаційно-комунікаційна компетентність;

§ навчання впродовж життя;

§ громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

§ культурна компетентність;

§ підприємливість та фінансова грамотність;

§ інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Окрім того, усі компетентності однаково важливі і взаємопов’язані: елементи, притаманні одній компетентності, впливатимуть на формування інших.

Докорінні соціально-політичні зміни, актуалізація питань духовного відродження української нації, перехід до нових форм економічного життя висувають на чільне місце проблеми освіти, зокрема, проблеми підготовки вчителя до ефективної професійної діяльності в сучасних умовах. На якому б етапі свого шляху не знаходився вчитель, він ніколи не може вважати свою професійну концепцію остаточно завершеною. У цій принциповій відкритості відображається фундаментальна особливість розвитку особистості вчителя і його професійної свідомості.

Тому домінуючими принципами організації педагогічного процесу в гімназії є його природо-відповідність, індивідуалізація та непереривність. Дія цих принципів проявлятиметься, зокрема, у:

§ врахуванні вікових та індивідуальних особливостей учнів у побудові педагогічної комунікації з ними;

§ реорганізації навчального часу учнів, раціональному розподілі фізичних, психічних, розумових навантажень протягом дня, тижня, року;

§ запровадженні диференційованих навчальних програм відповідно до віку, нахилів, здібностей, обдарованості учнів під час організації гуртків за інтересами;

§ створенні разом з психологами, педагогами, батьками учня індивідуальної програми його саморозвитку в школі та забезпеченні оптимальних умов для її реалізації;

§ вивченні навчального матеріалу вищого рівня складності, що відбуватиметься в обумовлені терміни.

Перед гімназією постає завдання створити насичене і активне освітнє середовище, сприятливе для саморозвитку в ньому особистості учня. Насиченість освітнього середовища досягатиметься максимальною відкритістю, варіативністю навчального процесу, книг, спонтанністю педагогічного процесу в цілому, які зумовлять вільний пошук учням і вчителям оптимальних форм педагогічної взаємодії.

Активність освітнього середовища досягатиметься утриманням педагогами дослідницької позиції шляхом застосування вчителями теорії та практики розвивального, проблемного навчання, оптимізації навчально-виховного процесу, інтеграції навчальних предметів на засадах їх викладання гуманітарним способом – в аспекти культури. Педагог у такій освітній системі водночас є дослідник, здатний розуміти дитину і співчувати їй.

Ефективність педагогічного впливу на учня в школі підвищуватиметься завдяки тісній співпраці з батьками, їх залученню до процесу складання і втілення індивідуальної програми саморозвитку дитини в школі, керівництва гуртками, активної участі в органах громадського самоврядування школи. Оскільки сьогодні діти відчувають великий дефіцит спілкування з батьками, школа покликана подбати про підвищення ефективності родинного виховання. Виховання в гімназії і в родині мусять скласти цілісну взаємодоповнюючу систему.

Управління школою – відкритою соціальною системою – матиме на меті забезпечення спонтанної педагогічної активності усіх її підсистем. Таке управління мусить бути гнучким, поєднувати вертикальні зв’язки між щаблями її ієрархії з горизонтальними зв’язками між тимчасовими творчими колективами педагогів і науковців, методичними кафедрами, педагогічною і методичною радою школи. Домінуючим принципом організації процесу управління школою є принцип самоуправління.

Зміна пріоритетів в освіті викликала необхідність підвищення фахової майстерності педагогів. Методична робота в гімназії у 2020-2021н.р. здійснювалася відповідно до:

§ Конституції України;

§ Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування»;

§ Указів і розпоряджень Президента України;

§ Постанов Кабінету Міністрів України;

§ інших актів законодавства в галузі освіти, у тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади;

§ Положення про організацію методичної роботи ГНТН;

§ рекомендацій ЦМСПС;

§ інших нормативних документів.

Методична робота педагогічних працівників була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про позашкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 17.08. 2000 р. «Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти» в контексті послання Президента України до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки й професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Методичне забезпечення».

Згідно зі Стратегією розвитку гімназії основними завданнями II (діагностико-концептуального) етапу (2020-2021 н.р.) визначено:

§ проведення діагностики готовності адміністрації, педагогічного колективу освітнього закладу, батьків, учнів, соціальних партнерів, громадськості до співробітництва;

§ проведення діагностики соціально-педагогічних потреб батьків, учнів, педагогів, соціальних партнерів, громадськості в умовах інноваційної моделі;

§ розробка системи впровадження інформаційних, інтерактивних, здоров’язбережних педагогічних технологій;

§ створення навчально-методичного, управлінського, діагностичного забезпечення;

§ робота інформаційно-освітнього простору;

§ створення системи профільного навчання;

§ розробка проєкту «Єдиний інформаційний простір»;

§ розробка проєкту «Безпечне середовище».

Відповідно до програми діагностико-концептуального етапу проведено дослідження, спрямоване на визначення готовності адміністрації, педагогічного колективу, батьків, учнів, соціальних партнерів, громадськості до співробітництва, а також ставлення суб'єктів педагогічного процесу до спільної діяльності. Під час опитування батьків, педагогічних працівників, соціальних партнерів, адміністрації закладу виявлено рівень сформованості потреби у взаємодії, необхідності в інноваційній діяльності, а саме:

§ 35% батьків виявляють готовність до співпраці з педагогічним колективом навчального закладу;

§ 28% соціальних партнерів демонструють розуміння важливості спільних зусиль щодо реалізації Стратегії розвитку гімназії;

§ 53% педагогічних працівників визначили власну активну позицію в інноваційних процесах навчального закладу;

§ 98% адміністративного складу закладу виявляють не тільки готовність, розуміння, а й активні дії у реалізації Стратегії розвитку гімназії.

Здійснено діагностику соціально-педагогічних потреб батьків, учнів, педагогів, соціальних партнерів, громадськості в реалізації Стратегії розвитку гімназії. Результати дослідження засвідчили, що 47% учасників опитування схвалюють впровадження інноваційних технологій, визначають забезпечення необхідних психолого-педагогічних умов для засвоєння інноваційних технологій; 17% опитаних зауважують про актуальність потреби до змін, проте 3% осіб не розуміють сутності інноваційного процесу, що відбувається в закладі. В цілому варто відзначити сформованість потреби учасників інноваційного процесу у реалізації інноваційної моделі. За отриманими даними дослідження підготовлено аналітичну довідку про рівень готовності та специфіки соціально-педагогічних потреб учасників опитування.

З метою виявлення потреб учнів, батьків у додаткових освітніх послугах проведено відповідне опитування. Результати дослідження проаналізовані на засіданнях методичних об'єднань, на нараді при директорові, створено електронний банк даних, визначено замовників освітніх послуг (творчі групи вчителів, батьків, учнів).

Основна мета освітнього закладу полягає в удосконаленні механізму надання освітніх послуг шляхом системи виховання людини високої моралі та культури, забезпечення рівного доступу учнів освітнього закладу до здобуття високоякісної освіти, створення умов для оптимального вибору ними майбутньої професії відповідно до індивідуальних особливостей, здібностей та потреб ринку праці, формування в них прагнення до трудової діяльності, професійної самореалізації. Основними завданнями закладу є створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх підготовки до самостійного життя.

Одним із напрямів розвитку освітнього закладу є впровадження здоров'язбережних технологій в освітній процес.

У гімназії створена здоров'язбережна інфраструктура, складовими якої є: фізкультурно-оздоровчий центр, кімната для психологічної релаксації та відпочинку дітей, кабінет психолога, кімната для приймання їжі, рекреаційні приміщення, конгрегаційна зала. Раціональна організація освітнього процесу передбачає дотримування відповідних фізіологічних основ: врахування періодів працездатності дітей на уроках, втомлюваності; фізкультурні хвилинки на уроках, дозування навчального навантаження, врахування вікових та фізіологічних особливостей дитини. У систему фізкультурно-оздоровчої роботи входять фізкультурні паузи, динамічні паузи, участь у різноманітних спортивних змаганнях між класами, проведення занять з коригуючої гімнастики.

З метою створення безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу, навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки розроблено проект «Безпечне середовище».

Застосування активних та інтерактивних технологій навчання сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу відповідної освітньої ситуації. Педагоги у своїй роботі використовують технології кооперативного (робота в парах, ротаційні (змінювальні) трійки, робота в малих групах, акваріум, коло ідей) та колективно-групового навчання (обговорення проблеми в загальному колі, «вільний мікрофон», «незакінчені речення», «мозковий штурм», «ажурна пилка», «навчаючи-вчусь», аналіз ситуації, розв'язання проблем).

З метою інформаційного забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в гімназії до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів розроблено проєкт «Єдиний інформаційний простір».

Протягом звітного періоду педагогічним колективом розроблено систему впровадження інформаційних технологій в освітній процес. Дана система включає такі рівні: життєзабезпечення та фізичний захист (система телефонного зв'язку, озвучування, контролю доступу, точного часу, відеоспостереження і охоронна сигналізація); інформаційно-комунікативний (доступ до мережі Інтернет, електронна бібліотека, конференц-системи, інформаційні табло і панелі, шкільний телерадіоцентр, редакційно-видавничий центр, цифрова відеоінформація, шкільний дослідницький портал, веб-сайт школи та класів і системні комунікації); освітній (освітнє програмне середовище, програмне забезпечення, колекції віртуальних лабораторних робіт, електронні підручники та енциклопедії, програмно-технологічні середовища, дослідницькі програми і програми обробки даних); управління навчальним процесом (підсистема розподілу навчальних приміщень, облік навантаження вчителів, складання розкладу занять, контроль освітнього процесу (електронний журнал), автоматизоване робоче місце директора школи, робоче місце заступника директора, робоче місце вчителя); програмно-апаратні та традиційні засоби навчання (програмно-технічні засоби дистанційного навчання, інтегровані програмно-технічні лабораторні, мобільні мультимедійні, інтерактивні апаратно-програмні комплекси, аналогові і цифрові лінгафонні системи, традиційні технічні засоби навчання).

Розширення інформаційного освітнього простору гімназії здійснюється у два етапи: розробка й впровадження програм дистанційного навчання, створення та апробація електронних підручників, посібників, відеоматеріалів (каталог відеотеки, який налічує 3500 хронікальних, документальних, художніх фільмів, навчальних та науково-популярних програм, відкритих уроків, позакласних заходів, концертів, поїздок, авторських відеофільмів з предметів).

Впровадження дистанційних послуг в освітній процес дозволяє сформувати освітньо-розвивальне середовище, в якому досить широке коло обдарованих здобувачів освіти має можливість брати участь у науковій роботі на майданчиках провідних наукових центрів і університетів.

Гімназія працює в системі Інтернет, має електронну пошту, підключена до Всеукраїнської мережі «Щоденник UA», метою якої є створення єдиної мережі для всіх учасників освітнього простору, сайт дозволяє швидко і одночасно інформувати про поточні зміни, надаючи такі функції: розклад уроків, електронний журнал, щоденник, шкільний сайт, шкільна медіатека.

Науково-методичне супроводження Стратегії розвитку гімназії відбувається за умов створення навчально-методичного, управлінського, діагностичного забезпечення.

Протягом 2020-2021 н.р. педагогами гімназії продовжено роботу зі створення системи профільного навчання. Профільна підготовка здійснюється у старшій школі за інформаційно-технологічним профілем.

Впровадження інновацій в освітній процес обумовило необхідність створення нової системи управління освітнім закладом. Вона базується на засадах сучасного менеджменту, який потребує високого професіоналізму та різнобічних знань (соціально-адекватного менеджменту, кадрового менеджменту, освітньої, педагогічної та дидактичної інноватики, інноваційного менеджменту, методичного менеджменту).

Що стосується безпосередньо освітнього процесу, то комп’ютеризація та інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу. У гімназії функціонує два комп’ютерні класи, є мультимедійне обладнання, всі кабінети гімназії підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.

Враховуючи специфіку освітніх запитів соціуму, Стратегії розвитку закладу, педагогічний колектив гімназії працює над проблемою створення цілісного інноваційного освітнього середовища на основі ідей інтегрованого навчання, активного залучення STEM-підходу, що забезпечує формування мислячої, духовно здорової, творчої особистості, яка продуктивно вирішує проблеми сучасності.

Проєкти, над якими працювала гімназія:

Проєкт № 1. «Єдиний інформаційний простір».

Мета проєкту: інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в гімназії до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

В ході реалізації мети проєкту були отримані такі результати:

§ створено комп’ютерну інфраструктуру гімназії;

§ вчителі різних спеціальностей об’єдналися для реалізації Стратегії розвитку гімназії;

§ закладено основу для створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

§ постійно оновлюється наповнюваність шкільного сайту;

§ постійне застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

Проєкт № 2. «Безпечне середовище».

Мета проєкту:

§ створення безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу;

§ навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки.

У ході реалізації проекту було проведено:

§ профілактичні заходи з попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу;

§ спеціальні лекції, батьківські збори, конференції, семінари, тренінги, круглі столи, спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту та медичними працівниками;

§ проведено заходи з підвищення обізнаності учасників освітнього процесу з управління відходами (бесіди, тренінги, навчальні ігри, перегляди науково-пізнавальних відео);

§ постійно висвітлювались заходи щодо створення безпечного, комфортного середовища на сайті гімназії.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних циклових методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами гімназії результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, бібліотеки, кабінетів інформатики, фізики та хімії, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети та портфоліо учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів для конкурсів, технічні засоби (комп’ютер, інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет за рахунок точок доступу Wi-Fi).

За останні роки адміністрація та педагогічний колектив можуть стверджувати, що в гімназії відбуваються позитивні зміни, серед яких варто відзначити:

 • впровадження продуктивних інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;
 • всебічне інформаційне забезпечення освітнього процесу;
 • участь усіх учасників у реалізації завдань освітнього процесу;
 • моніторинг якості освітнього процесу (періодичний, підсумковий);
 • моніторинг розвитку творчих здібностей учнів у системі додаткової освіти;
 • моніторинг оздоровчої функції освіти (динаміка стану здоров’я учнів).

Учителі гімназії йдуть у ногу з життям. Широко впроваджуються в практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджують все більше і більше педагогів гімназії. Використовуються в освітньому процесі також проєктно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

Гімназія, як соціально-педагогічна система, складається з багатьох підсистем, центральну з них становить учнівський колектив, на який працюють адміністрація, педагоги, батьки. Так, в освітній процес міцно увійшла теорія, згідно з якою учень самостійно, під керівництвом викладача займається конструюванням знань. Навчання шляхом діяльності в багато разів продуктивніші, ніж шляхом «слухання», тому вся система роботи вчителів спрямована на організацію творчої діяльності кожної особистості.

Якісний склад педагогічних працівників:

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: Кількість
"Спеціаліст вищої категорії 16
"Спеціаліст І категорії" 6
"Спеціаліст II категорії" 2
"Спеціаліст" 1
"Старший учитель" 6
"Вчитель-методист" 5
«Заслужений учитель України» 1

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту» (ст.27), «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів, стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

У 2021 році проходили атестацію: Буров О.М., Зеленська І.О., Баланенко В.В.

Згідно з рішенням атестаційної комісії:

§ Буров О.М. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель»;

§ Баланенко В.В. – відповідає займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

§ Зеленська І.О. - відповідає займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Педагогічні відзнаки:

§ Грамотою Міністерства освіти і науки України – 4.

§ Нагороджені знаком "Відмінник освіти України" - 3.

§ Заслужений вчитель України – 1.

§ Міською премією ім. В.О.Сухомлинського – 2.

§ Грамотою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради - 2

Характеристика педагогічного складу за стажем роботи:

Досягнення працівників гімназії НТН:

§ Почесна грамота управління освіти і науки Кіровоградської обласної адміністрації – 7;

§ Грамота управління освіти Кіровоградської міської ради – 17;

§ У 2008 році директора гімназії – Краснову Л.С. удостоєно відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги» ІІ ступеня;

§ У 2008 році директор гімназії – Краснова Л.С, була нагороджена Почесною грамотою Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України за вагомий внесок у створенні інноваційної моделі загальноосвітнього закладу.

§ У 2008 році гімназія посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу моделей компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

§ У 2008 році гімназія НТН стала фіналістом Всеукраїнського проекту «Флагмани освіти і науки України»;

§ Почесна грамота Інституту педагогіки АПН України, 2009 р.;

§ У 2012 р. директора гімназії відзначено обласною премією ім. В.О. Сухомлинського;

§ У 2012 р. педагогічний колектив гімназії нагороджений Почесною грамотою Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету;

§ У 2013 р. бібліотекаря гімназії Петрову Л.О. відзначено міською премією імені В.О. Сухомлинського;

§ У 2015 р. вчителі математики Сімейко А.І. та Соломка В.М. нагороджені грамотою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради;

§ У 2016 р. педагогічний колектив отримав подяку управління освіти Кіровоградської міської ради;

§ У 2017 р. педагогічний колектив нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом»;

§ У 2019 р. вчителі Козка В.В. та Карпуніна Р.І. отримали Подяку Міністерства освіти та науки України.

У складі гімназії функціонують:

§ Методична рада;

§ циклові методичні об'єднання вчителів-предметників;

§ методичне об'єднання вихователів;

§ творчі групи:

§ рада гімназії;

§ учнівський парламент.

Гімназія нових технологій навчання працює за інформаційно-технологічним профілем.

В цьому навчальному році ДПА в 9-х класах, згідно наказу МОН України, були відмінені.

Головна увага педагогічного колективу була зосереджена на створенні умов для здійснення диференціації навчання, розвитку розумових здібностей учнів, їх творчого мислення, потреб і навиків самоосвіти і самовдосконалення.

Високому рівню знань, зацікавленості до навчання учнів сприяла цілеспрямована робота в даному напрямі вчителів гімназії:

§ робота з обдарованими і здібними учнями;

§ залучення школярів до участі в конкурсах різних напрямів і рівнів;

§ проведення предметних тижнів, інтелектуальних ігор;

§ робота предметних гуртків;

§ участь школярів у предметних олімпіадах.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів 11-х класів (2020-2021 навчальний рік)

Кількість учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Поч.рівень
к-сть % к-сть % к-сть % к-сть %
Українська мова
Річне оцінювання 26 15 62 % 11 38% - - - -
ДПА 25 10 40% 10 40% 5 20% - -
Математика
Річне оцінювання 26 15 52% 14 48% - - - -
ДПА 24 12 50% 6 25% 6 25% - -
Історія України
Річне оцінювання 29 20 71% 8 25% 1 4% - -
ДПА 13 11 85% 2 15% - - - -

Результати державної підсумкової атестації в 11-му класі за 2020-2021 навчальний рік порівняно з річним оцінюванням такі:

§ з української мови: підтвердили рівень навчальних досягнень 81% учнів, 5% учнів – підвищили;

§ з математики: 67% учнів підтвердили рівень навчальних досягнень, 10% - підвищили;

§ з історії України: 100% учнів підтвердили рівень навчальних досягнень.

Розбіжності показників навчальних досягнень учнів 11 класу за підсумками державної підсумкової атестації та річного оцінювання відбулися переважно в межах рівнів.

Головна увага педагогічного колективу була зосереджена на створенні умов для здійснення диференціації навчання, розвитку розумових здібностей учнів, їх творчого мислення, потреб і навиків самоосвіти і самовдосконалення.

Високому рівню знань, зацікавленості до навчання учнів сприяла цілеспрямована робота в даному напрямі вчителів гімназії:

§ робота з обдарованими і здібними учнями,

§ залучення школярів до участі в конкурсах різних напрямів і рівнів,

§ проведення предметних тижнів, інтелектуальних ігор,

§ робота предметних гуртків,

§ участь школярів у предметних олімпіадах.

За підсумками навчального року учні гімназії показали високий та достатній рівень досягнень. З 266 учнів 5-11 класів високий рівень показали 97 учнів (36%), достатній – 127 учнів (48%), середній рівень – 42 учні (16 %).

8 випускників 11-х класів завершили навчальний рік на відмінно та стали медалістами (7 – золотих, 1 - срібна). Гімназія вкотре за результатами ЗНО займає перше місце в м. Кропивницькому за результатами ЗНО.

Результати вступу випускників гімназії до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (у 2021 році всі учні вступили до ВНЗ) свідчать про високий рівень знань, умінь і навичок, здобутих за роки навчання у гімназії.

Вчителі протягом року брали участь у науково-методичних конференціях, семінарах-практикумах та конкурсах різних рівнів, тренінгах, вебінарах, зокрема на платформі «На урок» - «Створення онлайнового середовища під час карантинних заходів», «Інтерактивна взаємодія-онлайн між учасниками освітнього процесу», «Хаос в освіті: теорія і практика», «Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів», «Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи», «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину», семінар КОІППО ім. Василя Сухомлинського «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя»

Гімназія як соціально-педагогічна система складається з багатьох підсистем, та центральну з них становить учнівський колектив, на який працюють адміністрація, педагоги, батьки. Так, в освітній процес міцно увійшла теорія, згідно з якою учень самостійно, під керівництвом викладача, займається конструюванням знань. Навчання шляхом діяльності в багато разів продуктивніше, ніж шляхом «слухання», тому вся система роботи вчителів спрямована на організацію творчої діяльності кожної особистості.

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи гімназії.

Однією з форм підвищення кваліфікації вчителя є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. При цьому обов’язковим є ознайомлення педагогів із можливостями, які надають підвищення кваліфікації. У 2020–2021 навчальному році проходили курсову перепідготовку у форматі навчання за програмами 4 педагогічних працівники в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Зеленська І.О., вчитель математики, Буров О.М., вчитель фізики, Баланенко В.В., вихователь, Гаркавець Л.В., керівник гуртка, вчитель «Мистецтва». Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який містить вимоги щодо опрацювання завдань у між атестаційний період. Кожен вчитель бере участь у дистанційних курсах та тренінгах.

Вчителі всіх ЦМО протягом року брали участь у науково-методичних конференціях, міських семінарах, засіданнях творчих груп, семінарах-практикумах та конкурсах різних рівнів, тренінгах, вебінарах.

Заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи, вчитель фізики Буров О.М.:

§ Семінар-практикум для вчителів «Організація дистанційного навчання за допомогою сервісу Google Classroom», Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В.О. Сухомлинського (жовтень 2021 р.);

§ Дистанційний курс «Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти», Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В.О. Сухомлинського (січень 2021 р.).

Заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи Ліфер О.А.:

§ Курси підвищення кваліфікації заступників директорів «Розвиток професійних компетентностей заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти» (листопад 2020 р.);

§ Курс «Захист прав людей з інвалідністю», платформа Prometheus (липень 2020 р.).

Вихователь, вчитель хімії Баланенко В.В.:

§ Семінар-практикум (творча група) вчителів хімії «ІКТ-супровід підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання», Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського (вересень 2020 р.);

§ Курс «Захист прав людей з інвалідністю», платформа Prometheus (липень 2020 р.);

§ Курс «STEM-школа», Інститут модернізації змісту освіти (березень 2021).

Вчитель математики Зеленська І.О.:

§ Курси підвищення кваліфікації при «Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради» «Використання додатків Google на уроках математики як ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів».

Вчитель математики Соломка В.М.:

§ Брала участь в семінарі - практикумі для вчителів математики на тему: «Методичні особливості роботи вчителя математики зі здібними та обдарованими дітьми»;

§ Курс «Захист прав людей з інвалідністю», платформа Prometheus (липень 2020 р.);

Вихователь, вчитель біології Карпуніна Р.І.:

§ Підготувала лекцію семінару «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з біології», який проводився на базі комунального закладу «Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Вчитель української мови та літератури Висоцька В.М.:

§ Пройшла курс «Осмислені й переосмислені», наданий ДП «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал та Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus».

Вчитель англійської мови Зіноватна-Краснова Я.І.:

§ Взяла участь у онлайн-конференції “The National Geographic Learning and Linguistic Online Conference. Presenters: Hugh Dellar and Alex Warren” (01.04.2020);

§ Взяла участь у кембриджських вебінарах: “Preparing for Life after School with B2 First and C1 Advanced” (17.02.2020), “Remote Learning – Fostering and Mastering the New Skill” (03.04.2020);

§ Пройшла навчання за програмою тренінгу для педагогічних працівників закладів освіти (7 год.) та опрацювала тему “Створення онлайнових та інтерактивних вправ” (03.02.2020-12.02.2020);

§ Пройшла навчання за програмою семінару-практикуму для педагогічних працівників закладів освіти (дистанційна форма навчання) обсягом 15 годин на тему: “Освітній сторітеллінг: навчання, яке захоплює” (16.03.2020 – 01.04.2020);

§ Взяла участь у вебінарі на тему: “Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину” (02.04.2020);

§ Взяла участь у вебінарi: “Teaching Kids Online with Google” (30.03.2020);

§ Взяла участь у вебінарі: “Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу” (06.04.2020);

§ Взяла участь у оксфордському вебінарі “Engaging and Fun Ideas for Reading Tasks and Activities” (22.04.2020);

§ Пройшла кембриджський онлайн-курс професійного розвитку “Apps for Teasching and Learning Self-Study” (26.04.2020);

§ Закінчила курс (30 год) “Захист прав людей з інвалідністю” (06.07.2020);

§ Завершила онлайн-курс (30 год.) “Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами” (05.07.2020).

Вчитель англійської мови Косенко Н.І.;

§ Пройшла онлайн курс «Як намалювати розповідь, або основи відеоскрайбінгу». Дистанційна академія TEACHHUB;

§ Пройшла онлайн курс «Міжнародний досвід оцінювання говоріння англійською» ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»;

§ Пройшла онлайн курс «Розвиток професійної компетентності вчителя іноземної мови». Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського.

Вихователь, вчитель зарубіжної літератури Туз Т.А.:

§ Брала участь у вебінарах: «Всевсітня література», «Всесвітка» запрошує на онлайн-зустріч: науково-методичний практикум» (13.02.2020); «Зарубіжна література в школах України», «Як допомогти підліткам подолати страхи й комплекси: рецепти від сучасних письменників» (20.02.2020); «Зарубіжна література в школах України», «Сучасна книготерапія для дітей, підлітків і родини» (29.05.2020);

§ Брала участь у вебінарах на платформі PROMETHEUS: «Захист прав людей з інвалідністю» (14.07.2020); «Зарубіжна література в школах України» (30.10.2020); «Особливості практичного формування математичної компетентності на уроках літератури» (з досвіду роботи О.Гузь для вчителів зарубіжної літератури та української літератури).

Вихователь, вчитель громадянської освіти Шльонська Т.А.:

§ Брала участь у вебінарах на сайті («На урок»): «Сучасне патріотичне виховання»; «Інтернет – ресурси в навчальному процесі»; «Створення онлайнового середовища під час карантинних заходів»; «Онлайн-тести для дистанційної роботи»;

§ Пройшла онлайн курси «Розвиток цифрового інтелекту»;

§ Взяла участь у вебінарі на сайті «Всеосвіта» «Скрайбінг на уроках гуманітарного циклу в середній і старшій школі».

Під керівництвом Єрмакова Д.О. команда з робототехніки «РОБОЛЕГІОН» отримала путівку на фінальну частину Турніру з робототехніки.

Плідно працювала творча групавчителівзарубіжної літератури з проблеми «Шляхи, методи, прийоми аналізу художнього твору» (керівник Туз Т.А., вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, ГНТН), метою якої стала розробка рекомендацій та навчально-методичних матеріалів щодо вдосконалення методики аналізу тексту і впровадження їх у практику, пошук ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень, створення передового досвіду, а також визначені завдання, зорієнтовані на розвиток, удосконалення та підвищення фахового рівня кожного педагога – члена творчої групи. На засіданнях розглядалися теоретичні та практичні питання вивчення художніх творів за новою програмою світової літератури: «Вдосконалення методики аналізу художнього твору на уроках літератури» (Моделювання уроку за віршем Д.Родарі «Листівки з видами міст»; Моделювання уроку за повістю В.Короленка «Сліпий музикант»; оповідання Р.Шеклі «Запах думки»). До кожного засідання творчої групи її членами були розроблені герменевтичні питання до творів, методичні рекомендації до проведення уроків, створені мультимедійні презентації та зібрані різні версії екранізацій літературних творів, що вивчаються за новою програмою. Також були розроблені різнорівневі тести для перевірки рівня навченості учнів та варіанти домашніх завдань.

Творча студія вихователів працювала над проблемою «Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій в учнівському середовищі». На ньому Шльонська Т.А. виступила з доповіддю «Методи і форми педагогічної діагностики та прогнозування виховного процесу, рівня вихованості учнів, учнівського колективу». На засіданні методичного об’єднання були висвітлені такі інноваційні методики, як: Проектна діяльність (Миценко М.Є.), Колективні творчі справи (Боса О.В.), Інтерактивні технології (Карпуніна Р.І.), Технологія створення ситуації успіху (Туз Т.А.), Тренінгові технології (Баланенко В.В.). Також вихователі взяли участь у педагогічному діалозі «Стимулювання учнів до колективної діяльності». Ця проблема є нагальною, адже залучати учнів до творчої колективної діяльності стає все важче. У період між засіданнями попередньо було проведено анкетування вихователів по темі «Інноваційні технології».

Використання ІКТ вносить істотні зміни в діяльність педагога, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, саме тому педагогічні працівники беруть участь у різноманітних обласних та міських заходах.

У 2020-2021 н.р. було проведено 357методичних та навчально-виховних заходи. З них:

§ засідань методичних об'єднань – 16;

§ засідань семінарів-практикумів – 4;

§ занять Школи молодого вчителя – 2;

§ засідань творчих груп – 12 (разом з роботою між засіданнями);

§ індивідуальних та групових консультацій – 152;

§ нарад при заступнику директора гімназії – 14;

§ засідань методичних об'єднань з вчителями-методистами – 4;

§ засідань семінарів-практикумів для керівників шкільних ЦМО – 2;

§ нарад при директорові – 16;

§ взяли участь у виїзних семінарах – 5;

§ проведено виховних заходів (бесід, круглих столів, інтелектуальних ігор «Правове казино», «Ключі від форту «Безпека», «МатШоу», «Що? Де? Коли?», КВК, брейн-рингів, диспутів, дискусій) – 49;

§ відкритих уроків – 29;

§ батьківських зборів – 16.

Дитяча редакція шкільної телекомпанії «ОКО» підготувала до ефіру 20 відеофільмів та мультфільмів:

§ «Екологічний проект учнів 10 класу до Місячника екологічного виховання - 2021 у ГНТН»;

§ «Челендж «Квітка відродження до 35-х роковин аварії на ЧАЕС»;

§ «День без гаджетів у ХХІ столітті. Звідки брати інформацію?»;

§ «День самоврядування у Кіровоградській гімназії нових технологій навчання»;

§ «20 кращих пісень та відеокліпів, які виконували учасники освітнього процесу Кіровоградської гімназії нових технологій навчання у 2012- 2020 рр.»;

§ «Кліп про участь команди з робототехніки Кіровоградської гімназії нових технологій навчання у відбірковому турнірі Всеукраїнського фестивалю FIRST Lego League»;

§ «ZOOM- конференція "Круглий стіл «Вплив «шкідливої» їжі на організм людини»;

§ «Калейдоскоп культур». Відео про парад делегацій на Міжнародному фестивалі творчості молоді "Folkowe Inspiracje", 2014-2019 рр.;

§ «Фрагмент вистави «100 тисяч» у виконанні учнів 10 класу ГНТН»;

§ «Гумористичний погляд на шкільне життя з боку працівників гімназії нових технологій навчання»;

§ Мультфільм «День без гаджетів»;

§ Мультфільм «Світ безпритульних тварин»;

§ Мультфільм «Доросле маленьке життя»;

§ «Бісероплетіння Творчі роботи учнів 9 класу ГНТН, створені на уроках праці»;

§ «Останній дзвоник 2021 р.»;

§ «Шкільне життя учнів 5 класу ГНТН (2020- 2021 н.р.)»;

§ «Привітання для випускників 2021 року від учнів Кіровоградської гімназії нових технологій навчання»;

§ «Побажання для випускників 2021 року КГНТН»;

§ «Моменти з життя випускників 2021 року КГНТН»;

§ «Творчий звіт учнів 9 класу ГНТН 2021 р.».

Ютуб-кнал закладу поповнився 55 відеозаписоми і зараз має у доступі близько 400 відеосюжетів про шкільне життя учнів гімназії.

Переведено з аналогового у цифровий формат та розміщено у Ютубі 38 відеокліпів про шкільне життя учнів, які навчалися у нашому закладі з 1992 по 2000 роки.

Медіатека гімназії поповнилася 15 навчальними відеофільмами, 30 записами навчально-виховних заходів, що проводилися в гімназії, 190 презентаціями з шкільних предметів, 13 мультимедійними проєктами.

Восьмий рік педагоги закладу видають друком альманах «Знання – це сила!». У 2020-2021 н.р. вийшло – 9 номерів.

§ №1 (128). Тема «Життя та навчання за кордоном. Чеська Республіка». Вчитель географії Козка В.В., учениця 11 класу Дем’яненко Єлизавета.

§ №2 (129). Тема «Місто Харків». Вчитель географії Козка В.В., учениця 11 класу Мала Олена.

§ №3 (130). Тема «Туберкульоз». Вчитель основ здоров’я Ліфер О.А., учениця 9 класу Соколова Єлизавета.

§ №4 (131). Тема «Джозеф Редьярд Кіплінг». Бібліотекар Петрова Л.О.

§ №5 (132). Тема «Коронавірусна хвороба». Вчитель основ здоров’я Ліфер О.А., учениця 9 класу Бойченко Марія.

§ №6 (133). Тема «Леся Українка». Вчитель української мови та літератури Кожухар І.А., учениця 10 класу Баланенко Анастасія.

§ №7 (134). Тема «Надзвичайні види спорту». Вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.

§ №8 (135). Тема «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього». Вихователь Туз Т.А., учні 10 класу.

§ №9 (136). Тема «Михайло Старицький». Бібліотекар Петрова Л.О.

Рівень навчальних досягнень учнів по класах у 2020-2021 н.р.:

* % якості знань включає в себе бали високого та достатнього рівнів знань

Відповідно до діаграми, найкращий середній результат мають учні 5 класу (вихователь Боса О.В.). Слідом за ним йдуть результати учнів 11, 10 та 9 класів (вихователі Карпуніна Р.І., Туз Т.А. та Миценко М.Є.). Найнижчий рівень навчальних досягнень мають учні 8 та 7-го класів (вихователі Козка В.В. та Баланенко В.В.). Учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень, – немає.

Наша гімназія — це навчальний заклад, що виконує замовлення суспільства щодо виховання конкуренто-спроможної особистості в умовах ринкової економіки. Ця людина має вміти орієнтуватися в системі найрізноманіт-ніших суперечностей і має бути здатною планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей.

Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань, що врешті допоможе випускникам стати успішними в житті, здатними до інтеграції в європейське співтовариство.

У Міжнародний день захисту дітей у Кропивницькому було відзначено переможців конкурсу «Дитина року».

Серед десятка переможців є й Костянтин Задорожний, учень 11 класу, який отримав цю нагороду в номінації «За науково-технічні досягнення».

Костянтин посів перше місце під час захисту свого проєкту у Кіровоградському відділенні Малої академії наук України та виборов третє місце на фінальному етапі у столиці України.

Костянтин Задорожний та Данило Настенко (учень 9 класу), отримали від меценатів відзнаки «Найкращий учень», до яких додаються премії.

У 2020-2021 навчальному році ДПА в 9-х класах згідно з наказом МОН України були відмінені. Серед 32 учнів дев’ятого класу 8 отримали свідоцтво про здобуття базової освіти з відзнакою.

Результати вступу випускників гімназії до ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації:

У 2021 році 15 учнів гімназії були звільнені від проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Всі інші пройшли ДПА і показали такі результати:

Українська мова Математика Історія України Англійська мова Біологія Фізика Хімія
9,6 9,0 11.8 11,8 10,5 10,0 11,0

З випускників цього навчального року 8 учнів підтвердили свої високі здобутки у вивченні навчальних предметів і отримали медалі: 7 золотих і 1 срібну.

У 2020 – 2021 н.р. року відбулись позакласні заходи з предметів:

Вчитель української мови та літератури Висоцька В.М.:

§ брала участь у організації Місячника української писемності та мови;

§ організувала виставку робіт учнів «Я буду вічно жити!» до ювілею Лесі Українки;

§ брала участь в організації заходів Шевченківських днів (виставка дитячої творчості, конкурс на кращого читця поезії Т. Шевченка, 6-1 клас).

Вчитель української мови та літератури Кожухар І.А.

§ взяла участь у Декаді української писемності та мови, листопад 2020 р.;

 • організувала Єдиний день грамотності (написання диктанту українською мовою);
 • провела урок-гру «Подорож до країни Лексикології», 5 клас;
 • уклала збірку казок «Казки нашого класу», 5 клас;
 • провела лінгвістичну вікторину «Подорож до країни Фразеології», 6-2 клас;
 • брала участь у підготовці інсценування уривка з комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», 10 клас;

§ провела відеовікторину «Чи знаємо ми творчість Лесі Українки?» для учнів 5 класу;

§ організувала і провела віртуальний конкурс читців поезій Лесі Українки для учнів 6-ІІ класу;

§ провела конкурс лепбуків «Лесина творчість» для учнів 6-ІІ класу;

 • організувала випуск альманаху «Знання – це сила!» №6 (133). Тема: «Леся Українка».

Вчитель російської мови та зарубіжної літератури Туз Т.А:

§ провела гру «Що? Де? Коли?» на тему: «Мовна мозаїка» для 6-2 та 7 класів, грудень 2020 р., дистанційно;

§ брала участь у підготовці та проведенні Дня української писемності та Дня української хустки;

§ організувала підготовку учнів 10 класу до участі у VІ Міжнародному фестивалі мистецтв «BYFEST» та ІІ Міжнародному фестивалі мистецтв «OpenMolo Fantasy», листопад 2020 р.;

§ проводила зустрічі у літературному кінозалі (перегляд та обговорення мультфільмів, художніх фільмів, створених за мотивами творів ювілярів 2020 та 2021 року (протягом навчального року).

§ організувала участь учнів у V Міжнародній грі «Sunflower».

Вчитель російської мови та зарубіжної літератури Томак І.І:

§ організувала участь учнів у V Міжнародній грі «Sunflower».

Вчитель англійської мови Косенко Н.І.:

§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Greenwich»;

 • провела КВК на тему «Англомовні країни» (English speaking countries) для учнів 9 класу, лютий 2021р.;
 • провела КВК на тему «Харчування» (Food is Good) для учнів 5 класу, лютий 2021р.;

§ взяла участь у проведенні Тижня англійської мови, лютий 2021 р..

Вчитель англійської мови Зіноватна-Краснова Я.І.:

§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Greenwich»;

§ провела позакласний захід на тему “Cinema Quiz” для 10 класу, лютий 2021 р.);

§ провела позакласний захід на тему “Food Game” для 11 класу (лютий 2021 р.);

§ взяла участь у проведенні Тижня англійської мови, лютий 2021 р..

Вчитель математики Зеленська І.О.:

§ провела захід «Відсотки в моєму житті», 6 клас, вересень 2020 р.;

§ організувала та провела конкурсну програму «Містер і Місіс Математика», 8 клас, листопад 2020 р.;

§ провела позакласний захід «Математичні перегони» для учнів 8 класу, березень 2021 р.;

§ провела математичний «Брейн-ринг» для учнів 9 класу, травень 2021 р.

Вчитель математики Соломка В.М.:

§ організувала та провела інтелектуальну гру «Найрозумніший» для учнів 10 класу, листопад 2020 р.;

§ провела математичну гру «Розумник і розумниця» для учнів 5 класу, лютий 2021 р.

Вчитель фізики Буров О.М:

§ провів інтелектуальну гру – «Юні Архімеди» для учнів 7-8-х класів, грудень 2020 р.;

§ організував та провів конкурсну програму «Космічний зорепад» для учнів 8-9 класів.

Вчитель правознавства Ліфер О.А.:

§ організував та провів заходи у листопаді-грудні 2020 року до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», під час якого у мережі Facebook була створена група «Ми проти насильства».

У рамках акції були проведені заходи:

– «Насильство: види та форми прояву»;

– «Кібербулінг: розпізнати та зупинити!»;

– галереї дитячих малюнків «Світ очима дітей»;

– інфографіки «Молодь проти насильства!»;

– соціальної реклами «(НЕ)Безпека поруч»;

– мотиваторів «Світ без насильства».

§ на інформаційних панелях під час перерв демонструвались відеоматеріали (мультфільми та соціальні відеоролики) про права дитини та людини;

§ провів інтелектуальні ігри «Правове казино»: «Конституція – основний закон України», 9 клас, грудень; «Захист прав споживачів», 9 клас, січень;

§ організував та проводив онлайн-заняття з правознавства для учнів 9 класу, дистанційно, серпень 2020 р.

Вчитель біології Карпуніна Р.І.:

§ провела позакласний захід: «Подорож в країну Вітамінію», грудень, 10 клас, дистанційно;

§ впроваджує заходи проекту «Біоетика» Всеукраїнського благодійного фонду «Щаслива лапа»;

§ організувала участь учнів у V Всеукраїнській благодійній акції «Happy Гав для Сірка» зі збору корму для безпритульних котів і собак;

§ провела позакласні заходи: «Щасливий випадок» - біологічна гра для учнів 7-11 класів, квітень, дистанційно;

§ взяла участь у проведенні Місячника екологічного виховання, квітень.

Вчитель хімії Баланенко В.В.:

§ провела вікторину «Наука хімія в нашому житті», 7 клас, жовтень;

§ організувала участь учнів у квест-грі: «Цікава хімія», 8 клас, грудень;

§ провела Брейн-ринг «Подорож таблицею елементів», 8 клас, лютий;

§ організувала та провела інтегрований захід у форматі квесту «За чашкою чаю» (дистанційно), 10 клас, квітень;

§ започаткувала участь закладу у Всеукраїнському «Інженерному тижні», лютий.

Вчитель географії Козка В.В.:

§ організувала участь учнів у Всеукраїнській благодійній акції «Happy Гав для Сірка» зі збору корму для безпритульних котів і собак;

§ провела КВК на тему «Літосфера», 6-і класи;

§ взяла участь у проведенні Місячника екологічного виховання, квітень;

§ провела вікторину «Чи знаєш ти Євразію?» для учнів 7 класу, квітень;

§ провела вікторину «Природа України», для учнів 8 класу, квітень;

§ провела вікторину «Світ тварин і рослин», для учнів 8 класу, квітень;

§ підготувала 2 випуски шкільного альманаху «Знання – це сила!»:

- №1 (128). Тема: «Життя та навчання за кордоном. Чеська Республіка»;

- №2 (129). Тема: «Місто Харків».

Вчитель інформатики Фролова Н.М.:

§ провела цикл виховних заходів «Інтернет – небезпеки» для учнів 5, 7, 8, 10 та 11 класів, грудень 2020 р., січень 2021 р.

Вчитель інформатики Єрмаков Д.О.:

§ організував участь учнів гімназії у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»;

§ організував участь учнів гімназії у конкурсі з ІТ проектів та кіберспорту серед молоді віком до 19 років Italent;

§ проводив заняття гуртка «Робототехніка»;

§ взяв участь у створенні двох відеофільмів про роботу команди з робототехніки «RoboLegion»;

§ підготував команду до Міжнародного конкурсу First Lego League, розробив додаток Divertidas App - для веселого заняття спортом;

§ очолив команду з робототехніки ГНТН на відбірковому турнірі Всеукраїнського фестивалю "ROBOfirst", м.Кропивницький, січень;

§ організував участь команди з робототехніки у фіналі Всеукраїнського фестивалю «ROBOTICA+ ROBOfirst», м. Київ, травень.

Вчитель інформатики Туз П.С.:

§ провів позакласні заняття з комп’ютерної інженерії «Комп’ютерна анатомія», грудень 2020 – січень 2021;

§ організував та провів конкурс ессеїв серед учнів 9-11 класів «Дружба та самотність в соціальних мережах»;

§ брав участь у заняттях з підготовки команди ГНТН з робототехніки до відбірового турніру Міжнародного конкурсу First Lego League.

Вчитель основ здоров’я Ліфер О.А.:

§ провів інтелектуальні ігри «Ключі від форту «Безпека»:

- «Правила дорожнього руху» для 5 класу, вересень 2020 р.;

- «Складові особистої гігієни» для 6-1, 6-2 класів, листопад 2020 р.;

- «Догляд за шкірою і волоссям» для 7 класу, грудень 2020 р.;

- «Шкідливі звички та здоров’я» для 8 класу, грудень 2020 р.;

- «Правила дорожнього руху» для 5 класу, травень 2021 р.;

- «Здоровий спосіб життя» для 5 класу, травень 2021 р.;

- «Надзвичайні ситуації» для 6-1 та 6-2 класів, травень 2021 р.;

- «Новомодні дієти» для 7 класу, травень 2021 р.;

- «Інфекційні хвороби» для 8 класу, травень 2021 р.;

§ організував проведення 5 Тижнів безпеки життєдіяльності та Дня цивільного захисту:

- «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!»;

- «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі!»;

- «Здоров’я - дорожче за золото»;

- «Безпека людини в небезпечних ситуаціях» (дистанційно);

- «Дорога не для забав!».

§ підготував 2 випуски шкільного альманаху «Знання – це сила!»:

- №3 (130). Тема: «Туберкульоз»;

- №5 (132). Тема «Коронавірусна хвороба».

§ провів 6 відеоконкурсів для учнів 5-9 класів на здоров’язбережувальну тематику.

Вчитель образотворчого мистецтва та музичного виховання Гаркавець Л.В:

§ організувала виставки малюнків: «Барви осені», «Зимова казка», «Весняна капель», «Світ майбутнього»;

§ провела конкурсні програми у 5-7 класах «Зірковий зорепад», листопад, «Віночок українських пісень», грудень;

§ організувала та провела позакласний захід «У країні Семіноток», січень;

§ розважальну програму «Шкільна пора» для учнів 6-1 та 6-2 класів, лютий;

§ розважальну програму «Весняний вирій», березень;

§ бесіду «Збережемо нашу землю блакитною та зеленою» для 5 класу, квітень.

Вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.:

§ провела бесіди з учнями на тему: «Безпечна поведінка на воді», «Вправи зі скакалкою та їх позитивний вплив на організм людини», «Фізичні вправи зі скакалкою і їх позитивний вплив на організм людини»;

§ організувала проведення Дня фізичної культури та спорту у ГНТН;

§ підготувала до друку випуск шкільного альманаху «Знання – це сила!» №7 (134). Тема «Надзвичайні види спорту»;

§ провела урок-вікторину «Модуль «Легка атлетика» для учнів 6-І класу, квітень.

Вчитель трудового навчання Миценко М.Є.:

§ організувала та провела виставку «Новорічний топіарій», 8 клас;

§ оформила виставку «Вироби в етностилі для власних потреб», 9 клас;

§ оформила фотозони для Тижня англійської мови, Дня вишиванки.

Керівник вокального гуртка Гаркавець Л.В. працювала над проблемою: «Зв’язок гармонії звуків і фарб у музичному та образотворчому мистецтві».

У навчальному році було вивчено 29 пісень:

«Вона моя вчителька» «Друзі», «Потанцюй», «Крила», «Школа», «Лови момент», «Ти живи і радій!», «Дід Мороз», «Новорічний настрій», «Вчитель», «Школа», «Мрії», «Там, де ти є», «Батьківщина», «Вчителі – наші другі батьки», «Мама», «Веселкова», «Школа, мы будем скучать», «Вальс», «Журавлі».

Керівник гуртка провела:

§ Розвагу «На різдвяні свята».

§ Конкурси: « Новий рік на поріг», «Святий Миколай», «Цей Новий рік», «Нова радість стала», «Кришталеві сніжинки», «Весняна капель», «Здрастуй, Літо!».

Виховна робота

Виховна робота гімназії НТН відповідала нормативно-правовій базі, яка включає в себе:

§ Закон України «Про освіту»;

§ Закон України «Про загальну середню освіту»;

§ Національну доктрину розвитку освіти України в XXI столітті;

§ Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

§ Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

§ Постанову Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

§ Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»;

§ Постанову Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»;

§ Національну програму патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

§ Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»).

Основними напрямами виховної роботи в гімназії є:

§ патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;

§ правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. З розповсюдженням таких злочинів проти особи, як торгівля дітьми, жінками, втягнення їх до сексбізнесу, набуті навички захисту власних прав можуть стати дієвим знаряддям у попередженні протиправних дій. Разом з тим правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;

§ трудове виховання, яке має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок, усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії;

§ моральне виховання, мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;

§ художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів гімназії з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. Велике значення в художньо-естетичному вихованні має збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;

§ екологічне виховання, завданням якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств. В умовах урбанізації екологічний стан в Україні потребує уваги не тільки з боку державної влади, але й кожного громадянина, в тому числі й учнів;

§ фізичне виховання та збереження життя й здоров’я учнів мають на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток дітей, учнівської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави. У зв'язку із складною демографічною динамікою в Україні важливого значення набувають дії держави, спрямовані на збереження репродуктивного і фізичного здоров'я громадян України. Діяльність у цьому напрямі спрямована на виконання відповідних актів уряду, органів влади на місцях.

Шляхи реалізації поставлених перед гімназією завдань такі:

§ участь у конкурсах, вікторинах, акціях, змаганнях, рейдах, конкурсах-оглядах тощо;

§ участь у колективно-творчих справах;

§ співпраця з учнівським парламентом (участь у виборах активу учнівського самоврядування);

§ участь у засіданнях сесій Міського парламенту дітей;

§ розподіл ролей лідера, керівника, організатора, помічника тощо;

§ безпосередня участь у діяльності учнівського самоврядування;

§ організація конкурсів, змагань, вікторин, робота над проведенням засідань, рейдів, конференцій;

§ тісна співпраця з педагогічним колективом;

§ співпраця з благодійними організаціями, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами міста, волонтерська діяльність тощо;

§ самостійне проведення конкурсів, вікторин, рейдів тощо.

Структура виховної роботи

На основі Концепції розвитку, перспективного плану та річного плану роботи гімназії на 2020-2021 навчальний рік був розроблений план виховних заходів з учнями 5-11 класів. У виховній системі гімназії простежується наступність у вихованні. Враховуючи вікові особливості учнів, їх соціальний досвід та життєві компетенції, на різних рівнях ставляться різні завдання та використовуються різні шляхи реалізації даних задач.

Враховуючи педагогічну проблему гімназії «Розвиток відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього», діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України.

Методичне об’єднання вихователів протягом навчального року впроваджувало систему виховної роботи «Сім скрижалей», яка складається з таких напрямків:

§ «Я - громадянин», координатор - вихователь Томак І.І.;

§ «Поважаю чуже Я, як своє», координатор - вихователь Миценко М.Є.;

§ «Я – творча особистість», координатор - вихователь Туз Т.А.;

§ «Я – частка природи», координатор - вихователь Карпуніна Р.І.;

§ «Я + родинне МИ», координатор - вихователь Шльонська Т.А.;

§ «Я хочу, можу та буду!», координатор - вихователь Козка В.В.;

§ «Я через моє Я», координатор - вихователь Боса О.В.

Зокрема розширилася тематика виховних заходів, урізноманітнено форми, збільшено кількість сценаріїв та методичних порад щодо їх проведення. Протягом навчального року банк розробок позакласних заходів збільшився на 37 сценаріїв.

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

Особистість формується у процесі соціалізації, тобто в результаті засвоєння суспільного досвіду, що передбачає організацію цілеспрямованої й організованої взаємодії в системах «дорослі – діти» і «діти – діти», яка реалізується в межах гімназії.

Робота із соціальної адаптації учнів ведеться планово й має свої закономірності. Навчальний рік починається з вивчення учнями на класних годинах Статуту гімназії й правил внутрішнього розпорядку, їх основних вимог. Питання виконання учнями правил знаходиться на постійному контролі в класних колективах, на рівні шкільного учнівського самоврядування й адміністрації гімназії.

Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-орієнтованого підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей дитини.

Основним у виховній роботі є прагнення керувати не особистістю, а процесом її розвитку. Розвиток особистості відбувається насамперед у навчально-виховній діяльності (урочний та позаурочний), в різноманітному і цікавому житті гімназії, в роботі об’єднань за інтересами, у вільному спілкуванні.

Виховна робота в закладі досягла того рівня, коли на всіх щаблях (середньому, старшому) звертається увага на формування в учнів глибоких і міцних систематичних знань, максимально стимулюється самостійна діяльність, розвиваються творчі інтереси, цілеспрямовані, творчі пошуки, високі морально-етичні якості.

В гімназії працює соціально-психологічна служба у складі практичного психолога та соціального педагога. Вони беруть безпосередню участь в організації освітнього процесу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку учнів, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров’я. Проводиться психолого-педагогічна діагностика дітей, колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку для визначення причин, що ускладнюють виховання та навчання дитини.

Серед напрямків роботи практичного психолога є такі:

§ визначення психологічної готовності дітей до навчання;

§ виявлення дітей, які потребують корекційно-відновлювальної або розвивальної роботи;

§ визначення рівня індивідуальних вимог, доцільних на початку навчання; психологічний супровід процесу пристосування п’ятикласників до шкільного життя (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період);

§ індивідуальна психодіагностика для визначення причин труднощів адаптації;

§ консультування вчителів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з такою категорією дітей);

§ робота з профілактики дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої ланки, від середньої до старшої (виявлення можливої «групи ризику» дезадаптації учнів, які стикаються з труднощами у навчанні, поведінці, які займають у класі позицію «відторгнутих»;

§ визначення причин труднощів та розробка шляхів їх подолання).

Робота з обдарованими дітьми є невід’ємною частиною завдань соціально-психологічної служби: психодіагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом, виявлення талановитих і обдарованих дітей, індивідуальні психологічні консультації для таких дітей і їхніх батьків.

Практичний психолог здійснює супровід розвитку підлітків: стимулює до саморозвитку та самовиховання, консультує з особистісних проблем, допомагає в кризових ситуаціях.

Служба співпрацює з Міським центром зайнятості з метою допомоги старшокласникам у професійному самовизначенні. Спільно з ним проводяться діагностика професійних нахилів, інтересів, здібностей, профорієн-таційні бесіди та ігри, індивідуальні професійні консультації.

Практичний психолог займається вивченням дітей, які потребують спеціального корекційного навчання, він здійснює супровід учнів "групи ризику", дітей соціально-незахищених категорій, проводить з ними психологічну діагностику важковиховуваності, розробляє програми педагогічної і психологічної корекції девіантної поведінки підлітків, індивідуальної психокорекції емоційно-вольової сфери.

З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх соціально-психологічна служба з’ясовує мотиви девіантної поведінки, проводить індивідуальні бесіди, обговорення ситуацій у групі чи класному колективі, здійснює психокорекцію, проводить консультації з педагогами і батьками щодо вибору відповідних виховних заходів.

Важливим напрямком у роботі соціально-психологічної служби є орієнтація учнів на здоровий спосіб життя: робота з профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, СНІДу (проведення тренінгів з розвитку навичок прийняття рішення щодо захисту від тиску з боку одно­літків, рейдів "Ні – палінню!", конкурсу плакатів, соціальної реклами.

Практичний психолог проводить соціометричні дослідження в учнівських колективах, надає першу психологічну допомогу при загрозі суїциду, здійснює корекційно-відновлювальну роботу, надає допомогу вихователям з формування здорового психологічного клімату в учнівському колективі, проводить психологічне консультування педагогів, вихователів, батьків.

Психолог надає підтримку дітям трудових мігрантів, сприяє формуванню у дітей поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії.

Безпосередньо важливою є і психологічна просвіта учнів та батьків. Традиційно проводяться психолого-педагогічні семінари, батьківський всеобуч, батьківські збори, присвячені проблемам психологічного розвитку дітей та труднощам у навчанні та вихованні.

Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби освітнього закладу є ефективною за умови співпраці практичного психолога з педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах. Практичний психолог співпрацює із соціальною службою для молоді та службою в справах неповнолітніх.

Перед сучасним навчальним закладом виникає чимало проблем, але найболючіша з них – негативні прояви асоціальної поведінки учнів (грубість, недисциплінованість, тютюнопаління та ін.), що є соціальною загрозою й потребує наполегливої боротьби з ними.

Організація профілактичної роботи в гімназії проводиться системно, на достатньому рівні: функціонує рада профілактики, до складу якої входить заступник директора з навчально-виховної роботи, педагоги, вихователі, представники служби у справах неповнолітніх, яка надає соціальну допомогу вихователям у проведенні профілактичної роботи з учнями. Засідання проводяться згідно з графіком. Вихователі й адміністрація гімназії приділяють багато уваги контролю за поведінкою та станом відвідування учнями навчальних занять.

Соціальна адаптація учнів у закладі здійснюється на підставі Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів.

Діяльність педагогічного колективу гімназії щодо соціальної адаптації учнів є плановою і цілеспрямованою.

Упровадження інтерактивних технологій в практику виховної роботи дає позитивні результати.

Вихователі докладають багато зусиль, щоб виховувати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя, здатних не пливти за течією, а йти обраним шляхом.

Вихователь 5 класу Боса О.В. провела з учнями 66 тематичних виховних годин, зокрема:

§ «Ось небо блакитне і сонце в зеніті! Моя Україна – найкраща у світі!»;

§ «Я – громадянин України і пишаюсь цим»;

§ «Шануймося, бо ми того варті!»;

§ «Сторінки історії мого міста»;

§ «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей»;

§ «Герої завжди поміж нас»;

§ «Державний гімн України»;

§ «Толерантність людини – найважливіша умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, суспільстві»;

§ «Шануймо батьків»;

§ «Мистецтво – місток від матеріального до духовного»;

§ «Здоровий спосіб життя»;

§ «Цікавий світ професій»;

§ «Розмова в колі «Твоє ім’я – твій друг».

Найбільш цікавим і результативним був захід у формі «круглого стола» «Людина починається з добра».

Вихователь 6-1 класу Шльонська Т.А. провела 59 тематичних виховних годин:

§ «Молодь обирає здоров’я»;

§ «Діти за мир!»;

§ «Планета толерантності»;

§ «Коронавірус COVID-19: як поширюється, які симптоми та як вберегтися від захворювання»;

§ «Захист прав дітей у нашій державі»;

§ «Конвенція прав дитини. Знай свої права!»;

§ «Любіть Україну і пісню її солов’їну».

Учні 6-1 класу взяли участь у:

§ Флешмобі «Школа без булінгу»;

§ Грі-вікторині «Ми – пішоходи»;

§ Вікторині «Безпека руху пішоходів»;

§ Тренінгу «Викресли булінг».

Разом з вихователем підготували та взяли участь у:

§ святковому привітанні працівників гімназії «Цей світлий день належить вам по праву» до Дня працівників освіти;

§ грі-квесті «Україна незвідана: у пошуках скарбів» до Дня українського козацтва;

§ історичному екскурсі «Шлях до свободи» до Дня вигнання нацистських окупантів з території України;

§ Всеукраїнському радіодиктанті та грі-вікторині «Мова – серце народу» до Дня української писемності та мови.

Вихователь 6-2 класу Томак І.І. у навчальному році провела 53 класні години. Серед них:

§ «День Конституції України»;

§ «Подорож у країну права»;

§ Тренінг «Вчимося правильно спілкуватися»;

§ «Мобільний» етикет»;

§ Знайомство з шедевром «Найзагадковіша картина «Великого флорентійця»;

§ Екологічна казка «Знай, люби, бережи!»;

§ Екологічне свято «Збережи землю зеленою, повітря чистим, а водойми блакитними»;

§ Урок-диспут «Чи можна прожити без конфліктів»;

§ «Дерево з коріння починається, а людина – з сім’ї» ;

§ Вікторина «Вони – професіонали»;

§ «Що таке дружба?»;

§ «Складання правил товаришування»;

§ Турнір ораторів: «Чи модно бути здоровим?».

Вихователь 7 класу Баланенко В.В. і під час очного навчання, і під час адаптивного карантину активно проводила роботу з батьками класу, адже від взаємозв’язку та взаєморозуміння батьків на даний момент залежить результат навчання учнів. Були проведені батьківські збори на платформі Zoom та індивідуальні бесіди:

§ «Як працювати в умовах карантину?»;

§ «Організація робочого місця»;

§ «Короновірус, що про нього потрібно знати і як захиститися»;

§ «Рекомендації ВООЗ в умовах поширення короновірусу».

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з учнями були проведені тренінгові заняття:

§ «Щастя творити добро»;

§ «Конфлікт та шляхи його подолання»;

§ «Вчимося взаємодіяти та спілкуватися толерантно».

Вихователь 8 класу Козка В.В. провела 16 тематичних класних годин, зокрема на такі теми:

§ «Правила харчування»;

§ «Дружба»;

§ « COVID-19»;

§ «Доброта»;

§ «Порядність»;

§ «Профілактика зубних захворювань»;

§ «Для чого людям совість?»;

§ «Що означає бути лідером»;

§ «Як запобігти харчовим отруєнням та гострим кишковим інфекціям?»;

§ «Актуальність проблеми боротьби з грипом та гострими респіраторними захворюваннями»;

§ «Негативний вплив переохолодження та шкідливих звичок на імунну систему людини»;

§ «СНІД та його профілактика»;

§ «Наркотикам та тютюнопалінню- ні!»;

§ «Токсичні речовини».

Вихователь 9 класу Миценко М.Є. з учнями свого класу провела такі виховні заходи (години спілкування, тренінги, бесіди):

§ «Вічні цінності очима учнів»;

§ «Конституційні обов’язки громадян»;

§ «Допоможи невпевненому в собі»;

§ «Що є краса – поезія чи проза? Що є краса – розруха чи життя?»;

§ «По країнах та континентах»;

§ «Це цікаво: таємниці природи»;

§ «Роздільна утилізація сміття»;

§ «Любов до ближнього – джерело величі людини»;

§ «Цінності моєї родини»;

§ «Презентація професій»;

§ «Портрет мого колективу»;

§ «Шкідлива дружба» ;

§ «Здоровий спосіб життя – здорові звички».

В цілому, на думку вихователя, класний колектив сформований, міцний, з позитивним ставленням до освітнього процесу. Учні класу незалежні, доброзичливі у спілкуванні, емоційно-відкриті.

Вихователь 10 класу Туз Т.А. у 2020-2021 н.р провела 38 тематичних класних годин з метою подальшого формування згуртованості учнівського колективу, ознайомлення з правилами людських стосунків та правил поводження у природному та техногенному середовищі:

§ «Ти — учень 10-го класу основної школи. Чи знаєш ти свої права та обов'язки?»;

§ «Що означає бути вихованою людиною»;

§ «Твої обов'язки у класі»;

§ «Прості правила етикету»;

§ «Правила поведінки у громадських місцях»;

§ «Державні символи України»;

§ «Люби все живе»;

§ «Думка колективу чи думка особистості?»;

§ «Хто ти? Який ти?»;

§ «Я у колективі»;

§ «Мої проблеми сьогодні»;

§ «Чи є у мене друзі?»;

§ «Моя родина та наші звичаї»;

§ «Як організувати себе»;

§ «Як долати труднощі і випробування».

На думку вихователя - колектив дружній, учні охоче беруть участь у різноманітних конкурсах та виховних заходах.

Вихователь 11 класу Карпуніна Р.І. провела з учнями 39 тематичних класних годин, зокрема:

§ «Я пишаюся тим, що я – українець!»;

§ «Якби я став Президентом»;

§ «Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів на поведінку людини»;

§ «Що потрібно знати про тютюнопаління»;

§ «Здоровий спосіб життя»;

§ «Куріння, хвороби, рак»;

§ «Юнацька дружба і любов»;

§ «Твій вибір – життєвий успіх!»;

§ «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства»;

§ «Правила і закони в твоєму житті».;

§ «Освіта і професіонали»;

§ «Здібності людини і професії».

Учнівське самоврядування

У зв’язку із переїздом у іншу місцевість і вибуття зі списків учнів гімназії Ковальова Івана, президента Правління учнівського самоврядування, обраного у вересні 2019 року, та з урахуванням низки протиепідемічних заходів, обмежень зібрань та масових заходів, адміністрацією закладу було прийняте рішення – не проводити позачергові вибори президента Правління учнівського самоврядування, а його обов’язки покласти до вересня 2021 року на заступника президента самоврядування, ученицю 10 класу Леонову Ольгу.

У 2020-2021 н.р. працювали органи учнівського самоврядування – усі 6 міністерств.

Зокрема, робота міністерства внутрішніх справ, охорони і порядку та міністерства інформації направлялася у русло підтримання у закладі дружніх стосунків між різними групами учнів за віком та статтю, матеріальним достатком, а також зі збереження шкільного майна, чергування по гімназії.

Багато уваги міністерства приділяють питанню налагодження дисципліни учнів. Представники Міністерства інформації випускали бюлетені, випуски телевізійних новин «Гімназійний кур’єр», проводились виставки, конкурси фото- та відеоаматорів.

1 вересня відзначалися День знань та день зустрічі учнів. У закладі, після майже піврічної розлуки, представники міністерства інформації допомагали оформлювати стенд «Знову разом!». Долучилися до цього творчого процесу учні 7 та 10 класів.

14-19 вересня представники міністерства освіти допомагали у проведенні Тижня бібліотек. Активно проявили себе учні 6-1, 7 та 10 класів у створенні Еко-паркану.

19 вересня вперше у закладі відзначили День смайлу. Представники міністерства інформації та учні 10 класу оформили приміщення гімназії, створили інформаційний листок, провели цікаву телевікторину.

21 вересня учнівське самоврядування ініціювало проведення заходів Міжнародного Дня миру. Учні оформили приміщення гімназії саморобними паперовими листівками, створили інформаційний лисок, представники міністерства культури організували та провели майстер-клас з виготовлення паперових голубів, до Дня миру. Відбулась презентація-вікторина «Ми хочемо миру!», яку підготували учні 10 класу.

13 жовтня до Дня українського козацтва та Дня захисника України представники міністерства інформації допомагали у створенні фотозони «Ми – козаки!».

Наприкінці жовтня представники міністерства внутрішніх справ, охорони і правопорядку активно взяли участь у акції «16 днів проти насильства», створили сторінку соціальній мережі Фейсбук, на якій викладали своє бачення проблем насильства у родині, булінгу та цькування стосовно неповнолітніх.

На початку листопада представники міністерства освіти організували участь учнів ГНТН у Всеукраїнській благодійній акції «Happy Гав для Сірка» по збору корму для безпритульних котів і собак. Під час акції учні зібрали понад 20 кг корму, за що отримали подяку від благодійного фонду «Щаслива лапа».

До свята англомовних країн Хеловіну представники міністерства інформації організували у ГНТН проведення цікавої вікторини.

Проведенню новорічно-різдвяних свят завадили протиепідемічні заходи.

29 січня 2021 року представники міністерства інформації учнівського самоврядування підготували та провели до Тижня безпеки життєдіяльності відеовікторину «Ми – за здоровий спосіб життя!» для учнів 5-8 класів;

На початку лютого 2021 року міністерство охорони здоров’я, Червоного Хреста та спорту підготували та провели Шашковий турнір. Переможцями стали: Сокольченко Ксенія, 6-2 клас, Таран Артем, 8 клас та Зарічанська Злата, 5 клас.

У лютому для поповнення призового фонду міністерство фінансів учнівського самоврядування проводило акцію «Макулатурінг – 2021». Було зібрано 150 кг макулатури та придбано призи для переможців вікторин та конкурсів.

2 лютого 2021 р. учні 10 класу оформили виставку для вшанування пам’яті загиблого співака Скрябіна (Андрія Кузьменко).

З 5 по 11 лютого представники міністерства освіти учнівського самоврядування допомагали вчителям фізики, хімії, праці, математики в організації заходів Інженерного Тижня. Проведено 17 заходів у 5-11 класах. 14 лютого, до свята англомовних країн День святого Валентина, представники міністерства культури учнівського самоврядування допомагали в оформленні фотозони «Lowe is…».

24 лютого 2021 р. представники учнівського самоврядування підготували та провели вікторину до Дня рідної мови для учнів 5-8 класів.

25 лютого 2021 р. представники міністерства освіти учнівського самоврядування провели творчу програму до дня народження Лесі Українки, оформили виставку та стенд «Обернулася легендою».

До Міжнародного жіночого дня представники міністерства інформації учнівського самоврядування провели відеовікторину «Чоловік чи жінка» для учнів 5-11 класів;.

19 березня 2021 року у закладі відбувся традиційний День колекціонера. Учні та педагоги виставляли свої колекції макетів автомобілів, магнітів, ляльок. Організацією та проведенням цього дня опікувалося міністерство культури.

З 22 по 26 березня у закладі відбувся Тиждень позитиву, найбільшу роботу з його проведення доклали учні 10 класу;

25 березня, вперше за 2 роки, відбувся День самоврядування. Учні заміщали посади 18 посадових осіб, провели 17 уроків у 5-11 класах. Найбільшу активність проявили учні 6- та 6-2 класів, найменшу – учні 8 та 10 класів.

З 19 по 23 квітня (дистанційно) відбувся Тиждень психології. Найактивнішими учасниками були учні 5, 6-1 та 9 класів;

Напередодні 35-ї річниці аварії на ЧАЕС, учні ГНТН взяли участь у Міжнародному челенджі «Квітка відродження». Учні 5-8 класів виготовили 680 білих троянд у техніці оригамі.

20 травня 2021 р. учні 10 класу оформили виставку, інсталяцію та фотозону до Дня вишиванки. У створенні фотозони працювали учні 5-9 класів.

До свята Останнього дзвоника учні 10 класу оформили виставку для випускників гімназії «Згадаймо ті роки…».

У Міжнародний день захисту дітей у Кропивницькому було відзначено переможців конкурсу «Дитина року». Серед десятка переможців - Костянтин Задорожний, учень 11 класу ГНТН, який отримав цю нагороду у номінації «За науково-технічні досягнення».

Костянтин також посів перше місце під час захисту свого проекту у Кіровоградському відділенні Малої академії наук України та виборов третє місце на фінальному етапі у столиці України.

Члени міністерства охорони здоров’я, Червоного Хреста та спорту проводили рейди, зокрема «Запізнення»; разом із медичною сестрою перевіряли зовнішній вигляд учнів та наявність засобів особистої гігієни, засобів дезінфекції та знезараження.

У 2020-2021 н.р. учні ГНТН взяли участь у фестивалях та конкурсах:

§ VII Міжнародному фестивалі української культури «Берегиня». м.Жалець, Словенія, дистанційно, червень-липень 2020 р.;

§ XXVII Міжнародному фестивалі молодіжної демократії, телебачення, преси та творчості «Золота осінь Славутича», м. Славутич, Київської обл., дистанційно, вересень 2020 р.;

§ Обласному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно», м. Кропивницький, вересень 2020 р.;

§ XVІІ Міжрегіональному фото-, кінофестивалі «Осінні барви Буковини», м. Чернівці, дистанційно, жовтень 2020 р.;

§ VМіжнародному фестивалі мистецтв «ByFest»,м. Мінськ, Республіка Білорусь, дистанційно, жовтень 2020 р.;

§ Всеукраїнському конкурсі з ІТ проектів та кіберспорту серед молоді віком до 19 років Italent, м.Київ, жовтень 2020 р.;

§ ІІ Міжнародному фестивалі мистецтв «Open MoloFantasy», м. Молодечно, Республіка Білорусь, дистанційно, листопад 2020 р.;

§ Х Міжнародному фестивалі творчості молоді «Фолькові Інспірації», Лодзь, Польща, дистанційно, (керівник команди - Ліфер О.А.). ІІ місце у номінації «Відео», відзнака «Ювілейний Золотий Човен» для телекомпанії «ОКО» та відзнака «Ювілейний Золотий Човен» для керівника Медіацентру «ОКО» Ліфера О.А., грудень 2020 р.;

§ Відбірковому турнірі Всеукраїнського фестивалю "ROBOfirst", м. Кропивницький, січень (команда запрошена на фінал);

§ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики «STAR WAY», м.Кременчук, Полтавська область, лютий 2021 р.;
§ Обласному конкурсі «Шкільна журналістика», м.Кропивницький, квітень 2021 р.;
§ ІІ Міжнародному фестивалі мистецтв «Веска Fest», м. Молодечно, Республіка Білорусь квітень, 2021 р.;
§ Міжнародному конкурсі плакатів «Уяви свою майбутню планету», м.Лондон, Великобританія, квітень 2021 р.;
§ ХІХ Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», м.Київ, травень 2021;
§ Фіналі Всеукраїнського фестивалю "ROBOTICA+ ROBOfirst", м.Київ, травень 2021.

Учні отримали 65 дипломів переможців та призерів, 38 учнів – сертифікати учасників фестивалів.

Робота соціально-психологічної служби

Соціально-психологічна служба закладу виконувала покладені на неї обов’язки в повному обсязі.

Основною метою діяльності соціально-психологічної служби навчального закладу є забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, зміцнення і захист їх психічного здоров’я.

Проблема, над якою працює практичний психолог: «Створення сприятливих психологічних умов для розвитку та творчої реалізації учнів».

Діяльність соціально-психологічної служби проводилася на основі розробленого плану за відповідними напрямками: діагностика, профілактика, корекція, консультування, просвіта.

Психологічна служба гімназії у своїй професійній діяльності керується Законом України «Про освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України, Етичним кодексом психолога, наказом «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» листом «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність психологічної служби у системи освіти.

Основною метою діяльності психологічної служби навчального закладу було забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості здобувачів освіти, зміцнення і захист їх психічного здоров’я.

Реалізація поставленої мети передбачала виконання наступнихзавдань:

- Здійснення психологічного супроводу процесу пристосування п’ятикласників до навчання в основній школі (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період; консультування педагогів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з даною категорією дітей).

- Забезпечення психологічного супроводу розвитку підлітків: стимулювання їх до саморозвитку та самовиховання, надання консультацій з особистісних проблем, допомога в кризових ситуаціях.

- Виявлення дітей з високим інтелектуальним потенціалом, талановитих і творчо обдарованих; проведення корекційно-розвивальної роботи та надання індивідуальних психологічних консультацій для таких учнів і їх батьків.

- Дослідження професійних нахилів, інтересів, здібностей учнів; проведення профорієнтаційних занять, бесід, індивідуальних профконсультацій.

- Профілактика булінгу в учнівському середовищі.

- Проведення просвітницької роботи, спрямованої на формування усвідомленої мотивації щодо реалізації здорового способу життя.

- Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків шляхом формування здорового психологічного клімату в учнівських колективах, психологічного консультування педагогів, батьків.

- Проведення просвітницько-профілактичних заходів щодо медіаграмотності, медіазахисту, цифової гігієни.

- Забезпечення психологічного супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, їх батьків.

- Здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Діяльність психологічної служби проводилася в очному та дистанційному форматі за відповідниминапрямками: діагностика, корекція, профілактика, консультування, просвіта, організаційно-методична робота.

Діагностична роботабула спрямована на визначення особливостей психічного розвитку учнів; виявлення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання; дослідження специфіки міжособистісних стосунків в учнівських колективах; сприяння професійному вибору учнів з урахуванням їхніх нахилів, інтересів, здібностей.

Протягом навчального року проводилися такі дослідження:

- вивчення адаптації учнів до навчання у середній школі (учні 5 класу, педагоги, батьки);

- визначення особливостей міжособистісних стосунків (учні 5-7 класів);

- вивчення здібностей, обдарованості учнів (учні 5 класу, педагоги);

- вивчення особливостей формування індивідуально-типологічних рис та емоційно-вольової сфери особистості (учні 5-7 класи);

- вивчення професійних нахилів, здібностей учнів (учні 9-11 класів);

- онлайн-опитування з проблем насильства в

молодіжному середовищі.

З метою вивчення особливостей адаптації учнів 5 класу до умов навчання основної школи практичним психологом Антоненко І.А. була проведена відповідна діагностична робота. Дослідження проводилось за наступними напрямками:

- вивчення навчальної мотивації;

- дослідження структури взаємин в учнівському колективі, ступеня інтеграції групи, її згуртованості у єдине ціле;

- вивчення рівня шкільної тривожності особистості;

- визначення характеру психологічного комфорту учня в класі, емоційного стану.

В результаті комплексної діагностики отримано такі показники адаптації учнів 5 класу до навчання в основній школі:

Проведення профорієнтаційного дослідження учнів 9 класу дозволило визначити домінуючі інтереси, схильності учнів до різних сфер професійної діяльності:

Корекційно-розвиткова роботаз дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогів, за спостереженнями психолога та включала індивідуальну та групову форми.

Психологічною службою протягом 2020-2021 н.р. були проведені:

- практичні заняття, спрямовані на удосконалення навичок спілкування та поліпшення міжособистісних стосунків в учнівському колективі: «Дружній клас – успіх кожного з нас!», «Основи спілкування».

- корекційно-розвиткові заняття з учнями: «Я – п’ятикласник»;

- розвиткові заняття, спрямовані на розвиток творчих здібностей, пізнавальної та емоційно-вольової сфери учнів;

- корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на зниження рівня тривожності шляхом розвитку навичок саморегуляції та керування образним мисленням;

- корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на зниження ступеня агресивності, формування толерантності та конструктивних форм поведінки;

- заняття з учнями випускних класів «Емоційна готовність до ЗНО».

Профілактична робота,яка проводилася, передбачала своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості учня, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі; формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки.

Протягом навчального року з учнями (5-11 класів) проводилися тренінгові заняття, бесіди:

- з метою профілактики насилля серед здобувачів освіти, формування навиків вирішення конфліктних ситуацій проведені бесіди, практичні заняття: «Усі ми різні – усі ми рівні», «Друзі у нашому житті», «Згасити полум’я суперечки», «Подолаємо конфлікти дружною командою», «Я та інші», «Ми та конфлікт», «Вчимося взаємодіяти та спілкуватися толерантно», «Конфлікти і шляхи їх подолання», «Щастя творити добро».

У Всесвітній день доброти (13 листопада) учні 5-9 класів мали можливість долучитися до створення «Дерева добрих справ» гімназії. Школярі ділилися своїми вже зробленими добрими справами, демонструючи, що, проявляючи доброту, ми робимо набагато кращим оточуючий світ. З учнями були проведені тренінгові заняття «Доброта та щирість у твоєму серці», «Щастя творити добро».

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка проходить з 25 листопада по 10 грудня 2021 року, учні стали учасниками онлайн – «баркемпу». Даний інформаційно-просвітницького захід був організований комунальною установою «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького» для освітніх закладів міста Кропивницького.

Головна метою проведення онлайн-баркемпу була реалізація державної політики з питань протидії різним формам насильства, активізація учнівської позиції щодо розуміння існування проблеми насильства та її наслідків, формування чіткої соціальної позиції школярів щодо нетерпимого ставлення до фактів існування насильних дій.

Програма баркемпу передбачала проведення інформаційно-просвітницьких заходів, практичних вправ, завданням яких є, в тому ж числі, формування медіакультури підростаючого покоління, розвиток умінь критично осмислювати різні джерела інформації, створювати власний соціальний контент, формувати уміння висловлювати власні думки та з повагою ставитись до думок оточуючих.

Форми роботи, які реалізовувалися в рамках онлайн-баркемпу, були орієнтовані на дистанційний формат спілкування. За сприяння психологічної служби в соціальній мережі Facebook була створена група «Ми проти насильства». З учнями були проведені просвітницькі заходи з проблеми існування насильства:

§ «Насильство: види та форми прояву»,

§ «Кібербулінг: розпізнати та зупинити!»,

Проходила демонстрація відеороликів, мультфільмів та їх обговорення; опитування «Щаслива дитина», під час якого учні мали можливість поділитися своїми думками, відповідаючи на питання: Що дитині потрібно, щоб почувати себе щасливою? Що може заважати дитині бути щасливою? Школярі мали можливість долучитися до створення та обговорення:

§ галереї дитячих малюнків «Світ очима дітей», висловивши за допомогою малюнку свою бачення світу, в якому немає місця для насильства;

§ інфографіки «Молодь проти насильства!»;

§ соціальної реклами «(НЕ)Безпека поруч»;

§ мотиваторів «Світ без насильства».

Цикл практичних занять з метою профілактики шкідливих звичок та формування навиків здорового способу життя; формування усвідомлення важливості здоров’я як основи для успішної реалізації життєвих цінностей, значимого ставлення учнівської молоді до життя та пошук внутрішніх і зовнішніх ресурсів:

§ «Я і моє здоров’я»;

§ «Відчути радість життя»;

§ «Заради майбутнього»;

§ «Життя – це щастя!»;

§ «Як сказати «Ні» і не втратити друзів»;

§ «Моє життя-мій вибір»;

§ «Дозволь собі бути щасливим»;

§ «Моє життя – найдорожчий скарб у світі» (учні 5-10 класи).

Проведено цикл тренінгових занять з метою правової просвіти учнів, профілактики торгівлі людьми:

§ «Як примирити «хочу» і «буду», «маю право» і «зобов’язаний»?;

§ «Правова культура учнів»;

§ «Пустощі і кримінальна відповідальність»;

§ «Усі ми різні – усі ми рівні»;

§ «Людина – не товар»;

§ «Живи вільно» (учні 5-10 класи).

Відбувалося впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

З учнями проведені бесіди, практичні заняття, спрямовані на формування навичок безпечної поведінки підлітків в Інтернеті; дотримання правил мережевого етикету під час спілкування в соціальних мережах; сприяння розвитку відповідальності за власні вчинки:

§ «Безпека та етика в Інтернеті»;

§ «Профілактика конфліктів у соціальних мережах»;

§ «Протидія кібербулінгу або лайфхак, як користуватися Інтернетом безпечно».

- з метою сприяння професійному самовизначенню учнів проведено практичні заняття, бесіди:

§ «Обираємо своє майбутнє»;

§ «Вибір професії – відповідальний крок у житті людини»;

§ «Я і світ професій»;

§ «Пізнай себе»;

§ «Створення особистої професійної перспективи».

З 19 по 23 квітня в дистанційному форматі проходив Тиждень психології, приурочений до 30-річчя створення психологічної служби системи освіти України. Всі матеріали Тижня розміщувалися на онлайн-дошці Padlet. Учні 5, 6-I, 9 класу досить активно долучилися до виконання запропонованих завдань, проявивши значний пізнавальний інтерес та креативність.

Психологічна просвіта, консультативна робота включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам; виступи на батьківських зборах та педагогічних радах.

Виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, групове консультування педагогів передбачало відповідну тематику:

§ «Запобігання жорстокій поведінці в учнівському середовищі»;

§ «Організація процесу адаптації учнів 5 класу до навчання в середній школі у 2020-2021 н.р.»;

§ «У сім’ї – п’ятикласник»;

§ «Вплив віртуальної реальності на розвиток дитини»;

§ «Особливості адаптації учнів 5 класу до навчання в середній школі у 2020-2021 н.р.»;

§ «Цифровий детокс: як виникає залежність від гаджетів та що дає їх обмеження»;

§ «Як допомогти дитині у процесі підготовки до ЗНО та ДПА»;

§ «Профілактика кібербулінгу в учнівському середовищі».

З метою профілактики емоційного вигорання та збереження психічного здоров’я з педагогами було проведено тренінгові заняття.

Протягом навчального року практичний психолог систематично займалася очно та дистанційно самоосвітньою діяльністю, опрацьовуючи статті, переглядаючи вебінари, беручи участь у науково-практичних семінарах, тренінгах, майстер-класах. Отримала такі сертифікати:

§ «Стрес-менеджмент у закладі освіти: психологічний аспект» (тренінг).

§ «Соціальні та емоційні компетентності XXI століття» (тренінг).

§ «Захист прав людей з інвалідністю» (онлайн-курс).

§ «Застосування арт-педагогіки в освітньому процесі» (майстер-клас).

Вихователі 5-11 класів гімназії активно та систематично проводили роботу з формування всебічно розвинутої особистості – учня гімназії НТН.

Протягом навчального року, на жаль, не відбулося традиційних зустрічей учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Цьому завадили протиепідемічні заходи. Але учні отримували таку інформацію он-лайн.

Діяльність соціального педагога проводилася на основі розробленого плану за відповідними напрямками: психодіагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, консультативна, психологічна просвіта, профілактика.

Діагностична робота. Протягом навчального року проводилися такі дослідження:

§ визначення рівня емоційної адаптованості дітей при переході до середньої ланки школи (учні 5 класу);

§ виявлення рівня шкільної тривожності шляхом проведення тесту за методикою Філіпса (учні 5-9 класу);

§ діагностика професійних інтересів і нахилів учнів (учні 9-11 класу);

§ виявлення обізнаності учнів про шкоду алкоголю (учні 7-11 класів);

§ виявлення інтернетзалежності учнів шляхом проведення анкетування (учні 5-9 класів).

Корекційно-відновлювальна, розвивальна та профілактична робота

Корекційна робота з дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогів, за спостереженнями соціального педагога та включала індивідуальну та групову форми.

Основними напрямами корекційної роботи в навчальному закладі були такі:

- Корекційно-розвивальні заняття культури спілкування, налагодження стосунків, поліпшення психологічного клімату в класі.

- Розвивальна робота з дітьми на різних вікових етапах (розвиток емоційної, пізнавальної, комунікативної, особистісної сфер).

- Корекційно-розвивальна робота з дітьми «групи ризику».

- Індивідуальна робота у психотравмуючих ситуаціях.

Профілактична, розвивальна робота, яка проводилася, передбачала своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

Соціальним педагогом було проведено:

§ практичні заняття з елементами тренінгу, спрямовані на удосконалення навичок спілкування та поліпшення міжособистісних стосунків в учнівському колективі «Дружний колектив – який він?»;

§ розвиваючі заняття, спрямовані на розвиток творчих здібностей, пізнавальної та емоційно-вольової сфери учнів;

§ тренінг з пошуку шляхів розв’язання життєвих суперечностей «Я серед людей»;

§ виховна година «Шкідливі звички» з елементами тренінгу;

§ виховна година «Ти маєш право, але ти маєш і обов’язки»;

§ години спілкування щодо інтересів та дозвілля для учнів;

§ визначення обізнаності учнів з проблемами торгівлі людьми та перегляд фільму «Правда про торгівлю людьми».

Консультативна робота включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам.

Групове консультування педагогів передбачало відповідну тематику:

§ «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості»;

§ «Співпраця з родиною»;

§ Проведення бесіди з вихователями на тему «Мотивація на успіх учнів із девіантною поведінкою»;

§ Надання рекомендацій учителям: з проблеми «учень-правопорушник»; з проблеми «дитина з неблагополучної сім'ї».

Групове консультування батьків передбачало відповідну тематику:

§ «Виховання ненасильством в сім'ї»

§ «Сходинки розуміння, або як краще любити свою дитину»

З 2009 року у гімназії проводиться рейтингове оцінювання участі класів у класних та позакласних заходах: олімпіадах та конкурсах, шкільних, міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та змаганнях, організованих виходах до музеїв, концертної зали обласної філармонії та театрів, виставок, екскурсіях та подорожах, мастер-класах, зустрічах з цікавими людьми, участь у благодійних акціях.

Лідерами рейтингу стали учні 6-2 класу (вихователь Томак І.І), оскільки учні цього класу стали найактивнішими учасниками дистанційних конкурсів та фестивалів. На другому місці – учні 10 класу (вихователь Туз Т.А.), які багато уваги приділяли інформаційному наповненню та візуальному оформленню шкільних заходів, відзначенню календарних свят, проведенню телевікторин та догляду за шкільним акваріумом. На третьому місті – учні 6-1 класу (вихователь Шльонська Т.А.), які також активно брали участь у дистанційних та очних конкурсах. Найменш активними були учні 8 та 11 класів (вихователі Козка В.В. та Карпуніна Р.І.).

Завдяки Інтернет-порталу «Щоденник» учні та батьки мають можливість спостерігати за рівнем успішності вихованців нашої гімназії. У 2020-2021 н.р. систематично проводилась робота з інформування дітей та батьків про заходи, що відбуваються у навчальному закладі. За цей період було створено 68 інформаційних оголошень, завантажено близько 500 фотографій та 20 відеозаписів. Загалом на сайті гімназії можна переглянути 450 відеофайлів та близько 19500 фотографій, які ілюструють навчальний та виховний процеси у гімназії.

Незважаючи на протиепідемічні заходи, підтримуються партнерські та міжнародні зв’язки. Ліфер О.А., заступник директора з НВР, взяв участь у робочих зустрічах лідерів Міжнародної мережі співпраці «Razem dla mlodziezy», онлайн 22.12.2020, 11.02.2021, 19.03.2021, 06.05.2021, 14.06.2021.

Одразу зі зняттям обмежень на подорожі до Польщі у липні 2021 року група учнів ГНТН взяла участь у Програмі обміну молоддю, яку фінансує Польсько-Українська Рада обміну молоддю та Фонд сприяння розвитку творчості молоді «Convivo». Заходи цієї Програми відбулися у гірській місцевості в Центрі розвитку творчості на території гміни Підгужин Єленьо-Гурського повіту Дольношльонського воєводства, Республіка Польща. Результатом спільної діяльності молоді двох країн стало видання брошури «Українські та польські прислів’я», нові друзі та незабутні враження від перебування в сусідній країні.

Гімназія підтримує зв’язки зі школами – партнерами:
· Губівською ЗОШ Компаніївського району Кіровоградської області;
· Рівненською гімназією "Гармонія" Рівненської міської ради;
· Харківським ліцеєм №161 "Імпульс" Харківської міської ради;

· Ченстоховською гімназією №8, м.Ченстохова, Республіка Польща.

Питання про виховну роботу у закладі розглядали на засіданнях педагогічної ради: від 06.01.2021, протокол №1, від 31.05.2021, протокол №13.

Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу у гімназії знаходиться під щоденним контролем адміністрації закладу, сестри медичної Клейманової Т.В., завгоспа гімназії Ковальова В.Я.

Робота педагогічного колективу гімназії з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (26.12.2017 № 1669).

На початку 2020-2021 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та навчальних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл Кропивницького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області на експлуатацію харчоблоку, пас­порт санітарно-технічного стану будівлі закладу.

На засіданні Ради гімназії 31 серпня 2020 року (протокол №17) затверджено план роботи гімназії, де передбачено розділ «Контроль за станом охорони праці».

У наказах:

§ від 31 серпня 2020 року № 55-о «Про тривалість вступного інструктажу з працівниками гімназії» визначена тривалість вступного інструктажу з працівниками закладу;

§ від 31 серпня 2020 року №60-о «Про дотримання вимог пожежної безпеки» передбачено заходи щодо попередження виникнення пожеж у гімназії;

§ від 17 серпня 2020 року №67-о «Про обстеження будівлі та споруд» призначено комісію із загального огляду будівлі закладу;

§ від 31 серпня 2020 року №68-о «Про організацію роботи з охорони праці» призначено відповідального за охорону праці у закладі, відповідального за пожежну безпеку, відповідального за електрогосподарство та відповідальних педагогів у кабінетах підвищеної небезпеки;

§ від 31 серпня 2020 №59-о «Про організацію у гімназії добровільної пожежної дружини (ДПД)» визначено персональний склад добровільної пожежної дружини;

§ від 31 серпня 2020 року №58-о «Про призначення протипожежної технічної комісії (ППК)» визначено персональний склад протипожежної технічної комісії.

Оновлено та внесено зміни у плани-схеми евакуацій з першого та другого поверхів будівлі ГНТН.

Оформлюється документація для харчоблоку, відповідно до вимог НАССР.

У 2020-2021 н. р. відбулись 4 Тижні з охорони праці:

§ Тиждень охорони праці «Готовність закладу до роботи в новому навчальному році» у термін з 24 по 28 серпня 2020 року;

§ Тиждень охорони праці «Готовність закладу до роботи у осінньо-зимовому періоді» з 04 по 10 листопада 2020 року;

§ Тиждень охорони праці «Стан нормативно-правової бази закладу, умов і охорони праці у закладі. Аналіз стану та профілактика травматизму» з 09 по 12 березня 2021 року;

§ Тиждень охорони праці «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи» з 26 по 30 квітня 2021 року.

Регулярно проводить­ся навчання працівників гімназії з питань охо­рони праці, пожежної, електробезпеки тощо. За графіком, раз на три роки, відбуваються навчання та перевірка знань працівників, відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затвердженого наказом МОН від 18.04.2006 року № 304 (у редакції наказу МОН 22.11.2017 №1514), про що оформлюються відповідні протоколи в окремому журналі. Остання така планова перевірка відбулась відповідно до наказу по закладу від 24.04.2020 №31-о «Про планове навчання та перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці у гімназії НТН». Перевірка відбулася у два етапи: спочатку екзамени склали члени комісії: директор, заступники директора з НВР, завгосп, голова ПК, які 29 травня 2020 року приймали екзамен у інших працівників гімназії.

У гімназії є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів школи гімназії.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданнях педагогічної ради; від 31.08.2020, протокол №17, від 06.01.2021, протокол №1, від 31.05.2021, протокол №13.

На 01 вересня 2020 року всі працівники закладу надали медичні книжки з до­зволом на роботу.

23 грудня 2020 року з обслуговуючим персоналом було проведено ознайомлення з «Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти». З метою перевірки санітарного стану закладу на відповідність нормам нового «Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» була створена робоча група, яка перевірила з 28 до 31.12.2020 санітарний стан стін, стель, штучного освітлення усіх приміщень, зонування сходів, маркування меблів, спеціального та санітарного одягу, інвентарю для прибирання (умови його зберігання), розміщення робочих столів в класних кімнатах, стан навчальних меблів, дотримання вимог до кабінету інформатики, комп’ютерної техніки та використання інтерактивної дошки і проєкційного екрану, розміщення WI-FI-роутерів, дотримання вимог до ґанку будівлі та благоустрою території. Про результати перевірки було поінформовано управління освіти.

Відповідно до листа управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 18.01. 2021 року № 125/1-01-09 «Про усунення недоліків щодо недотримання протиепідемічних заходів у закладах освіти», та наказу по закладу від 19.01.2021 №6-о «Про усунення недоліків щодо недотримання протиепідемічних заходів у ГНТН», з метою створення безпечного освітнього середовища в ГНТН був проведений додатковий інструктаж з працівниками стосовно дотримання вимог протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19).

З метою поліпшення якості харчування у 2020, першій половині 2021 року було проведено гігієнічні навчання з працівниками, задіяними на харчоблоці.

Запасні ключі від усіх шкільних приміщень знаходяться у шкільного сторожа, основні ключі від усіх шкільних при­міщень щоденно видаються черговим, збира­ються наприкінці дня черговим адміністра­тором та зберігаються в кімнаті чергового.

Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння, а саме – 16 вуглекислотними вогнегасниками. Щороку, відповідно до графіка, вони перезаряджаються, здійснюється їх технічне обслуговування та придбання нових. Для цього є окрема стаття фінансування, документація ведеться належним чином. Вогнегасники знаходяться в кабінетах та коридорах, розміщені в легкодоступних місцях.

У травні 2021 року була проведена робота з реконструкції віконних грат, що розташовані на частині вікон першого поверху закладу. Відтепер у кожному приміщенні з гратами є одне вікно, у решітці якого зроблено отвір та встановлено замок. На час перебування учасників освітнього процесу у закладі замки знімаються.

На першому та другому поверхах розміщено плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Шкільна радіомережа працює і у разі потреби можна зробити екстрене повідомлення. Два рази на рік проводяться тренування пожежної евакуації, один з яких відбувається під час проведення Дня цивільного захисту.

Протягом 2020-2021 н. р випадків травматизму працівників закладу під час освітнього процесу зафіксовано не було.

Постійно здійснюється контроль роботи си­стем забезпечення життєдіяльності будівлі закладу. Оформлюються акти громадсько-адмініст­ративного контролю з охорони праці та про ви­конання угоди з охорони праці між адміністра­цією та профбюро закладу.

Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а саме:

§ не всі учителі систематично чергують у коридорах під час освітнього процесу;

§ не в усіх навчальних кабінетах є аптечки;

§ не в повній мірі виконуються ті норми, що потребують постійного фінансування (забезпечення працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту).

У наступному 2021/2022 навчальному році слід направити зусилля педагогічного колективу та адміністрації школи на усунення зазначених недоліків.

Безпека життєдіяльності учнів

Один з основних напрямків роботи гімназії — це формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здо­ров'я учнів. З цією метою у гімназії проводилися виховні години в класах. Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань безпеки життєдіяльності з 5 по 11 клас.

У 2020-2021 н.р. у закладі було проведено 5 тижнів безпеки життєдіяльності:

§ Тиждень знань Правил Дорожнього руху «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!» з 7 по 11 вересня 2020 р.;

§ Тиждень знань правил безпеки життєдіяльності «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі!» з 02 по 06 листопада 2020 р.;

§ Тиждень безпеки життєдіяльності «Здоров’я - дорожче за золото» з 25 по 29 січня 2021 року;

§ Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Безпека людини в небезпечних ситуаціях» з 26 по 30 квітня 2021 року (дистанційно);

§ Тиждень безпеки дорожнього руху «Дорога не для забав!» з 17 по 21 травня 2021 року.

День цивільного захисту відбувся 29 квітня 2021 року (дистанційно).

Для учнів 5-9 класів регулярно проводяться змагання з грі «Ключі від форту «Безпека», для учнів 5-х класів – інтерактивна гра «Абетка пішохода».

У 2021 році чергові вчителі та вихователі під час Тижнів безпеки життєдіяльності проводили відеовікторини: «Обережно на дорозі!», «Прості правила пішохода», «Вибухонебезпечні знахідки», «Багатосмугова дорога», «Дикорослі ягоди та гриби», «Бутулізм – хвороба з консервної банки», «Повінь», «Грозова хмара», «Обережно: бурульки!», «Небезпечні кампанії», «Влада натовпу», «Кібербулінг».

У грудні 2020 року відбулося відеобієнале дитячих відеокліпів зі здорв’язбережувальної тематики на інформаційних панелях та сайтах гімназії.

У 2020-2021 н.р. 23 учні гімназії отримали травми, які були зафіксовані у закладах охорони здоров’я, Вони були отримані у побуті та під час тренувань у спортивних секціях.

Жодної травми під час освітнього процесу, під час екскурсій та туристичних подорожей у 2020-2021 н .р. зафіксовано не було.

Здійснення профілактичної роботи в гімназії

У закладі створені безпечні умови для навчання та виховання учнів. Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках фізики, хімії,інформатики, трудового навчання, фізичного виховання,при організації екскурсій, культпоходів, ігор, тощо.

Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та подолання їх наслідків,практичної реалізації завдань, визначених у державних документах, є впровадження в навчальний процес курсу «Основи здоров'я» (5-9 кл.), програма якого визначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпекипід час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій.

Учні та працівники закладу систематично проходять медичний огляд.

На початку кожного семестру видається наказ «Про організацію медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням та затвердження списків учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної групи». Уточнюються та оформлюються списки учнів, віднесених до підготовчої групи, до спеціальної групи та список учнів, звільнених від занять з фізичної культури..

Адміністрацією закладу проводився облік екскурсій та поїздок учнів гімназії, а інструктажі з попередження дитячого травматизму, які проводять педагоги напередодні екскурсії та позашкільних заходів, реєструвалися у відповідних журналах інструктажів.

Під час організації участі учнів в олімпіадах, екскурсіях, змаганнях, конкурсах наказами директора закладу призначалися педагоги, відповідальні за збереження життя та здоров’я цих учнів, контролювалися виконання цих наказів.

Робота з попередження усіх видів дитячого травматизму проводилась вихователями систематично. В календарних планах з виховної роботи кожного класу є окремий розділ з попередження дитячого травматизму. Вихователі регулярно проводили бесіди, тематичні класні години з профілактики травмування учнів. Усі бесіди та інструктажі фіксувалися в класних журналах, журналах з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів вихователями було проведено комплекс бесід з:

· правил дорожнього руху;

· правил протипожежної безпеки;

· запобігання отруєнь;

· правил безпеки при користуванні газом;

· правил безпеки зповодженням з вибухо-небезпечними предметами;

· правил безпеки на воді;

· правил безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

Крім того, вихователі провели додаткові бесіди з учнями з попередження всіх видів травматизмуперед початком осінніх, зимових, весняних та літніх канікул, напередодні карантину, спричиненим коронавірусною інфекцією.

Під постійним контролем вихователів знаходиться відвідування навчальних занять учнями. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок з батьками.

За результатами контролю відвідування учнями занять у закладі у І та ІІ семестрах маємо такіі дані:

Узагальнені річні показники пропусків навчальних занять по класах:

Як видно з діаграм – менше пропусків в учнів 5, 6-1 та 8 класів (вихователі Боса О.В., Шльонська Т.А., Козка В.В.), більше – в учнів 7, 10 та 11 класів (вихователі Баланенко В.В., Туз Т.А. та Карпуніна Р.І.).

Такі високі показники пропусків навчальних занять по хворобі обумовлено Всесвітньою пандемією коронавірусної хвороби.

У гімназії проводяться рейди у складі учнів та чергового вихователя, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки. З цими учнями та їх батьками про­водяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість запізнень на уроки.

Черговим вчителем та вихователями не зафіксовано жодного пропуску занять учнями без поважних причин.

Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я учнів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в позаурочний час були обговорені на батьківських зборах у вересні, грудні, травні 2020-2021 навчального року. А також розглядаються щорічно на засіданнях Ради профілактики гімназії.

В гімназії була спланована та активно проводилась позакласна робота з питань безпеки життєдіяльності учнів як під час звичайних, очних занять, так і під час дистанційного навчання, у період жорстких карантинних обмежень.

Вчителями використовувалися різноманітні форми роботи з даного питання:предметні тижні, бесіди, лекції, усні журнали, рольові ігри, конкурси та відеовікторини, конкурси плакатів та малюнків.

У навчальних кабінетах та інформаційних стендах виставляються плакати щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму.

Протягом 2020-2021 н.р. велись журнали обліку нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу з учнями, в побуті та мікротравм, журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з БЖД у кабінетах хімії, фізики, інформатики, праці, спортивному залі. У вищезазначених приміщеннях розміщені правила безпеки життєдіяльності, затверджені директором гімназії.

На І та ІІ поверхах закладу та в навчальних кабінетах розміщені плани евакуації учнів на випадок виникнення пожежі, затверджені згідно вимог.

Вихователі на виховних годинах нагадували учням про шляхи евакуації із приміщення гімназії, план дій у випадках виникнення пожежі, надзвичайних ситуацій.

Педагогічні працівники вели чергування під час перерв на поверхах та подвір’ї закладу (у теплий період року). Був складений графік чергування вчителів та адміністрації школи, в обов'язки яких входять підтримка дисципліни на перервах та запобігання травмування учнів.

У вересні, грудні 2020 року та травні 2021 року заступником директора з навчально-виховної роботи Ліфером О.А. було перевірено:

§ журнали інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів у кабінетах фізики, хімії, біології, праці, спортивній залі;

§ ведення у класних журналах сторінок: «Реєстрація вступного інструктажу», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

§ Журнали інструктажів вчителів та вихователів.

Під час перевірки було виявлено:

§ У наявності є всі перелічені журнали.

§ У кабінетах фізики, хімії, біології, праці, інформатики, спортивній залі наявні інструкції з безпеки життєдіяльності. В усіх навчальних кабінетах є правила поведінки в кабінеті.

§ У класних журналах 5-11 класів у заповнена сторінка «Реєстрація вступного інструктажу», учні 9-11 класів розписуються навпроти свого прізвища.

§ Вихователями ведуться сторінки класного журналу «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», відповідно до тематики бесід, затверджених річним планом роботи закладу.

Та поряд з цим в роботі з питань попередження дитячого травматизму є певні недоліки. Так, під час перерв деякі учні 5-7 класів поводяться травмонебезпечно (бігають по коридору по сходах закладу), про що неодноразово отримували попередження. З цих питань вихователями проводилися додаткові групові та індивідуальні бесіди.

Робота бібліотеки

Бібліотека гімназії забезпечена:

Напрями роботи 2019/20 н.р. 2020/2021 н.р. ± ±
Читачі 259 282 + 12
Відвідування 1969 2202 +233 - 481
Книговидача 5977 4954 -1023 + 488
Бібліотечний фонд 10168 8346 -1822 + 100
Фонд підручників 8121 6229 -1892 + 240
Передплата 1 наймену-вання 0 -1 - 57%

У 2020-2021 н.р. бібліотекар Петрова Л.О. атестувалася. Підтвердила кваліфікаційну категорію «Провідний бібліотекар 11 розряду».

Провела бібліотечні уроки:

§ «Знайомство з бібліотекою» (вересень, 5 клас);

§ «Довідковий апарат книги» (вересень, 7 клас);

§ «Бібліотечно-бібліографічні покажчики» (вересень, 8 клас);

§ «Історія створення книги» (листопад, 5 клас);

§ «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» (грудень, 5 клас);

§ «Енциклопедії – основні довідкові видання» (грудень, 7 клас).

§ «Історія книги і бібліотеки», січень, 5 клас, дистанційно);

§ «Виникнення книгодрукування в Україні», січень, 7 клас, дистанційно;

§ «Щоб книга довше жила», лютий, 5 клас;

§ «Безпека в Інтернеті», лютий, 7 клас;

§ «Алфавітний та систематичний каталоги», лютий, 8 клас;

§ «Комп’ютерна бібліотека», лютий, 9 клас;

§ «Методи самостійної роботи з книгою», березень, 9 клас;

§ «Основні елементи книги», березень, 6 класи.

Провела виховні заходи:

§ до Дня української писемності та мови година української мови «А у пані мови є скарби чудові» (листопад, 5 клас);

§ «Стародавні бібліотеки світу», історичний квест (листопад, 6 клас);

§ до 170-річчя з Дня народження Роберта Стівенсона літературний квест «Знайди скарби» (за твором «Острів скарбів»);

§ до дня народження Михайла Старицького літературний колаж «Старицький, якого ми не знаємо» (грудень, 10 клас);

§ До Дня рідної мови День інформації, лютий, 5-11 клас;

§ «Життя - театр, а люди в ньому актори» мистецька година, березень, 10 клас;

§ «До таємниць українських прізвищ» виховна година, березень, 6 класи;

§ «Безпека на дорогах» виготовлення світловідбивачів, бібліотека-філія №16, травень, 5, 6 класи;

§ інтелектуальна гра «Рецепт демократії», бібліотека-філія №16, травень, 10 клас.

Оформила книжкові виставки:

§ книжкова виставка новинок літератури «Зупинись на хвилинку, познайомся з новинкою», вересень;

§ до Дня української писемності та мови «З глибин віків плекалась мова». листопад;

§ віртуальний огляд матеріалів на платформі Padlet до дня української мови та писемності;

§ віртуальна виставка «Книги у подарунок», листопад;

§ «Обернулася легендою» до 150-ліття з Дня народження Лесі Українки, лютий;

§ «Пророче слово Кобзаря». До Дня народження Т.Г.Шевченка, березень;

§ «Знання в дії». До Інженерного тижня в ГНТН, січень;

§ Новинки літератури, січень.

Інші заходи:

· підготувала випуск шкільного альманаху «Знання – це сила!» №4 (131). Тема «Джозеф Редьярд Кіплінг»;

§ оформила стенд «Дивні бібліотеки світу» (5-11 класи);

§ оголосила акцію «Подаруй бібліотеці книгу» (5-11 класи);

§ провела рейд-перевірку стану підручників (5-11 класи);

§ провела конкурс творів учнів 7 класу «Мій домашній улюбленець»;

§ провела вікторину «Літературні походеньки» (6-ті класи);

§ організувала проведення літературної відеовікторини за улюбленими літературними творами (5-7 класи, дистанційно);

§ провела бесіду «Почни з себе» (5 клас);

§ підготувала презентацію ЕКО-паркану (5-11 класи);

§ провела літературний квест «Слідами Тореадорів» (7 клас);

§ організувала Інстаграм-челендж «Книгопосиденьки», дистанційно (5-11 класи);

§ «Екранізація художніх творів, які вивчаються в школі» (матеріали для старшокласників на сайті бібліотеки), січень;

§ До Всесвітнього Дня книги. Цікаві матеріали на сайті бібліотеки: відео ролики, ігри, загадки, шаради, квітень;

§ До 35 роковин Чорнобиля на сайті бібліотеки були представлені матеріали для вчителів для проведення виховних годин, квітень;

§ До 155-річчя з Дня народження Редьярда Кіплінга. Випуск альманаху «Знання – це сила» №4 (131). Тема «Джозеф Редьярд Кіплінг», січень;

§ «У пошуках слова та правди і волі», до 180-ліття з Дня народження Михайла Старицького випуск альманаху «Знання – це сила» №9 (136). Тема: «Михайло Старицький», лютий.

У 2020 році вийшли друком її 2 статті у фаховому журналі «Шкільний бібліотекар». Одна з них - «QR код – складова інноваційної діяльності шкільної бібліотеки» стала переможцем у номінації «Інноваційні технології».

У другому півріччі навчального року відбулась повна перевірка фонду бібліотеки, в результаті якої були відібрані та списані морально застарілі та зношені підручники.

У березні був проведений аудит із забезпечення бібліотеки творами художньої літератури та оформлене замовлення на літературу, яка відсутня у фонді.

Розпочата робота над електронною бібліотекою художніх творів, які вивчаються у школі ІІ та ІІІ ступенів.

Організація харчування учнів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 8 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постановами Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 29 грудня 2020 року № 677 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2021 рік», рішенням педагогічної ради ГНТН від 31 серпня 2020 року, протокол №17, рішенням педагогічної ради ГНТН від 06 січня 2021 року, протокол №1, з метою забезпечення повноцінного харчування учнів, підвищення якості та ефективності організації харчування учнів гімназії НТН було видано накази по закладу:

§ від 31.08.2020 №82-о «Про організацію харчування учнів гімназії НТН у 2020 -2021 н.р.».

§ від 21.12.2020 №120-о «Про організацію ознайомлення із «Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти» працівників ГНТН»;

§ від 06.01.2021 №3-о «Про організацію харчування учнів гімназії НТН на 2021 р.»;

§ від 19.01.2021 №6-о «Про усунення недоліків щодо протиепідемічних заходів»

§ від 03.02.2021 №10-о «Про внесення змін до наказу по закладу від 06.01.2021 року № 3-о «Про організацію харчування учнів гімназії НТН на 2021 р.»;

§ від 03.02.2021 №11-о «Про заходи із запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій».

Місяці 2020-2021 н.р. Всього учнів у закладі Всього охоплено учнів усіма видами харчування Охоплення учнів гарячим харчуванням (безкоштовно і за кошти батьків)
Кіл-сть % 5 – 11 кл. Кількість
вересень 261 261 100 - -
жовтень 259 259 100 - -
листопад 259 259 100 - -
грудень 259 259 100 - -
січень 257 257 100 - -
лютий 257 257 100 - -
березень 257 257 100 - -
квітень 257 257 100 - -
травень 256 256 100 - -

Станом на 18 грудня 2020 року кількість дітей, охоплених всіма видами харчування, у закладі становила 259 учнів. Безкоштовним харчуванням охоплені 14 учнів пільгових категорій у 5-11 класах.

Станом на 31 травня 2021 року кількість дітей, охоплених всіма видами харчування, у закладі становила 256 учнів. Безкоштовним харчуванням охоплені 15 учнів пільгових категорій у 5-11 класах.

Вартість одноразового харчування для дітей пільгових категорій у І семестрі 2020-2021 н.р. році становила 13 грн., у ІІ семестрі – 15 грн.

У 2020/2021 н.р. у закладі продовжувалося впровадження системи НАССР (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок). Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. Продовжено аналіз ризиків та критичних точок, оновлено технологічні картки.

Радою по харчуванню закладу проведено 10 перевірок продуктів харчування та умов їх зберігання, а саме: 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020, 29.12.2020, 01.02.2021, 05.02.2021, 28.02.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021. Проведені огляди холодильника на дотримання норм зберігання та товарне сусідство продуктів у холодильній камері, норми дотримуються. Перевірено умови зберігання продуктів та їх сертифікацію та залишки і надходження вибраних продуктів.

Охоплення учнів пільгових категорій харчуванням Діти пільгових категорій, які охоплені харчуванням
Місяць Всього 5 – 11 кл. Діти, батьки яких є учасниками АТО (ООС) Діти - сироти та позбавлені батьківського піклування Діти з малозабезпечених сімей Діти з особливими освітніми потребами Діти, які постраждалі в наслідок аварії на ЧАЕС Діти воїнів афганців Діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб
вересень 14 14 11 0 0 0 2 0 1
жовтень 14 14 11 0 0 0 2 0 1
листопад 14 14 11 0 0 0 2 0 1
грудень 14 14 11 0 0 0 2 0 1
січень 15 15 12 0 0 0 2 0 1
лютий 15 15 12 0 0 0 2 0 1
березень 15 15 12 0 0 0 2 0 1
квітень 15 15 12 0 0 0 2 0 1
травень 15 15 12 0 0 0 2 0 1

Відповідно до доручення міського голови А. Райковича щодо посилення контролю за якістю продуктів харчування, санітарного стану харчоблоку, на виконання пунктів 1.5., 1.6. наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2020 року № 458/о «Про організацію харчування учнів та вихованців в закладах освіти м. Кропивницького на 2020/2021 н. р.», листа управління освіти №318/1-01-09 від 04.02.2021 – 05.02.2021 була проведена позапланова перевірка в закладі щодо якості отриманих продуктів харчування та умов їх зберігання.

Перевірками було встановлено:

1. Режим харчування дітей пільгових категорій дотримано. Учні харчуються у присутності вихователів та чергового адміністратора.

2. Документи, які підтверджують право учнів пільгових категорій на безкоштовні сніданки (учні 5 - 11 класів), є в належній кількості.

3. В кімнаті для прийому харчів чисто і затишно. Санітарний стан відповідає санітарним нормам.

4.. Зберігання продуктів здійснюється відповідно до санітарних норм. Технологічне обладнання і інвентар для прибирання промарковані. Документація на харчоблоці вся є в наявності, ведеться старанно і охайно

5. Щоденне меню висить у буфеті. У ньому зазначено найменування продукції та вартість.

Більшість учнів задоволені буфетною продукцією. Не подобаються: чай без цукру, відсутність якого учні компенсують цукерками та шоколадом, що збільшує отримання цукру організмом дитини.

Діти привчаються до самообслуговування, вихователі, присутні у їдальні, коректують поведінку вихованців за столами, дотримання ними культури споживання їжі. Дотримується температурний режим зберігання обробки продуктової сировини і видачі готових гарячих страв.

Відповідні контролюючі органи періодично відбирають проби води для лабораторних досліджень. Результати досліджень – задовільні. У харчоблоці відведено місце для зберігання добової проби готової продукції.

Вся документація ведеться згідно з інструкцією з організації харчування й додатків до неї. Працівник харчоблоку має спецодяг, медичну книжку, дотримується правил особистої гігієни, вимог щодо організації харчування в навчальному закладі. Терези на харчоблоці гастрономічні (промарковані), пройшли метрологічні випробування. Інвентар і посуд промарковані. У закладі немає пластикового посуду.

23 грудня 2020 року з обслуговуючим персоналом було проведено ознайомлення з «Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти». З метою поліпшення якості харчування у 2020, першій половині 2021 року було проведено гігієнічні навчання працівників (відповідно до графіка), урізноманітнено меню, проведено щомісячні перевірки харчоблоку.

Звернень батьків щодо неякісного харчування у 2020/2021 н. р. не було.

Відмов від прийняття продуктів харчування з причини неналежної якості у 2020-2021 н.р. не було.

За звітний період члени Ради по харчуванню провели 4 засідання, на яких розглянуто такі питання:

§ Про організацію харчування учнів у 2020 році. Організація учнів в період адаптивного карантину; Складання та затвердження плану роботи Ради по харчуванню;

§ Ознайомлення членів Ради з перспективним меню та картотекою страв, технологічними картами, графіком харчування здобувачів освіти в період адаптивного карантину ;

§ Про результати планової перевірки якості продуктів харчування та санітарного приміщення харчоблоку.

§ Контроль за дотриманням правил миття посуду під час організації харчування .

§ Про результати перевірки умов збереження продуктів харчування.

§ Звіт про роботу членів Ради по харчуванню за І семестр 2020/2021 н. р.

§ Про порядок організації харчування учнів у 2021 році. Перевірка документів на учнів пільгових категорій;

§ Про організацію харчування учнів у ІІ семестрі 2020 - 2021 н.р.;

§ Про результати планової перевірки якості продуктів харчування та санітарного стану приміщення харчоблоку, перевірка норм закладки та виходу готової продукції;

§ Звіт про роботу членів Ради по харчуванню за 2020/2021 н. р.

Кожне засідання Ради по харчуванню фіксується протоколом.

У закладі складено графік щотижневої перевірки роботи харчоблоку. Адміністрація закладу разом із членами Ради по харчуванню перевіряє:

§ санітарний стан кімнати для приймання харчів;

§ дотримання меню;

§ закладку продуктів;

§ наявність добових проб відповідно до меню;

§ якість миття посуду;

§ забезпеченість миючими та дезінфікуючими засобами, прибиральним матеріалом.

Отже, як вважають члени Ради по харчуванню, організація, якість харчування школярів, матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів, організація санітарно-просвітницької роботи з питань раціонального харчування, дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється на достатньому рівні і є на постійному контролі адміністрації гімназії та членів Ради по харчуванню.

Соціальний захист учнів та робота з дітьми пільгових категорій

Упродовж 2020-2021 навчального року робота гімназії щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» (від 23.06.2001, №467/2001), «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» (від 30.12.2000, №1396/2000), «Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації» (від 18.03.2001, №2402-III).

Робота з даного напрямку проводилась відповідно до річного плану роботи гімназії на 2020-2021навчальний рік, плану роботи шкільної соціально-психологічної служби.

Соціальний педагог Гнатюк А.О.:

§ координувала роботу вихователів, практичного психолога щодо оформлення та ведення соціальних паспортів класів, підготовки необхідної інформації, документів;

§ проводила консультації, інструктажі щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту;

§ організовувала роз’яснювальну роботу з батьками дітей з питань охорони прав та інтересів дитини;

§ здійснювала облік працевлаштування випускників 9-11 класів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;

§ сприяла залученню дітей пільгового контингенту до гурткової роботи; контролювала забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства;

§ узагальнювала інформацію про проведену роботу на нарадах при директорові, засіданнях МО вихователів, на батьківських зборах, конференціях тощо.

Створено банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється. На внутрішньошкільному обліку знаходяться діти таких категорій:

· Позбавлені батьківського піклування – 0;

· Діти з інвалідністю – 7 учнів;

· Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах – 0;

· Діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 12 учнів;

· Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3 учні;

· Діти з багатодітних сімей – 13 учнів;

· Діти, які проживають в неповних сім’ях – 13 учнів;

· Діти з малозабезпечених сімей – 0;

· Діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб – 1 учень.

· Діти з особливими освітніми потребами – 0.

Питання соціального захисту дітей пільгового контингенту кожного семестру заслуховувалося на нарадах при директорові, на засіданнях педагогічної ради закладу та засіданнях Ради гімназії, Ради профілактики.

Організовано безкоштовне харчування дітей пільгових категорій, а саме:

§ дітей, батьки яких мають статус учасників АТО (ООС);

§ дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

§ діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Протягом року здійснювались такі заходи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій:

§ здійснювався контроль за змінами в соціальному статусі дітей, зміни фіксуються в соціальних паспортах класних колективів та в єдиному соціальному паспорті освітнього закладу;

§ проводилось обстеження умов проживання, навчання, працевлаштування, оздоровлення та соціального захисту дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з багатодітних сімей, з відповідним оформленням актів та особових справ;

§ перевіряється забезпечення дітей безкоштовним харчуванням, користуванням підручниками, охоплення відвідуванням гуртків тощо;

§ здійснювався правовий всеобуч батьків та дітей з питань дотримання вимог Конвенції ООН про права дитини та захисту їх прав, із залученням до цієї роботи вихователів відповідних класів.

Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі

Правопорушення серед учнів на 2020-2021 н. р.:

Правопорушень за рік 0
На обліку у Відділі ювенальної превенції УПД ГУНП в Кіровоградській області 0
На внутрішньошкільному обліку 0

Пріоритетними в роботі педагогічного колективу з профілактики правопорушень є:

§ організація просвітницько-профілактичної, інформаційно-освітньої діяльності, спрямованої на попередження негативних явищ через формування у здобувачів освіти життєвих навичок, які сприяють відповідальній, адаптованій, безпечній поведінці;

§ проведення роботи з розвитку комунікативних навичок спілкування; утвердження здорового способу життя;

§ впровадження учнівського самоврядування в освітній процес;

§ запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

§ створення безпечного демократичного правового освітнього середовища та позитивного мікроклімату в шкільному колективі;

§ виховання у здобувачів освіти самокритичного ставлення до власних вчинків.

У гімназії НТН існує своєрідна система профілактичної роботи, яка складається із щоденного обліку відвідування здобувачами освіти навчальних занять; низки заходів правового, психолого-педагогічного характеру, спрямованих на формування у здобувачів освіти позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків; заповнення вільного часу здобувачів освіти (відвідування факультативів, гуртків, спортивних секцій, додаткових занять у вищих навчальних закладах); здійснення системного аналізу стану профілактичної роботи та правового виховання; індивідуальної роботи зі здобувачами освіти та їхніми батьками.

Практичним психологом Антоненко І.А. у 2020-2021 н.р. було проведено поглиблене психолого-діагностичне обстеження учнів «групи ризику», розроблені рекомендації щодо індивідуалізації виховання. Проводяться психологічні тренінги.

Профілактична, просвітницька робота соціально-психологічної служби передбачала попередження відхилень у психо-фізіологічному розвитку та становленні особистості, формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки.

На сайті гімназії розміщено та постійно оновлюються матеріали з:

§ профілактики наркоманії;

§ протидії злочинності;

§ виявлення та протидії булінгу, кібербулінгу.

Бібліотекар Петрова Л.О. організувала проведення інтелектуальної гри«Рецепт демократії» (проводили бібліотекарі з філії №16)

У шкільній бібліотеці у 2020-2021 н.р. були підготовлені виставки літератури за темами:

§ «Люди з обмеженими можливостями»;

§ «Я - громадянин!»;

§ «Увага! Наркоманія»;

Вихователі 5-11 класів провели бесіди:

§ «Ми всі - дружна спортивна сім'я», 5 кл.;

§ «Чистота і здоров'я взаємопов'язані між собою», 6 кл.;

§ «Твоє здоров'я у твоїх руках», 7 кл.;

§ «Цигарка - ворог, зброя проти неї - ваша воля»;

§ «Скажемо курінню - НІ!», 9 кл.;

§ «Зрада Батьківщині», 10 кл.;

§ «Здоров'я дітей - здоров'я нації», 10 кл.;

§ «На спішить доньки в мамки», 11 кл.;

§ «Народні символи України», 5 кл.;

§ «Ти і закон», 6 кл.;

§ «Я - громадянин держави Україна», 7 кл.;

§ «Право у нашому житті», 8 кл.;

§ «Як не стати жертвою злочину», 9 кл.;

§ «Солдат війни не обирає», 9 кл.

§ «Торгівля людьми - сучасний прояв рабства», 10 кл.;

§ «Дотримуватися закону – наш обов’язок», 11 кл.;

§ «Злочин, який на розголошують», 11 кл.

Вчитель правознавства Ліфер О.А. провів засідання інтелектуального клубу «Правове казино» на тему «Мораль. Право. Закон», 9 кл. Для учнів 5-11-х класів організовано перегляд мультимедійних програм:

§ «Права дитини»;

§ «Права людини і громадянина»;

§ «Наркотики і підлітки».

10 грудня у День прав людини у 5-11 класах гімназії відбувся Єдиний урок на теми:

§ «Подорож країною Закону та права»;

§ «Реалізація та захист прав людини в сучасному світі»;

§ «Права дитини. Пам'ятай про свої права, але не забувай про свої обов'язки».

На інформаційних панелях демонструвалися відеокліпи антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної реклами, про права дитини та людини.

Учні гімназії беруть активну участь у діяльності Всеукраїнської дитячо-юнацької громадської організації патріотичного спрямування «Січ», та Всеукраїнської громадської дитячої організації «Всеукраїнський дитячий рух "Школа безпеки». Щороку учні ГНТН направляють свої роботи на Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті - життя у безпеці» та отримують призові місця.

Робота з батьками

Упродовж 2020-2021 навчального року з батьками дітей проводились профілактичні бесіди та, за необхідності, надавалася допомога у питаннях навчання та виховання дітей. Організовувалися індивідуальні та групові зустрічі з батьками з обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми.

Індивідуальні консультації для батьків:

§ «Я та мої емоції» (січень);

§ «Неприємні фактори дорослішання» (лютий);

§ «Проблеми, що хвилюють всіх» (березень);

§ «Чому дитина стає «важкою»?» (квітень);

§ «Потенційно небезпечні та образливі ситуації для дітей» (травень).

Групові консультації для батьків:

§ «Емоційне життя дитини і виховання почуттів» (лютий)

§ «Вибір професії і профорієнтація старшокласників» (квітень) тощо

У гімназії проводились заходи з пропаганди здорового способу життя:

Виховні години:

§ «Здоров’я – запорука успіху»;

§ «Здоров‘я дитини - щастя кожної родини»;

§ «Здоров’я - неоціненний скарб людини».

Бесіди:

§ «Підліток шукає вихід. Типові проблеми підліткового віку»;

§ «Як вберегти себе від захворювання на гепатит»;

§ «Здорові зуби – здоров’ю любі»;

§ «Куріння – це ворог краси і здоров’я» (заняття з елементами тренінгу);

§ «Шкідливість куріння електродних цигарок»;

§ «Ми - за здоровий спосіб життя!»;

§ «Здоров’я – це життя»;

§ «Шкідливість куріння електронних цигарок»;

§ «Краса і здоров’я»;

§ «Куріння, як загроза здоров’ю»;

§ «Хочу і можу бути здоровим»;

§ «Легальні і нелегальні наркотики»;

§ «ВІЛ / СНІД. Ти повинен це знати»;

§ «Коли пандемія закінчиться»;

§ «Наркотик - отрута ХХІ століття» в рамках соціального проекту «Від дитини до дитини»;

§ «Хворобу легше попередити ніж лікувати»;

§ «Зроби свій вибір: здоров’я чи примарна насолода»;

§ «Здоров’я - запорука щастя»;

§ «Міфи і факти про ВІЛ. Ситуація ВІЛ/СНІДу в Україні»;

§ «Основи безпечної поведінки. Безпечний спосіб статевого життя. Контрацепція»;

§ «Легальні та нелегальні наркотики. Куріння як загроза здоров’ю».

Тренінги:

§ «Здоров’я – джерело життя»;

§ «Обираємо здорову їжу».

Перегляд та обговорення фільмів:

§ «Чорно-біле кіно. Наркотики і підлітки»;

§ «Цукор» в рамках освітнього проекту #дужесолодкийурок про здорове харчування дітей.

Інформаційні хвилинки:

§ «Абетка харчування. А чи правильно ми їмо?»;

§ «Що таке віруси та як врятуватися від них».

Квест-гра «Пазли здоров’я».

Вікторина «Вітамінчики – здоров’я промінчики».

Лекція «Тренд сучасності: дещо важливе про емоційне здоров’я»

Спільний інтерактивний проект учнів 10 класу «Чи так безпечно, як популярно?» (iqos, glo, jul., вейп)

Продовжувалась робота щодо удосконалення соціального захисту дітей пільгового контингенту. На батьківських зборах постійно зверталась увага на майнове право дитини, на відповідальність батьків за життя і виховання неповнолітніх.

Систематичною є робота вихователів з батьками (або особами, які їх замінюють) з питань родинного виховання, профілактики шкідливих звичок та правопорушень. З метою просвітницької роботи серед батьків поновлюються матеріали розділів:

§ Сторінка психолога;

§ Сторінка соціального педагога;

§ Сторінка бібліотекаря;

§ Безпека в Інтернеті;

§ Юридичний порадник;

§ Шкільний офіцер поліції.

На класних батьківських зборах було висвітлено питання «Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини».

Профорієнтаційна робота

Згідно з річним планом функціонування гімназії, профорієнтаційна робота з учнями є важливою складовою позакласної виховної роботи.

Важливу роль у профорієнтаційному вихованні відіграє науково-дослідницька робота, STEM-освіта, в якій беруть участь учні гімназії, підготовка ними робіт для захисту в Малій академії наук України.

Річний план роботи гімназії передбачав проведення предметних тижнів: хімії, фізики, фізичного виховання та спорту, географії, біології, історії, математики, іноземних мов, основ здоров’я, правознавства. У рамках таких тижнів проводяться академічні заходи, використовуються такі форми виховної роботи, як екскурсії до наукових лабораторій, до вищих навчальних закладів, участь у Днях відкритих дверей ВНЗ, на підприємства міста, області, України та країн Євросоюзу.

У 2021 році вперше учні та педагоги гімназії долучилися до участі у Інженерному тижні — проєкті для учнів молодших, середніх та старших класів, покликаному зацікавити учнів наукою і дати їм поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу. Організатором тижня стала вихователь 7 класу Баланенко В.В. У рамках Тижня відбулися вікторини, захисти проєктів, виставка мініатюр авто, мото та авіатехніки, уроки-конференції та презентації результатів командної роботи, зокрема – команди з робототехніки «RoboLegion».

Учні 9-11 класів брали участь у Днях відкритих дверей ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації (онлайн).

Моніторинг випадків дитячого травматизму за 2020-2021 навчальний рік:

Місяць Всього випадків травматизму Травмовано під часосвітнього процесу Травмовано в позаурочний час
Дорожньо-транспортні пригоди Побутові випадки
вересень 7 0 0 7
жовтень 1 0 0 1
листопад 0 0 0 0
грудень 0 0 0 0
січень 2 0 0 2
лютий 1 0 0 1
березень 2 0 0 2
квітень 2 0 0 2
травень 8 0 0 8

У 2020-2021 н.р. 23 учня гімназії отримали травми, які були зафіксовані у закладах охорони здоров’я. Вони були отримані у побуті та під час тренувань у спортивних секціях.

Жодної травми під час освітнього процесу, під час екскурсій та туристичних подорожей у 2020-2021 н .р. зафіксовано не було.

Управлінська та організаційна діяльність

Управління гімназією здійснюється згідно зі Стратегією розвитку закладу, річного плану роботи гімназії, календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи вихователів. Така система планування, що відпрацьована у гімназії і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу, забезпечує планомірний розвиток гімназії та дозволяє підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У гімназії адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів, виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, тощо.

Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Окрім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводиться щоденний моніторинг відвідування учнями занять. За результатами моніторингу адміністрація гімназії приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва гімназії більш близький до демократичного, адже більшість рішень приймаються з урахуванням думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор гімназії у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Питання обговорюються й знаходяться різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Можливо, саме завдяки такому стилю керівництва у гімназії залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, позитивна оцінка особистого внеску кожного; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим колеги мають більше самостійності, яка відповідає кваліфікації і характеру роботи кожного педагога, створюються необхідні умови для самореалізації.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти. Контроль – це важлива складова та об’єктивно необхідна функція управління. У гімназії ефективність здійснення контролю зумовлює якість показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати та знаходити невикористані резерви.

Важливими функціональними обов’язками в управлінні навчальним закладом є:

§ організація заходів щодо початку і закінчення навчального року;

§ комплектація класів, керівників гуртків, завідуючих кабінетами;

§ розподіл педагогічного навантаження;

§ складання розкладів уроків, гурткових занять, графіків навчальних екскурсій, навчальної практики та контрольних робіт;

§ організація планування навчально-виховної роботи гімназії;

§ використання методів навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів;

§ організація і проведення ДПА;

§ позаурочна робота з навчальних дисциплін;

§ робота предметних гуртків, олімпіад, організація екскурсій;

§ проведення додаткових занять, консультацій;

§ запровадження комп’ютеризації навчання.

§ методична робота;

§ загальношкільні та індивідуальні форми роботи з педагогічними кадрами;

§ створення динамічних творчих груп, упровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду.

У гімназії створена і функціонує Рада гімназії, як орган громадського самоврядування. До складу Ради входять представники педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

Учнівський Парламент – орган учнівського самоврядування, який сформований безпосередньо учнівською громадою учнів, що має:

· визначений кількісний склад;

· чітку організаційну структуру;

· регламентовані повноваження, здійснення яких має на меті виконання основних завдань учнівського самоврядування;

Порядок формування, склад та структура, повноваження органу учнівського самоврядування визначаються учнівською громадою гімназії, відповідно до її інтересів. Діяльність органу учнівського самоврядування здійснюється відповідно до принципів демократичності, колегіальності, виборності, гласності, відповідальності за прийняті рішення, взаємодії та співпраці з іншими учасниками освітнього процесу.

Основні функції органу учнівського самоврядування: вирішення завдань та досягнень мети органи учнівського самоврядування, в порядку, що не суперечить чинному законодавству.

Педагогічний колектив сприяє розвитку діяльності учнівського самоврядування Вищим органом учнівського самоврядування у школі є загальні збори його членів, які проводяться двічі на рік. Учнівське самоврядування – спосіб організації учнівського колективу, який творчо використовують у своїй роботі вихователі. Така організація учнівських колективів забезпечує комплексний виховний вплив на учнів, залучаючи їх до усвідомленої та систематичної участі в справах не лише класу, а і гімназії. Питання організації учнівського самоврядування розглядається на педагогічних радах, батьківських зборах та методичних об’єднаннях вихователів.

Створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу, ми не відгороджуємо учнів від реального життя, а включаємо це життя у свої уроки та позаурочну діяльність. У результаті йде комплексна система виховання громадянина не тільки у школі, а й поза її межами. Реалізація активної позиції гімназії сприяє активному залученню й реалізації життєвих планів учнів.

Гімназія у своїй діяльності впроваджує політику академічної доброчесності. Адже академічна доброчесність має принципове значення для формування у суспільстві поваги до закону, доброчесної поведінки стосовно результатів чужої інтелектуальної праці, справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів.

Фінансово-господарська діяльність

1. Заробітна плата
– Міський бюджет 2327379,46
– Субвенція 3432188,28
2. Харчування
– Місцевий бюджет 10918,51
– Платні послуги 34382,65
3. Лампи (2210) 4982,70
4. Рукавички, замки (2210) 4994,49
5. Пастки 138
6. Термометри – 3 шт. (2220) 4500
7. Труби електрозварювальні ДУ (222 м) 32967
8. Мило рідке, 10 літрів 140
9. Рушники паперові, 10 рулонів 130
10. Санклін антисептик – 1 літр (3 шт.) 600
11. Антисептик, 170 літрів 21150
12. Дезактин, 2 кг 1284
13. Миючі засоби для посуду 281,16
14. Маски – 750 шт. 2625
15. Клін стрін – 61 л 7315
16. Двері 17000
17. Хлорантеїн – 30 кг+ 14558,21
18. Рукавиці – 100 пар 650
19. Папір для друку – 25 пачок 1759,50
20. Рушники паперові 1455,42
21. Окуляри – 2 шт. 56
22. Пакети для сміття, 4 уп. 160,38
23. Мило рідке 660
24. Журнали – 8 шт. 408 грн.
25. Стакани паперові – 1600 шт. 680
26. Бланідас – 11 шт. 3190
27. Фарба 4936,97
28. Послуга зв’язку 832,21
29. Дератизація 83,33
30. Технічна установка контуру заземлення 5538,17
31. Заправка катриджів 3000
32. Перезарядка вогнегасників 1828,8
33. Поточний ремонт системи опалення 199420
34. Комплектація підручників 5146,44

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ГІМНАЗІЇ

У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Діяльність педагогічного колективу гімназії у 2021/2022 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:

· Продовжити впровадження в освітньому середовищі закладу Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» загальноосвітніх закладах І ступеня»;

· Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку;

· Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);

· Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та інноваційність, економічна компетентність. Випускник закладу повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;

· Забезпечити організаційно-методичний супровід практичної участі гімназії у проголошеному Президентом України 2021 році - роком освіти та грамотності в Україні;

· Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу, важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;

· Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів (створити безпечне та комфортне освітнє середовище);

· Створити належні умови освітнього процесу в закладі, забезпечити дотримання вимог адаптивного карантину в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID – 19;

· Удосконалювати навчально-матеріальну базу гімназії, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, застосовувати на практиці інструментарії дистанційного навчання;

· Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 2282

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.