СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою Наказ № 140-о від 28.08.18

Протокол № 15

Від 28 серпня 2018 року Директор гімназії ______Краснова Л.С.

Освітня програма

Кіровоградської гімназії нових технологій навчання

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

на 2018-2019 навчальний рік

Освітня програма Кіровоградської гімназії нових технологій навчання Кіровградської міської ради Кіровоградської області на 2018-2019 навчальний рік розроблена згідно з Конституцією України (ст. 53), на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та складена відповідно до основних вимог нормативних документів:

· Розпорядження № 988 Концепції Нової української школи та Розпорядження Кабінету Міністрів України № 903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

· Постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

· Постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

· Постанови Кабінету міністрів України від 20.04.11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

· Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №538 від 07.08.2013 р.)

· Наказу МОН України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»

· Наказу МОН України. 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

· Наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

· Наказу МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

· Наказу МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

· Наказу МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

· Наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»

· Наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

· Наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

· Наказу МОН України від 10.09.1997 № 341, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 жовтня 1997 р. за № 453/2257 «Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти»

· Наказу МОН України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 березня 2002 р. за № 229/6517 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел- садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

· Листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»

· Листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»

· Листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей»

· Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 №6, погоджено Лист Міністерства освіти і науки України 05.06.2001 №1/12-1459

та інших нормативних документів щодо діяльності закладу освіти, спрямованих на реалізацію освітніх потреб особистості та задоволення викликів суспільства.

Головною метою роботи закладу є забезпечення реалізації права учнів на здобуття повної загальної середньої освіти, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення здоров'я здобувачів освіти, здатних до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, мають прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готових до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, виховання самодостатньої особистості через систему життєвого самоврядування, впровадження сучасних педагогічних освітніх технологій та інноваційних методик.

СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

· кадрове забезпечення освітньої діяльності;

· навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

· матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

· якість проведення навчальних занять;

· моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

· оновлення методичної бази освітньої діяльності;

· контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

· моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

· створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Згідно з п. 1.1 Статуту, затвердженого начальником управління освіти Кіровоградської міської ради «31» серпня 2004 р., загальноосвітній заклад є комунальним.

Всього 8 класів, в яких навчається - 249 учнів.

У гімназії визначена українська мова навчання та п’ятиденний режим навчання.

На основі рішення педагогічної ради від «28» серпня 2018 р. (протокол № 15), наказом по навчальному закладу від «28» серпня 2018 р. № 123-о «Про структуру 2018/2019 н.р.», визначено таку структуру навчального року:

5-10-й класи 11-й клас
від до від до
І семестр 01.09.18 29.12.18 01.09.18 29.12.18
ІІ семестр 14.01.19 31.05.19 14.01.19 17.05.19
Екскурсії, навчальна, навчально-виробнича практика 5-8-й класи 10-й клас
Протягом навчального року
ДПА/ЗНО 9 клас 11 клас
- - - -
канікули осінні зимові весняні
від до від до від до
16.10.18 26.10.18 02.01.19 13.01.19 01.04.19 07.04.19

Навчання учнів старшої школи здійснюється за інформаційно-технологічним напрямом.

Навчальний план на 2018/2019 н.р. складено:

· для 5 - 9-х класів – за Типовим навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.04.2018 № 405, таб. 8,12;

· для 10-го класу - за Типовим навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.04.2018 № 408, таб. 2 ;

· для 11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, таб. 10.

Години навчальних екскурсій і навчальної практики, проводяться відповідно до плану роботи гімназії та наказу керівника в поза навчальний час упродовж навчального року, зараховуються в його структуру.

У випадку призупинення органами місцевої виконавчої влади навчання (у разі зниження температури взимку чи надзвичайних ситуацій, виникнення інфекційних захворювань) можливі корективи щодо термінів організації навчальних занять, екскурсій та навчальної практики з урахуванням термінів надолуження виконання навчальних програм.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7-го класу – 1172,5годин/навчальний рік, для 8-го класу – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-го класу – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах .

Загальний обсяг навчального навантаження для 11-го класу – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів для 10-го класу – 1330годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.

Навчальний план для 10 класу розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів.

Закладам загальної середньої освіти для складання власного навчального плану закладу освіти пропонується два варіанти організації освітнього процесу.

При складанні навчального плану вибрано другий варіант, який містить перелік базових предметів та включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети – один в 10класі, інший в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами).

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні – інформатика 5 годин на тиждень;

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.

Згідно рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання по гімназії надано:

- правознавства – 1 година,

- біології – 1 година,

- іноземної мови(англійської) – 0,5 години.

Навчальний план складено відповідно до потреб школярів, заяв батьків, рішень батьківських зборів, педагогічної ради і спрямований на гуманізацію та диференціацію навчально-виховного процесу. Відповідно до схвалення педагогічною радою протокол № 11 від « 15» травня 2018 року та затверджений директором навчального закладу:

1. В навчальному плані для 5-9 класів на 2018/2019 н.р. використано 2 варіанти Типових навчальних планів додатки №8, 12 ( в частині вивчення мови національних меншин – російської мови);

2. Із метою диференціації навчально-виховного процесу проведено перерозподіл годин між предметами, а саме:

2.1. З трудового навчання (1 год.) на інформатику (1+1 год.) усередині освітньої галузі «технології» в 5-6 класах .

3. Відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 року № 405 в межах галузі «Суспільствознавство» у 5-у класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-у класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Варіативну складову Типових навчальних планів використано на збільшення кількості годин вивчення предметів, окремі теми розширені, календаризовані, погоджені на методичних циклових об’єднаннях, затверджені директором навчального закладу:

· 5 клас – математика 1 година;

· 6 клас –математика 1 година.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 року № 128. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Запроваджено поділ класів на групи при вивченні окремих предметів :

· 5 клас –англійської мови, інформатики;

· 6 клас - англійської мови, інформатики;

· 7 клас - англійської мови, інформатики, фізики, хімії;

· 8 клас - української мови, англійської мови, інформатики, фізики, хімії;

· 9 клас - англійської мови, інформатики, фізики, хімії;

· 10 клас - англійської мови, інформатики, технологій, фізики, хімії, Захист Вітчизни;

· 11 клас - англійської мови, інформатики, технологій, фізики, хімії, Захист Вітчизни.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

- організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

- роботу в проектах;

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки - «суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-9 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу базової середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

На основі освітньої програми закладом освіти складено навчальні плани закладу освіти, що конкретизують організацію освітнього процесу (додаток 3, 4, 5, 6 , 7).

Додаток 3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НА 2018-2019 н. р.

КІРОВОГРАДСЬКА ГІМНАЗІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

5 КЛАС 5-ДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ

з поглибленим вивченням математики та мови національних меншин

Освітні галузі № п/п Навчальні предмети Наказ МОНУ № 405 від 20.04.18 р. таб. № 8, 12
Інваріантна складова 5
Мови і літератури 1 Українська мова 3,5
2 Українська література 2
3 Іноземна мова(англійська) 3,5
4 Мова національних меншин (російська ) 2
5 Зарубіжна література 2
Суспільствознавство 6 Історія України. (Вступ до історії) 1
7 Основи правознавство -
Мистецтво 8 Музичне мистецтво 1
9 Образотворче мистецтво 1
Математика 10 Математика 4+1
11 Алгебра -
12 Геометрія -
Природознавство 13 Природознавство 2
14 Біологія -
15 Географія -
16 Фізика -
17 Хімія -
Технології 18 Трудове навчання 1
19 Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура 20 Основи здоров’я 1
21 Фізична культура 3
Разом: 26+3+1
Варіативна складова 2
Індивідуальні та групові заняття: 1
Етика 1
Гранично допустиме навантаження на одного учня 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3

Додаток 4

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НА 2018-2019 н. р.

КІРОВОГРАДСЬКА ГІМНАЗІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

6 КЛАС 5-ДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ

з поглибленим вивченням математики та мови національних меншин

Освітні галузі № п/п Навчальні предмети Наказ МОНУ № 405 від 20.04.18 р. таб. № 8, 12
Інваріантна складова 6
Мови і літератури 1 Українська мова 3,5
2 Іноземна мова (англійська) 3,5
3 Мова національних меншин (російська) 2
4 Українська література 2
5 Зарубіжна література 2
Суспільствознавство 6 Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» 2
9 Основи правознавство -
Мистецтво 10 Мистецтво 1,5
Математика 11 Математика 4+1
12 Алгебра -
13 Геометрія -
Природознавство 14 Природознавство -
15 Біологія 2
16 Географія 2
17 Фізика -
18 Хімія -
Технології 19 Трудове навчання 1
20 Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура 21 Основи здоров’я 1
22 Фізична культура 3
Разом: 28,5+3+1
Варіативна складова 2,5
Індивідуальні та групові заняття: 1,5
Етика 1
Математика 0,5
Гранично допустиме навантаження на одного учня 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31+3

Додаток 5

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НА 2018-2019 н. р.

КІРОВОГРАДСЬКА ГІМНАЗІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

7 КЛАС 5-ДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ з

вивченням мови національних меншин

Освітні галузі № п/п Навчальні предмети Наказ МОНУ № 405 від 20.04.18 р. таб. № 8, 12
Інваріантна складова 7
Мови і літератури 1 Українська мова 2,5
2 Перша іноземна мова (англ. мова) 3
3 Мова національних меншин (російська) 2
4 Українська література 2
5 Зарубіжна література 2
Суспільствознавство 6 Історія України 1
7 Всесвітня історія 1
8 Основи правознавство -
Мистецтво 9 Мистецтво 1
Математика 10 Математика -
11 Алгебра 2
12 Геометрія 2
Природознавство 13 Природознавство -
14 Біологія 2
15 Географія 2
16 Фізика 2
17 Хімія 1,5
Технології 18 Трудове навчання 1
19 Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура 20 Основи здоров’я 1
21 Фізична культура 3
Разом: 30+3
Варіативна складова 2
Додатковий час на вивчення навчальних предметів: 2
Індивідуальні та групові заняття:
Математика 2
Гранично допустиме навантаження на одного учня 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3

Додаток 6

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2018-2019 н. р.

КІРОВОГРАДСЬКА ГІМНАЗІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

8 КЛАС 5-ДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ з

вивченням мови національних меншин

Освітні галузі № п/п Навчальні предмети Наказ МОНУ № 405 від 20.04.18 р. таб. № 8, 12
Інваріантна складова 8
Мови і літератури 1 Українська мова 3,5
2 Перша іноземна мова (англ. мова) 3
3 Мова національних меншин (російська) 1
4 Українська література 2
5 Зарубіжна література 2
Суспільствознавство 6 Історія України 1,5
7 Всесвітня історія 1
8 Основи правознавство -
Мистецтво 9 Мистецтво 1
Математика 10 Математика -
11 Алгебра 2
12 Геометрія 2
Природознавство 13 Природознавство -
14 Біологія 2
15 Географія 2
16 Фізика 2
17 Хімія 2
Технології 18 Трудове навчання 1
19 Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура 20 Основи здоров’я 1
21 Фізична культура 3
Разом: 31+3
Варіативна складова 2
Додатковий час на вивчення навчальних предметів: 2
Індивідуальні та групові заняття:
Хімія 2
Гранично допустиме навантаження на одного учня 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3

Додаток 7

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НА 2018-2019 н. р.

КІРОВОГРАДСЬКА ГІМНАЗІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

9 КЛАС 5-ДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ

Освітні галузі № п/п Навчальні предмети Наказ МОНУ № 405 від 20.04.18 р. таб. № 8, 12
Інваріантна складова 9
Мови і літератури 1 Українська мова 3
2 Іноземна мова (англ. мова) 3
3 Мова національних меншин (російська мова) 1
4 Українська література 2
5 Зарубіжна література 2
Суспільствознавство 6 Історія України 1,5
7 Всесвітня історія 1
8 Основи правознавства 1
Естетична культура 9 Мистецтво 1
10 Музичне мистецтво -
11 Образотворче мистецтво -
Математика 12 Математика -
13 Алгебра 2
14 Геометрія 2
Природо- знавство 15 Природознавство -
16 Біологія 2
17 Географія 1,5
18 Фізика 3
19 Хімія 2
Технології 20 Трудове навчання 1
21 Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура 22 Основи здоров’я 1
23 Фізична культура 3
Разом: 32+3
Варіативна складова 1
Додатковий час на вивчення навчальних предметів: -
1 Математика -
2 Українська мова -
Індивідуальні та групові заняття: 1
1 Правознавство 1
Гранично допустиме навантаження на одного учня 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Варіативна складова навчального плану використовується наіндивідуальні та групові заняття:

клас Кількість годин З якого предмета З якою метою введено
5 клас 1 етика Поглиблення вивчення
6 клас 1 етика Поглиблення вивчення
0,5 математика Поглиблення вивчення
7 клас 2 математика Поглиблення вивчення
8 2 хімія Поглиблення вивчення
9 1 основи правознавства Поглиблення вивчення
11 2 українська мова Поглиблення вивчення
0,5 правознавство Поглиблення вивчення
1 хімія Поглиблення вивчення

Навчальні предмети, на вивчення яких виділено непарну кількість годин, відповідно до навчальних програм і методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних предметів у 2018/2019 н.р., будуть вивчатися в такі терміни:

клас предмет Передбачена кількість годин на рік Кількість годин за термінами вивчення
Упродовж навчального року І семестр ІІ семестр
5 клас Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Англійська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
6 клас Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Англійська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Мистецтво 1,5 1,5 1,5 1,5
7 клас Українська мова 2,5 2,5 2,5 2,5
Хімія 1,5 1,5 1,5 1,5
8 клас Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
9 клас Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 1,5 1,5 1,5
10 клас Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Англійська мова 2,5 2,5 2,5 2,5
Географія 1,5 1,5 1,5 1,5
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5
11 клас Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5
Екологія 0,5 0,5 0,5 0,5
Астрономія 0,5 0,5 0,5 0,5
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5
Людини і світ 0,5 0,5 0,5 0,5

Предмети інваріантної частини робочого плану реалізуються в повному обсязі за навчальними програмами , що мають відповідний Гриф Міністерства освіти і науки України.

Програмне забезпечення освітньої програми на 2018-2019 навчальний рік

для учнів закладів освіти ІІ-ІІІ ступеня

Предмет Назва програми Клас Гриф
Українська мова Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804) 5-9 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 5-9 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Українська література Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804 5-9 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Іноземні мови Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи 5-9 Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Російська мова Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 5-9 класи 5-9 Програми затверджені наказом МОНмолодьспорту від 06.06.2012 №664 зі змінами, затверджені наказом МОН від 29.05.2015 №585
Історія України «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» 5-9 затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Всесвітня історія «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» 5-9 затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Основи правознавства 9 клас «Навчальна програма з основ правознавства» 9 затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Мистецтво Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Мистецтво. 5-9 класи” (авт. Л. Масол та ін.) (оновлена), 5-9 затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Образотворче мистецтво МИСТЕЦТВО 5– 9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-7 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Математика «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.) 5,6 Навчальну програму затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06. 2017 року № 804
Алгебра Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів України «Математика 5–9 класи» (колектив авторів). Київ. Видавничий дім « Освіта» 2017 р. Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда, Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх, О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков. 7-9 Навчальну програму затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06. 2017 року № 804
Геометрія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів України «Математика 5–9 класи» (колектив авторів). Київ. Видавничий дім « Освіта» 2017 р. Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда, Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх, О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков. 7-9 Навчальну програму затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06. 2017 року № 804
Природознавство Програма з природознавства для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена) 5 Навчальну програму затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06. 2017 року №408
Біологія Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена) 6-9 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Географія Програма з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена) 6-9 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Фізика Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» 7-9 Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи 7-9 затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.
Трудове навчання ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 5–9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Інформатика ІНФОРМАТИКА 5–9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-7 8-9 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 наказом МОН №585 від 29.05. 2015
Фізична культура Оновлена навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи 5-9 наказ МОН №52 від 13.01.2017 та наказ №201 від 10.02.2017
Трудове навчання «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена) 5-9 Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;
Українська мова За новими навчальними програмами (рівень стандарту) 10 Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
Українська мова За навчальними програмами (рівень стандарту) 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Астрономія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Біологія За новими навчальними програмами (рівень стандарту) 10 Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
Біологія За навчальними програмами (рівень стандарту) 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Всесвітня історія За новими навчальними програмами (рівень стандарту) 10 Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
Всесвітня історія За навчальними програмами (рівень стандарту) 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Географія За новими навчальними програмами (рівень стандарту) 10 Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
Екологія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. (рівень стандарту) 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Економіка Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 11 Затверджена наказом МОН України від 14.07.2015 № 826
Зарубіжна література За новими навчальними програмами 10 наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Зарубіжна література Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 11 наказ МОН України від 28.10.2010 №1021
Інформатика Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) 10 наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Інформатика Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Історія України За новими навчальними програмами (рівень стандарту) 10 Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
Історія України За навчальними програмами (рівень стандарту) 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Креслення Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний профіль. 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Людина і світ Людина і світ 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Громадянська освіта Програма інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 10 наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Математика Навчальна програма з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 10 наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Математика 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Правознавство Навчальна програма «Правознавство» 10 наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Технології Навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)» 10 наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Технології Навчальна програма «Технології 10-11 класи.Рівень стандарту, академічний рівень» (авт.: А. Терещук та інші) 11 Затверджена наказом МОН України від 14.06.2016 № 826
Українська література За новими навчальними програмами (рівень стандарту) 10 Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Українська література За навчальними програмами (рівень стандарту) 11 Наказ МОН України 14.06.2016 №826
Фізика Програма авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М., рівень стандарту 10 Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Фізика Програма для загальноосвітніх навчальних закладів технологічного напрямку 11 Наказ МОН України 14.06.2016 №826
Фізична культура За новими навчальними програмами (рівень стандарту) 10 Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Фізична культура Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (за редакцією С. Дятленка) 11 Наказ МОН України від 31.08.2010
Хімія Навчальна програма з хімії для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 10 Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Хімія Навчальна програма з хімії для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 11 Наказ МОН України 14.06.2016 №826
Художня культура Навчальна програма «Художня культура» 11 Наказ МОН України від 27.08. 2010 № 834
Англійська мова Навчальна програма з англійської мови для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 10 Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407
Англійська мова Навчальна програма з англійської мови для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 11 Наказ МОН України 14.06.2016 №826

Забезпеченість закладу підручниками, які використовуються в освітньому процесі

на 2018-2019 навчальний рік

Українська мова навчання
5 клас
Автор(и) Назва Рік видан-ня Кількість підруч-ників Контингент учнів % забезпеченості
1. Заболотний ОВ,Заболотний ВВ «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 2018 68 34 200
2 Авраменко О.М. «Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр. + нацменшини 2018 68 34 200
3 Несвіт А.М. Англійська мова (5-й рік навчання) підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр + нацменшини 2018 68 34 200
4 Волощук Є.В. «Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 2018 68 34 200
5 Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П.,Коломієць ОМ,Сердюк ЗО «Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр + нацменшин 2018 68 34 200
6 Ярошенко О.Г., Бойко В.М. "Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр + нацменшин 2018 68 34 200
7 Бех І.Д.,ВоронцоваТ.В., Поно-маренко В.С., Страшко С.В. «Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр + нацменшин 2018 68 34 200
8 Полякова Т.М., Самонова О.І. «Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» 2018 68 34 200
9 Гісем О.В. «Історія» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 2018 68 34 200
10 Морзе Н.В.,Вембер В.П.,Барна О.В.,Кузьмінська О.Г. «Інформатика» підручник для 5 класузакладів загальної середньої освіти 2018 68 34 200
2. Загальний відсоток забезпеченості, % 200
6 клас
Автор(и) Назва Рік видан-ня Кіль-кість підруч-ників Контингент учнів % забезпеченості
1. Заболотний ОВ., Заболотний Українська мова 2014 32 34 94
2. Коваленко Л.Т. Українська література 2014 32 34 94
3. Карп`юк О.Д. Англ. мова (6 р.н.) 2014 32 34 94
4. Корсаков В.О. Російська мова (2 р.н.) 2014 32 34 94
5. Волощук Є.В. Світова література 2014 32 34 94
6. Пометун О.І. та ін. Всесв.іст.ІсторіяУкраїн 2014 32 34 94
7. Тарасенкова Н.Б. та ін. Математика 2014 32 34 94
8. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І. Інформатика 2014 13 19 34 34 94
9. Морзе Н.І. та ін. Інформатика 2014
10. Остапченко Л.І. Біологія 2014 32 34 94
11. Пестушко В.Ю., Уваров Географія 2014 36 34 105
12. Бойченко Т.С. та ін. Основи здоров’я 2014 36 34 105
13. Масол Л.М., Аристова Л.С. Музичне мистецтво 2014 32 34 94
14. Железняк С.М., Ламонова Образотв. мистецтво 2014 32 34 94
15. Ходзицька І.Ю., ГоробецьОВ Трудове навч. д/д 2014 7 14 34 61
16. Сидоренко В. К, Мачача Трудове навч д/д 2014
Загальний відсоток забезпеченості, % 93
7 клас
Автор(и) Назва Рік видан-ня Кіль-кість підруч-ників Контин-гент учнів % забезпе-ченості
1. Заболотний ОВ, Заболотний Українська мова 2015 2016 32 1 33 100
2. Міщенко О.І. Українська літ-ра 2015 2016 31 4 33 106
3. Буренко В.М., Сливкіна Англ. мова 7 р.н. 2015 15 33 45
4. Волощук Є.В.,Слободянюк Зарубіжна література 2015 33 33 100
5. Гісем О.В.,Мартинюк Історія України 2015 2016 18 14 33 96
6. Гісем О.В., Мартинюк Всесвітня історія 2015 2016 20 14 33 103
7. Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра 2015 31 33 93
8. Мерзляк А.Г. та ін. Геометрія 2015 31 33 93
9. Морзе Н.В., Барна О.В… Інформатика 2015 2016 15 16 33 93
10. Баряхтар Б.Г. та ін. Фізика 2015 31 33 93
11. ПопельП.П., Крикля Л.С. Хімія 2015 31 33 93
12. Соболь В.І. Біологія 2015 32 33 96
13. Стадник О.Г., Довгань Географія 2015 31 33 93
14. Бойченко Т.Є. та ін. Основи здоров`я 2016 18 13 33 93
15. Василенко С.В. Основи здоров`я 2015
16. Масол Л.Н.,АристоваЛС Музичне мистецтво 2015 31 33 93
17. Федун С.І., Чорний О.В. Образотворче мистецтво 2015 41 33 124
18. Ходзицька І.Ю та ін. Трудове навчання (дівч.) 2015 10 33 30
19. Терещук Б.М., Дятленко... Трудове навчання (хл.) 2015 22 33 н/в
20. Коновалова М.В. Російська мова3р.н., 2016 34 33 103
Загальний відсоток забезпеченості, % 86
8 клас
Автор Назва Рік видання Кількість підруч-ників Контин-гент учнів % забезпе-ченості
1. Заболотний О.В.,Заболотний Українська мова 2016 36 32 112
2. Міщенко О.І. Українська літ-ра 2016 36 32 112
3. Карп'юк О.Д. Англ. мова 8 р.н. 2016 36 32 112
4. Кадобянська Н.М.,Удовиченко Зарубіжна літ-ра 2016 37 32 115
5. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України 2016 36 32 112
6. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія 2016 35 32 109
7. Мерзляк А.Г, Полонський В.Б. Алгебра 2016 34 32 106
8. Мерзляк А.Г.,Полонський В.Б. Геометрія 2016 34 32 106
9. МорзеНВ,ВемберВП, БарнаОВ Інформатика 2016 34 32 106
10. Бар'яхтар В.Г., Божинова Ф..Я. Фізика 2016 34 32 106
11. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія 2016 34 32 106
12. Соболь В.І. Біологія 2016 36 32 112
13. Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія 2016 34 32 106
14. Бех І.Д.,ВоронцоваТ.В Основи здоров`я 2016 36 32 112
15. Масол Л.М. Мистецтво 2016 36 32 112
16. Ходзицька І.Ю.,Тименко Трудове навч.(дівч.) 2016 20 32 62
17. ПоляковаТМ,СамоноваО.І Рос. мова 4р.н. 2016 35 32 109
Загальний відсоток забезпеченості, % 107
9 клас
Автор Назва Рік видання Кількість підруч-ників Контин-гент учнів % забезпе-ченості
1. Заболотний О.В., Заболотний Українська мова 2017 34 29 117
2. Авраменко О.М. Українська літ-ра 2017 34 29 117
3. Карп'юк О.Д. Англ. мова 9 р.н. 2017 34 29 117
4. Волощук Є.В., Слободянюк Зарубіжна література 2017 34 29 117
5. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України 2017 34 29 117
6. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія 2017 34 29 117
7. Наровлянський О.Д. Основи правознавства 2017 34 29 117
8. Мерзляк А.Г, Полонський В.Б. Алгебра 2017 34 29 117
9. Мерзляк А.Г, Полонський В.Б. Геометрія 2017 34 29 117
10. МорзеНВ,ВемберВП, БарнаОВ Інформатика 2017 34 29 117
11. Бар'яхтар В.Г., Божинова Ф..Я. Фізика 2017 34 29 117
12. Березан О.В. Хімія 2017 34 29 117
13. Задорожний К.М. Біологія 2017 34 29 117
14. Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія 2017 34 29 117
15. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К., Польова М.Б., Коваль Н.С., Попадюк С.А. Основи здоров`я 2017 34 29 117
16. Масол Л.М. Мистецтво 2017 34 29 117
17. Ходзицька І.Ю.,Тименко В.П. Трудове навч. (дівч.) 2017 34 29 117
18. Самонова О.І., Приймак А.М. ін Рос. мова 5р.н.,УМН 2017 34 29 117
Загальний відсоток забезпеченості, % 117
Українська мова навчання
10 клас
Автор Назва Рік видання Кількість підруч-ників Контингент учнів % забезпеченості
18. Заболотний О.В.,Заболотний «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
19. АвраменкоО М.,ПахаренкоВІ «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
20. Морська Л. І. «Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
21. Карпюк О. Д. «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
22. Міляновська Н. Р. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
23. . Полянський П. Б. «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
24. Гісем О. В., Мартинюк О. О. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
25. Гісем О. В. «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
26. Гісем О.В., Мартинюк О.О. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
27. Наровлянський О. Д. «Правознавство (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
28. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
29. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
30. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
31. Руденко В. Д., Речич Н. В. Потієнко В. О. «Інформатика (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
32. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О., за редакцією Бар’яхтар В. Г., Довгого С. О. «Фізика (профільний рі-вень, за навчальною прог-рамою авторського колек-тиву під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
33. Величко Л. П. «Хімія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
34. Савчин М. М. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
35. Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
36. Задорожний К. М., Утєвська О. М. «Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
37. Шаламов Р. В., Носов Г. А., Каліберда М. С., Коміссаров А. В. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
38. Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
39. Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю.П «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 2018 60 31 193
Загальний відсоток забезпеченості, % 193
11 клас
Автор Назва Рік видання Кількість підруч-ників Контин-гент учнів % забезпе-ченості
19. Заболотний В.В. Укр. мова стандарт 2011 34 56 60
20. Семенюк Г.Ф. Укр.літ.ст.+акад. 2011 46 56 82
21. Ісаєва О.О. Світ.літ.станд. 2011 47 56 83
22. Карп'юк О.Д. Анг.мова10р.ст. 2011 44 56 67
23. Калініна Л.В. Анг.мова10р.акад. 2011 32 56
24. Нелін Є.П. Алгебра ак.+пр. 2011 44 56 78
25. Апостолова Г.В. Геометрія ак.+пр. 2011 45 56 80
26. Ляшенко О.І.,Коршак Фізика станд. 2011 53 56 94
27. Пришляк М.П. Астрономія ст.+ак. 2011 40 56 71
28. Пометун О.І. ІсторіяУкр.ст.+ак. 2011 44 56 78
29. Ладиченко Т.В. Вс.іст.ст.+ак. 2011 45 56 80
30. Назаренко, Мануйлов Людина і світ С/А/П 2012 21 56 37
31. Межжерін С.В. Біологія ст.+ак. 2011 44 56 78
32. Ярошенко О.Г. Хімія станд. 2011 46 56 82
33. Ривкінд І.Я. Інформатика ак.+пр. 2011 43 56 76
34. Назаренко Н.В. Худ.культура ст. 2011 2012 6 22 56 50
35. Царик Л.П. Екологія ст.+ак. 2011 29 56 51
36. Крупська Л.П. Економіка ст.+ак. 2011 2012 9 11 56 35
37. Пашко К.О. Захист Вітчизни С/А/П (хопці) 2011 2012 6 18 24 100
38. Гудима А.А. Захист Вітчизни. Основи медичних знань (дівч.) 2011 2012 6 8 32 43
Загальний відсоток забезпеченості, % 66
Кiлькiсть переглядiв: 710

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.